Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Egi Santo
Rezultate gjithsej: 6

Credins Leasing

K11717006G
(Të japë kredi. Të ofrojë shërbimin e pagesave dhe të arkëtimeve. Të ndërmjetësojë për transaksionet monetare (duke përfshirë dhe valutat). Të ofrojë garanci . Të shërbejë si agjente ose kësh)

Tiranë ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

BANKA CREDINS

K31608801O
(Veprimtarite bankare dhe financiare. a)te gjitha format e kredidhenies, duke perfshire edhe kredine konsumatore e kredine hipotekore; b) faktoringun dhe financimin e transaksioneve tregtare; c) qirane financ)

Tiranë 140607000 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

SICRED

K42201801Q
(Sigurimi i jetes ne perputhje me ligjin nr.52/2014, date 22/05/2014 "Per veprimtarine e Sigurimit dhe te Risigurimit", si dhe aktet e tjera ligjore dhe nenligjore, ne fushen e sigurimeve te jetes (konform klasa)

Tiranë 27696326 ALL

CREDINS INVEST SH.A.-Shoqëri Administruese e Fondeve (ish "CREDINS INVEST-sh.a-Shoqeri administruese e Fondeve te Pensionit dhe Sipermarrjeve te Investimeve Kolektive."; ish "Shoqeria Administruese e Fondit te Pensionit SiCRED"; ish "Sigma I.P.P"; ish "GARANTSIG I.P.P. SH. A.")

K52311009R
(Objekti i veprimtarisë se Shoqerise është: 3.1.1 Administrimi i Sipermarrjeve të Investimeve Kolektive me ofertë publike. 3.1.2 Administrimi i Fondeve të Investimeve Alternative vetëm per Klientë Profes)

Tirane -12177027 ALL

GSL Enterprise Support

L91408033E
(Dhënien e shërbimeve që nuk kërkojnë liçencë, si këshillimi i biznesit, trajnimi, promovimi, tregtimi i mallrave të llojeve të ndryshme, funksionimi i faqeve web dhe ofrimi i një tregu interaktiv onl)

Tiranë ALL

Global Staff Leasing-G.S.L

M32115059U
(Sherbime te Punesimit te Perkohshem; • Leasing Stafi; • Sherbime te ndermjetesimit ne tregun e punes dhe/ose te formimit professional. • Zhvillimi i burimeve njerezore. • Sherbime Programimi kompjute)

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni