Skip to content

GJIKURIA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2018-08-27 12:36:36
JSON

NIPT: J62903456H
Administrator: Milo Gjikuria, Florenc Gjikuria
Objekti i Veprimtarisë: Ndertim, montim dhe rikonstruksion i objekteve dhe veprave te cfaredollojshme, industriale, turistike, civile. Asfaltim rrugesh, punime bonifikimi. Prodhim i materialeve te ndertimit, si dhe transport i tyre. Grumbullim, transportim, seleksionim te mbetjeve urbane dhe riciklim, perpunim, presim te mbetjeve te riciklueshme, kompostim te mbetjeve organike. Trajtimi i ujerave dha ujerave te zeza. Veprimtari private ne fushen energjitike, studim, projektim, ndertim, i Hidrocentraleve, dhe impjanteve te tjera per prodhimin e energjise elektrike. Shfrytezimi i tyre dhe prodhimi e tregtimi i energjise elektrike. Ndertim i nenstacioneve elektrike, linjave elektrike te tensionit te larte dhe te mesem, kabinave te transformimit dhe rrjeteve shperndares te tensionit te ulet si dhe linjave te telekomunikacionit. Tregtim i artikujve te ndryshem industrial, ushqimor, import-eksport etj, tregtim, instalim dhe sherbime te makinerive dhe pajisjeve elektronike. kompjuterike dhe informatike. Ofrime rrjetesh dhe sherbime te komunikimeve elektronike, ndertim i linjave me fibra optike. Zhvillim i aktivitetit ne fushen e programimit dhe mirembajtjes te software dhe platformave 2 software. Ne fushen e ndertimit te rrjeteve inxhinierike te ujesjellesit, te kanalizimeve te ujerave te bardha dhe te zeza, te vaditjes te kullimit, impiante te ndryshme, punime karpenterie, topogjeodezike, punime ne siperfaqe te gjelberta, mirembajtje te rrugeve, ne fushen e mbrojtjes ambientale lumore si dhe pastrimi i vijes bregdetare. Studim, projektim dhe zbatim punimesh ne horticulture, arkitekture mjedisi, pejsazheve, siperfaqeve te gjelberta si lulishte, parqe dhe pyje, pastrimi i siperfaqeve urbane, mirmbajtja dhe zhvillimi dekorit ne mjedise urbane. Prodhimi dhe tregtimi (materiali mbjelles bimor) i farnave, fidanave, luleve, shkurre e drureve dekorative. Kryerja e sherbimeve profesionale ne fushen e prerjes dhe mirembajtjes se pyjeve. Sherbime te ekspertizes dhe profesionale ne mjedis, pyje dhe kullota (studime, projektime dhe zbatime). Sherbimi dhe riparimi i automjeteve, hapje pike servisi. Studime dhe konsulence ne fushen e mjekesise. Te kryeje cdo aktivitet tregtar, financiar dhenie e marrje me qera. Te kryeje aktivitete publikimi dhe reklamimi. Aktivitet ne fushen e turizmit. Veprimtarite e ekspertizes lidhur me ndikimin ne mjedis. Karriere guri dekorativ. Sherbimi ekspertize dhe/ose profesionale te mbrojtjes civile. Sherbime ekspertize per: Studimi dhe pergatitja e projekteve mbi masat e mbrojtjes nga zjarri te ndertesave te cdo lloji. Hartimin e akteve te ekspertizes teknike per zjarret e rena ne te gjithe territorin e Republikes se Shqiperise.
Emërtime të tjera Tregtare: GJIKURIA
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Viti i Themelimit: 27.02.1995
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 222 700 000,00
Numri i pjesëve: 222 700
Lloji i pronësisë:
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Fier Fier FIER Kamion Benz TR 4048 I. Tirane Tirane TIRANE Furgon, Volkswagen, TR 8009 G, Fier Fier FIER Kamion Saurer TR 6752 P. Fier Fier FIER Autobot Uji tip STEYR TR 9614 T, Fier Fier FIER Kamion Benz TR 9260 G. Fier Fier FIER Autobetoniere tip IVECO FR 3385 D.Fier Fier FIER Autovinç tip IFA TR 7960 R. Fier Fier FIER Kamion Benz TR 3059 J. Fier Fier FIER Kamion Vinç Benz TR 9481 H, Fier Fier FIER Gjysem rimorkio Titan, FR 0316 D, Fier FIER Kamionçine Benz TR 8259 I.
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: V.1 - Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me zhvillim e territorit dhe/ose ndërtimin
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
Çështje Ligjore: Numri i ceshtjes: CN-402417-11-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Urdhërit Nr.2122-291 Prot, datë 2.11.2015, protokolluar nga QKR me Nr. 9965 Prot., date 5.11.2015 "Për Vënien e Sekuestros Konservative”, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore"AEF BAILIFF SERVICE", drejtuar QKR, ku është urdhëruar: Vendosja e masës se bllokimit per shoqerine "Gjikuria" Shpk me NIPT J62903456H dhe me administrator Milo Gjikuria.
Numri i ceshtjes: CN-417446-11-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdhrit Nr.2143-291 Prot., date 11.11.2015, protokolluar nga QKR me Nr.10262 Prot., date 13.11.2015, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “AEF BAILIFF SERVICE”shpk, ku është urdhëruar: Heqja e masës së sekuestros konservative, për shoqërinë “Gjikuria” shpk, me NUIS (NIPT) J62903456H.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
TIRANE Njesia Bashkiake Nr. 5, Rruga Ibrahim Rugova, Prane Gardes se Republikes, Pallati Kontakt, mbi Union Bank

Adresa:
Vlore Himare DHERMI Ndërtim Vilash ne Dhërmi. Shkoder Puke PUKE Perroi Gomsiqes ne Hec Vau Dejes Vlore Himare DHERMI Dhermi, ndertimi i Nenstacionit te ri 35/20/10 KV Dhermi Tirane Tirane TIRANE Ndertimi i Rruges se Unazes se Jashtme Tirane, pjesa verilindore (segmenti Kthesa e SaukutBregu i Lumit) Lot 3 Vlore Himare DHERMI Fshati Dhermi, nr. pasurie 68/1, zone kadastrale nr. 1739 . Vlore Himare HIMARE Kompleksi Green Coast, Palase. Vlore Himare HIMARE Rrethi Vlore, Bashkia Himare, Mali Kolzes, "Vumblo" ( Fabrike Asfalto-Betoni) 3 . Tirane Tirane TIRANE Rikualifikimi Urban i Bllokut te Dogana, Njesia Bashkiake nr.7 . Vlore Sarande SARANDE Ndertim Asfaltim Rruga Nr.5, Loti II dhe III-Sarande

Telefoni:
42264758

Akte Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2019
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 95 786 108,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 55 117 447,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 23 866 363,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 16 958 611,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 175 309,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 6 553 871,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:2 434 453 866,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:2 145 646 247,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:843 656 820,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 767 732 163,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017