Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Status: aktiv
Rezultate gjithsej: 18649

E.E.D

M11612038R
(Shkembimin, blerjen, shitjen, dhenien me qira, menaxhimin dhe aktivitet ne fushen e ndertimit.Per realizimn e objektit dhe te qellimeve te saj shoqeria mund te zhvilloje cdo lloj aktiviteti industrial, tregetar)

Tirane ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

RADA OIL INDUSTRY

L21410501A
(Të ndërmarrë veprimtari biznesi si një shoqëri e përgjithshme financiare dhe tregtare, duke përfshirë, por jo duke u limituar vetëm në shërbime të depozitimit dhe seperimit të vajrave të përdorur)

Durrës 6564639 ALL

AQKIM CSM

M11612039C
(Me të dhëna specifike të termocentralit të mbledhura në vend, ndërtohen modele të mbikëqyrjes së kimisë. Modelet e softuerëve mund të ekzekutohen në vendin perkates ose në distancë.)

Tirane ALL

Top News

M11613001O
(Agjensi publicitare, sherbime monitorimi, sherbime publicitare, shperndarje reklame ne media te shkruara apo elektronike, prodhime dhe produksione reklamash dhe shitie te tyre per llogari te te treteve(porosite)

Tirane ALL

Metal Painting

M17813502B
(Perpunim i siperfaqes me presion me rere, apo pastrim me solucione kimike. Lyerje e siperfaqeve metalike. Prodhim dhe montim konstruksionesh metalike. Tregti te punimeve dhe sherbimeve industriale perfshire imp)

Lezhe ALL

Gazeta Shqip Online

M11613006I
(Veprimtari ne median e shkruar dhe online, hapje dhe mirembajtje faqe interneti. Botimi, prodhimi dhe shperndarja e revistave, gazetave, fletepalosje, printime te ndryshme, reklama, banner, sticker dhe material)

Tirane ALL

GURAKUQI

M11613007Q
(Konsulence per Tregun spitalor, ne te gjitha fushat e Mjeksise, Eksport -import makineri te çdo lloji, impiante industriale, atrecatura si dhe çdo tregti per sa i perket mjeteve te transportit apo mjete ndert)

Tirane ALL

TV BERATI

M12813001A
(Aktivitet në fushën e transmetimeve televizive, prodhim programesh audiovizive, transmetim dhe ritrasmetim i programeve dhe prodhimeve të ndryshme audiovizive si dhe spote publicitare.)

Berat ALL

alfa-studio

M11613018I
(Projektim, Mbikqyrje dhe kolaudim ne fushen e ndertimeve dhe vleresim te pasurive te paluajtshme.Auditime te energjise te gjitha llojeve per objekte Civile dhe Industriale.Veprimtari ekspertize lidhur me ndikim)

Tirane ALL

Alija-Group

M16613401C
(Tregti te rrobave te perdorura, Aktivitete tregtare ne fushen e import eksportit, tregtim me shumice dhe pakice te mallrave te ndryshme. Tregtimi i artikujve elektroshtepiak, hidrosanitar, transport per vete dh)

Diber ALL

Ajet Xhaferraj

L41306007U
(Tregti me pakice dhe shumice te artikujve te ndryshem.)

Tirane ALL

BIG KAVAJA

M12813802J
(Import-eksport, tregtimin e artikujve te ndryshem te te gjitha llojeve, me shumice dhe pakice si: Tregtim artikuj te ndryshem industrial; Tregtim artikuj te ndryshem ushqimore; Tregtim artikuj te ndryshem bujqe)

Kavaje ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

E N P I

K01409003B
(Import export tregtim mallra industriale, pjese elektrike, etj. Agjenci imobilare. Agjensi udhetimi e transport ne fushen e turizmit te pasagjereve si brenda dhe jashte vendit. Importeksport te energjise elektr)

Tiranë 24782230 ALL

JFK-INVEST

M11613024G
(Aktivitet ne fushe e ndertimit. Ndertime civile dhe industriale. Gjithashtu shoqeria mund te ushtroje edhe çdo lloj aktiviteti tjeter te pashprehur me siper, qe lejohet nga legjislacioni Shqiptar ne fuqi.)

Tirane ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

TAFILI 03

K31602086J
(Tregetim me shumice dhe pakice ,import eksport te artikujve te ndryshem ushqimore,industriale, prodhimin, perpunimin e lendeve te para, tregetim me shumice dhe pakice per makina dhe automjete, pjese kembimi per)

Tirane 1392079 ALL

Juljano 13 Medicinal

M17813701F
(Punime bujqesore te te gjitha llojeve. Mbjelljes, rritjes dhe përpunimit të të gjitha prodhimeve bujqësore dhe medicinale te te gjitha llojeve që gjenden në territorin ku vepron shoqëria për të realizu)

Shkoder ALL

Everest Automotive

M11614002E
(Objekti i veprimtarise se Shoqerise do te perfshije, por nuk do te kufizohet vetem ne fushen e; Projektim, zhvillim, prodhim, tregtim dhe shitje te automjeteve dhe pjeseve perberese apo te vecanta per mjetet mo)

Tirane ALL

INTERGOMA (ish INTERGOMA Shpk)

M11614004U
(Tregti te gomave te te gjitha llojeve, per te gjitha llojet e automjeteve, baterive, pjese kembimi dhe aksesore te tyre. Import eksport te gomave. Servis dhe sherbime te ndryshme per te gjitha llojet e automjet)

Tirane ALL

Kola Invest & AGBES Construction

M03205403F
(Objekti i veprimtarise ekonomike te shoqerise "Kola Invest & AGBES Construction" shpk eshte: Ne fushen e menaxhimit, bashkerendimit dhe permbushjes se kontrates " Per punimet e ndertimit te vilave te Nuklit 24 )

Fier ALL

INTEGRATED TECH SOLUTIONS

M11614005F
(Zhvillim dhe mirembajtje sistemesh software. Programimi i sistemeve software, kodimi, instalimi, integrimi i te gjithe komponenteve, dokumentimi, identiflkimi dhe korrigjimi igabimeve, modifikimet (pas momentit)

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni