Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Gjergji Misha
Rezultate gjithsej: 3

UNION GRUP (ish "UNION")(perthithur "UNION NET" - L11408037F)

K61527801R
(Pjesmarrja,ndjekja dhe kontrolli i pjesmarrjes ne pronesine e shoqerive te tjera ,ku ajo gezon te drejten e pronesise.)

Tiranë -35400814 ALL

UNION NET (perthithur nga "UNION GRUP")

L11408037F
(Ofrimin, ne çfaredo lloj forme, te sherbimeve administrative dhe manaxheriale per llogari te te treteve duke perfshire, por pa u kufizuar ne administrimin, bashkerendimin dhe drejtimin e shoqerive te treta.)

Tirane 798310 ALL

START PLUS

L61418001O
(Veprimtari tregtare, shit-blerje pasurish te paluajtshme, aksionesh, export-import, tregtia me shumice dhe pakice e mallrave. Ndertim dhe investime ne fushen e ndertimit. Ne perputhje me legjislacionin shqip)

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni