Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Status: Pezulluar
Rezultate gjithsej: 1701

3 M & CO - AGRO TRADING

L87728502K
(Grumbullim, perpunim dhe eksport te produkteve bujqesore dhe blegtorale. Kryerjen e cdo lloj aktiviteti te lejuar nga legjislacioni shqiptar. Shoqeria do te kryeje cdo lloj veprimtarie te dobishme per arritj)

Lezhe ALL

STUDIO INTESA

L81528009S
(Ofrimin e të gjitha shërbimeve që lidhen me "Call Center" dhe Contact Center duke përfshirë edhe përpunimin e të dhënave të shoqërive të tjera dhe/ose enteve publike, ndërmjetësim tregtar dhe ma)

Tiranë ALL

SAHRA TOURS

L81528014I
(Sherbime me qellim promovimin dhe nxitjen e turizmit. Organizimi i tureve te ndryshme turistike brenda dhe jashte vendit dhe guida turistike. Promovimi i turizmit te detit, te malit, kulturor, arkeologjik e )

Tiranë ALL

BISCOTTI DEL PASTORE

L81529032L
(Pastiçeri, prodhim dhe tregtim me shumice dhe pakice te embelsirave dhe brumrave, import-eksport te artikujve te ndrsyhem ushqimore. Prodhim, ambalazhim, prodhime te ndryshme ushimore, te pastave ushqimore )

Tiranë ALL

International Rating Service

L81603032A
(Aktivitet konsulence, studimesh dhe kerkime tregu, aktivitete promocionale per nisma tregtare, industriale dhe zhvillimi te aktiviteteve; Berjen e kerkimeve te tregut ne lidhje me nisma prodhuese per pasuri )

Tirane ALL

HTT EKSPERTIZE & SIGURI RRUGORE (Ish HTT MEDICAL)

L81605036S
(Konsulence lidhur me veprimtarine tekniko ekonomike ne fushen e transportit rrugor, ekspertize aksidentesh ekspertize autoteknike dhe vlersues demesh material.)

Tirane ALL

ITALBTEX

L81605503D
(Tregtim me shumice dhe pakice te tekstileve te llojeve te ndryshme, import eksport te tyre, tregtim me shumice dhe pakice te ambalazheve te llojeve te ndryshme, import eksport te tyre, import eksport te vesh)

Durres ALL

D&J PLUS

L84005402A
(Kultivimi, mbledhja, magazinimi, tregtimi, importi dhe eksporti i produkteve bujqesore.)

Divjake ALL

EMAUBELIN

L81606032O
(Agjenci Imobiliare (apartamente dhe dyqane), rikonstruksione dhe ndërtime, shitje imobiliare dhe tregtare. Me qellim permbushjen e aktiviteti te shoqerise, Shoqeria mund te kete si aktivitete, brenda normav)

Tiranë ALL

DOUBLE HEAD REAL ESTATE AND TOURISM

L81606030V
(Shitblerjen, dhenien dhe marrjen me qira, ndertimin, operimin si dhe ofrimin e konsulences si dhe cdo aktivitet tjeter lidhur me menaxhimin e pasurive te paluajtshme dhe objekteve turistike dhe cdo aktivitet)

Vlorë ALL

KOLA-KSAMIL

L84006804A
(Ndertim objekte te ndryshme civile, industriale, rruge ura dhe vepra arti, zbatimi i projekteve ne pune publike, ndertim ujesjellesa, kanalizime e impiante vaditese , germime dheu me punime eventuale murator)

Sarandë ALL

NAZERAJ

L81606010H
(Transferimi i parave ne emer dhe per llogari te institucionit financiar Jo Banke. Agjenci udhetimi. Kembim valutor. Siguracione. Rimbushje telefonike. Shitje dhe servis kompjuteri dhe celulare shitje aksesor)

Tiranë ALL

SDS.SERVICES

L82811203A
(Sherbime ndermjetesimi, import, eksport industriale, ushqimore, magazinim tregtim. Hoteleri turizem, agjenci udhetimi. Shitblerje pasurishe te luajtshme dhe te paluajtshme, mjetesh motorrike dhe jomotorrike,)

Elbasan ALL

ART - SOLUTION

L81611038S
(Te ushtroje akiivitetin ne fushen e shfrytezimit te pasurive nentokesore , mbitokesore si dhe ate te perpunmimit te tyre , te marre me koncension objekte minerare apo dhe vepra te rendesishme cfaredo lloji q)

Tiranë ALL

DALARAN

L81611043I
(Blerja dhe shitja e artikujve me perberje lekure, te perpunuara dhe gjysem te gatshme. Import - Eksport me qellim rishitjen dhe/ ose perpunimin e produkteve te ndryshme prej lekure te te gjitha llojeve. Nder)

Tiranë ALL

DS Albania

L81611041P
(Tregeti mallrash e materiale industrial, tregeti me shumice e pakice te mallrave te ndryshem, transport mallrash brenda dhe jashte vendit, ushqimore, kepuce, veshmbathje, tekstile, artikuj lekure, industrial)

Devoll ALL

KUZU TOPLU KONUT INSAAT ANONIM SIRKETI ARNAVUTLUK SUBESI

M12123021T
(Aktivitet ne fusha te perparuara te teknologjive mjedisore si: Projektim, ndertim dhe administrim i impianteve te pastrimit te ujit te pijshem dhe impianteve te trajtimit te ujerave te ndotura. Ndertimi i linja)

Tirane ALL

Standard 18

L81611013K
(Ndertim te objekteve civile,industriale, bujqesore, turistike dhe ekonomike, rikonstruksione objektesh, ndertim sillosa, kulla uji, rruge, ura, vepra arti, ndertim ujesjellesa, kanalizime, kanale e impjante )

Tiranë ALL

TRADING DRDL

L81612050T
(Sherbime ndermjetesimi per shit blerje pasurish te luajtshme dhe te paluajtshme materiale dhe jomateriale. Sherbime konsulence ligjore, fiskale, etj.)

Tiranë ALL

IBERAJ - ALK

L81612047A
(Projektimi, ndertimi i veprave civile, industriale, turistike, bujqesore, kompletimi dhe instalimet e nevojshme per to, punime restaurimi. Ndertime rrugore, ndertim vepra arti rrugore dhe hekurudhore, nderti)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni