Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:Shoqëri Komandite
Rezultate gjithsej: 4

Sea Land Alternative Investment Fund - Shoqëri Komandite SIK (ish "Sea Land Investment Fund - Shoqëri Komandite SIK")

M02409022L
(Investimi i diversifikuar i pasurisë në pasuri të paluajtshme dhe të luajtshme të çdo lloji. Ofrimi i fitimeve për Ortakët nga investimi në një portofol të diversifikuar aktivesh.)

Tirane ALL

“GREEN VIEW ALTERNATIVE INVESTMENT FUND” SHOQERI KOMANDITE SIK

M12227046E
(Investimi i diversifikuar i pasurisë në pasuri të paluajtshme dhe të luajishme te cdo lloji. Ofrimi i fitimeve per Ortakët nga investimi në nje portofol te diversifikuar aktivesh.)

Tirane ALL

KVA Consulting

M31313012A
(Konsulence financiare ne fushen e kontabilitetit, konsulence ligjore, e nenligjore fiskale , çelje dhe likujdim biznesi, mbajtje kontabiliteti, dhe te tjera te kesaj natyre.)

Tirane ALL

Comfort Partnership

L92404040P
(Shoqeria ka per objekt ne Shqiperi ose jashte vendit, ne menyre direkte apo indirekte: pjesemarrjen ne cdo cdo lloj shoqerie ose kompanie shqiptare apo te huaj; administrimin e portofoleve te produkteve fina)

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni