Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Status: Pezulluar
Rezultate gjithsej: 977

CS IMPIANTI ALBANY

M11412503D
(Shitja e kondicionerëve dhe aksesorëve për sisteme të çdo natyre dhe specie si me ajër, ujë, gaz dhe lëng ftohës, me shumicë dhe pakicë, importin dhe eksportin e tyre, tregtimin e artikujve të ndrys)

Durres ALL

OLIO HEKAL

M17612801A
(Prodhim vaj ulliri bio. Prodhim produkte bujqësore dhe blektorale. Përpunim të prodhimeve bujqësore, blektorale, frutave dhe perimeve. Ambalazhimi i tyre. Tregtimi brënda dhe jashtë vendit. Import- ekspor)

Mallakaster ALL

Ferizaj

M11415031Q
(Kembim valuator)

Tirane ALL

DIOR - BRE

M16416201A
(Aktivitet ne fushen e tregtise: Import- Eksport i artikujve te ndryshem industriale dhe ushqimore. Tregtimi me shumice dhe pakice i artikujve te ndryshem industrial dhe ushqimore, materialeve te ndertimit, paji)

Vlore ALL

2-MEC CONSTRUCTION

M11419001P
(Eksport import te mallrave e ndryshem industrial e ushqimore, paisje e pjese elektrike, elektroshtepiake, tregtim me shumice e pakice te artikujve te ndryshem industriale e ushqimore si dhe te artikujve te tjer)

Tirane ALL

SAPONARO 1939

M11419501A
(Sherbime marketingu, ndermjetesimi dhe sherbime te tjera elementare ku perfshihet pergatitja e dokumentave per brenda dhe jashte vendit.)

Durres ALL

FIZZY PROJECT

M11419018J
(Botim te produkteve dixhitale, tregti elektronike, krijim dhe shitje e kurseve online, konsulence tregtare dhe marketing.Shoqeria mund te kryeje cdo aktivitet tjeter i cili eshte ne perputhje me Ligjet e Republ)

Tirane ALL

B-JASHARI 2021

M17623501O
(Bar kafe)

Shengjin ALL

PREMIER ALBANIA

M11426013E
(Import-eksport dhe tregtimi me shumice e pakice i artikujve te ndryshem ushqimore bujqesor, blektoral, industrial, makineri e paisje, automjete te te gjitha tonazheve, lendeve te para e lendeve drusore dhe mobi)

Vaqarr ALL

"FVF" Future Value Formula

M12701402O
(Objekti i shoqërisë përfshin ofrimin e konsulences ne fushen financiare, tregtise, analiza biznesi dhe marketing. Pjesë e veprimtarisë së saj do të jenë edhe tregëtimi dhe shitja e aparaturave elektron)

Fier ALL

UMAR

M11502503C
(Veprimtari ne fushen e ndertimi, perpunimit dhe tregtimit te lendeve te ndertimit.Ndertime civile dhe industriale.Sherbimet e marketingut, konsulenza te ndryshme lidhur me fushen e ndertimit,ligjore dhe te mark)

Durres ALL

L&G Group

M11504505F
(Shoqëria do të ushtrojë veprimtarinë e saj kryesisht në sektorin e ndërtimit të pasurive të paluajtshme, shitjes së pasurive të paluajtshme, brënda dhe jashtë Republikës së Shqipërisë, tregtimit)

Durres ALL

HABILI CONSTRUCTION

M11505022Q
(Aktivitet në fushën e ndërtimit me fondet e veta ose publike të objekteve të ndryshme industriale dhe civile të çdo lloji, për vete apo për të tretë, private dhe/ose publike, si dhe restaurimi apo ri)

Tirane ALL

GAIA SERVICE

M11508501Q
(Kompania ka si objekt aktivitetet e meposhtme: sherbimet e mbeshtetjes se biznesit, sherbimet per hotelet dhe cdo biznes akomodimi, kujdesi dhe mirembajtja e peizazheve duke perfshire parqet, kopshtet, shtreter)

Durres ALL

ZGARA PUKA

M11508016K
(Aktivitete te sherbimit te pijeve, dhe ushqimit me baze produktet e mishit)

Kamez ALL

SLSM_21

M11509017A
(Ne fushen e kryerjes te ndertimeve si ndertime rrugesh, ndertime hidraulike, hidroteknike, si ndertime hidrocentrale, ndertime ujesjellesa, kanalizime, te veprave te kullimit dhe ujitese, ndertime objektesh civ)

Tirane ALL

VS Marketing e Consulting

M11510019V
(Shoqeria ka per objekt kryerjen e aktiviteteve tregtare ne perputhje me legjislacionin Shqiptar ne fuqi. sherbime menaxhim, mirembatje, marketingu, administrative, ndermjetesim, agjencie; ushtrimi i drejtperdre)

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni