Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Koço Kokwdhima
Rezultate gjithsej: 10

Mbi 1000000 Fitim 2015

PLANETI-X

J82326003A
(Studim,projektim,dhe ndertimin e ndertesave publike, rrugeve,urave,tuneleve,mbikalimeve e nenkalimeve, traseve hekurudhore,diga dhe vepra bonifikuese e ujore,centrale,objekte turistik, objektet e kultit,ujesjel)

Fier 2162321 ALL

INTERCHANGE ANTEL

K24220401U
(Kryerjen e sherbimeve telefonike te furnizimit, instalimit dhe rishitjes se rrjeteve dhe paisjeve te telekomunikacionit dhe te pajisjeve elektronike, si dhe aktivitete te tjera te lidhura me to)

Fier ALL

A L N A

K51901010K
(Prodhimin dhe shperndarjen e lajmeve ,fotove e komenteve,databaseve.Prodhimin e ndryshimin ne audio e video,spote publicitare shitjen e reklamave.Prodhimin e promovimin e tipeve te ndryshme te materialesh te sh)

Tiranë ALL

"K.A.T -ALBANIA"

K57024002E
(Aktivitet ne fushen e ndertimeve, projektimeve etj)

Shkodër ALL

QYLNET

K62405012L
(Sherbime te nderlidhjes ne internet, e-mail, ëeb hosting etj, te abonenteve te ndryshem: videokonferenca, mesim ne distance, radiokomunikim, ndertim dhe operim rrjetesh me fibra optike, xDSL,kabllor/koaksial e)

Tiranë ALL

QYLFON

K72216045O
(Sherbime te telefonise VOIP, sherbim dhe tregtim pajisjesh te telek.)

Tiranë ALL

VISTA PUBLISHING GROUP

K81408001L
(Botime gazetash,revistash,librave,posterash,reklamash,botime te tjera)

Tiranë ALL

START MEDIA

L02115010I
(Botim i gazetave,revistave,librave ne formate te ndryshme (ne forme te printuar,elektronike,CD) si dhe kryerja e botimeve te tjera te ndryshme ne perputhje me legjislacionin ne fuqi.Shitja e gazetave, botimeve,)

Tiranë ALL

SPRINT MEDIA

L02823402K
(Ndertimin,instalimin dhe menaxhimin e reklamave te ndryshme te tipit Outdoor dhe Indoor,ndertimin,instalimin e menaxhimin njesive te shperndarjes dhe shitjes (kioska,tezga,dyqane etj) se gazetave, revistave e t)

Fier ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

UNIPRES

L21623018M
(Botimin e gazetave, revistave, librave ne forma te ndryshme (ne forme elektronike, ne forme te printuar, ne CD etj.) e botime te tjera.Prodhimin e posterave, reklamave, shitje sherbimesh te ndryshme qe lidhen )

Tiranë 32360043 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni