Skip to content

UNION NET (perthithur nga "UNION GRUP")
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-04-08 13:35:50
JSON

NIPT: L11408037F
Administrator: Edmond Leka
Objekti i Veprimtarisë: Ofrimin, ne çfaredo lloj forme, te sherbimeve administrative dhe manaxheriale per llogari te te treteve duke perfshire, por pa u kufizuar ne administrimin, bashkerendimin dhe drejtimin e shoqerive te treta. Ofromin dhe bashkerendimin e sherbimeve te marketingut (duke perfshire studimet e tregut), te planifikit financiar, kontabel dhe strategjik dhe informatik dhe elektronik dhe per te tretet. Bashkerendimin dhe manaxhimin e aktivitetit administrativ dhe manaxherial te burimeve njerezore drejtuese te shoqerive te treta dhe marredhenieve me te tretet qe ofrojne sherbime ose shesin produkte te shoqerive qe bejne pjese ne te njejten grup te cilet i perket Shoqeria. Blerjen, shitjen, komercializimin direkt dhe indirekt te produkteve dhe sherbimeve te nevojshme per kryerjen e aktiviteteve te permendura me siper dhe bashkerendimin e tyre. Perfitimin, shit-blerjen, cedimin e te drejtave reale apo personale, ndertimin, ristrukturimin, qiradhenien apo qiramarrjen e pasurive te paluajteshme, si dhe ofrimin e sherbimeve administrative dhe manaxheriale ne lidhje me pasurite e paluajteshme ne favor te te treteve. Shoqeria mundet, por jo ne menyre mbizoteruese, te krijoje pengje, te jap dorezani, te vendose hipoteke dhe pergjithesisht te ofroje garanci personale dhe /ose reale edhe ne favor te te treteve ose te zoteroje, ne menyre te drejperdrejte ose te terthorte, interesa ne ente, shoqeri apo ndermarrje, ne Shqiperi ose jashte saj, te cilat kane nje objekt te ngjashem me ate te Shoqerise. Shoqerija, ne menyre okazionale, mund te kryeje, per llogari te saj dhe/ose te te treteve, transaksione me objekt pasuri te luajtshme dhe te paluajtshme, transaksione tregtare dhe financiare te çdo natyre, duke perjashtuar ketu çdo aktivitet tjeter te ndaluar shprehimisht me ligj.
Emërtime të tjera Tregtare: "UNION NET"
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 07/02/2011
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 2 000 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Ç’regjistruar pa likuidim (me perthithje)
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Bashkimi me Perthithje

i. Me datë 27.05.2020, me vendim të asamblesë së ortakëve, u miratua bashkimi me përthithje të shoqërisë “Union Net” shpk nga shoqëria “Unioin Group” sha. Po në të njëjtën datë u hartua Projekti për Bashkimin me përthithje të Shoqërive Tregtare "UNION GRUP" me shoqërinë "UNION NET".

ii. Me datë 13.08.2020, u hartua marrëveshja per bashkimin me përthithje, ndërmjet shoqërisë së përthithur “Union Net” shpk dhe shoqërisë përthithëse “Union Group” sha. Pas bashkimit, kapitali i shoqërisë përthithëse do të jetë 16.761.377 (gjashtëmbëdhjetë milion e shtatëqind e gjashtëdhjetë e një mijë e treqind e shtatëdhjetë e shtatë) lekë. Shoqëria e përthithur "UNION NET" pas bashkimit do humbas personalitetin e saj juridik dhe do të çregjistrohet nga QKB.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane Njesia Bashkiake nr.5, Rruga Ismail Qemali, Nr.32, Kati 3, 1019

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 08.04.2023
Akt themelimi i Shoqerise
Kontratë për transferimin e kuotave datë 04.09.2014
Kontratë për transferimit e kuotave datë 09.11.2016
Vendim i Asamblesë së Ortakëve, Bashkimi me Përthithje datë 27.05.2020
Projekt për Bashkimin me Përthithje të Shoqërive Tregtare "UNION GRUP" sha dhe "UNION NET" sha
Marrëveshje për Bashkimin e Shoqërive Tregtare
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2011
Pasqyrat Financiare 2012
Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 500 584,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 1 668 617,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -761 027,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -1 250 826,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 798 310,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -1 387 715,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -2 709 281,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -3 150 680,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -4 664 664,00
Punuar Nga : P. Nikolli