Skip to content

MEROLLI OIL 

JSON

NIPT: K04005080H
Administrator: Kujtim Merolli
Objekti i Veprimtarisë: Tregti karburanti, Import-eksport. Prodhim materiale ndërtimi, gërmime dheu, ndërtime, punime mirëmbajtje, tregti e vajrave lubrifikante, pjesëve të këmbimit për makina, servis dhe tregtim makinash dhe aksesorëve të tyre etj. Tregtim auto-gazi. Bar-bufe.
Emërtime të tjera Tregtare: MEROLLI OIL
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 29.01.1999
Rrethi: Korçë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 33 720 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë:
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Korçë Koke terheqese Volvo KO 23 19 B, Autobot AAR 915. Korçë Korçe Korçë Mjeti Volvo KO 23 24 B. Korçë Korçe Korçë Koke terheqese Volvo KO 53 25 B, Autobot ACR 282.
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
Çështje Ligjore: 21.05.2015 Numri i ceshtjes: CN-055712-05-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr.756/1 Dosje, Nr.1225 Prot, datë 07.05.2015, "Për Vënien e Sekuestros konservative", lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore 6 "TDR Group", ku është urdhëruar: Vendosjen e masës së sekuestros konservative mbi të gjitha aksionet e zotëruara nga shoqëria "Merolli Oil" me NIPT K04005080H.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Korçë VLOCISHT LIBONIK

Adresa:
VLOCISHT Rruga Korçë-Tiranë, Km. i 7, zona kadastrale nr.3803, nr.pasurie 171/61. Korçë Libonik LIBONIK Kthesa e Rembecit,

Adresa Email:
k.merolli@hotmail.com

Telefoni:
692095898

Akte Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2019
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 6 180 873,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 3 540 168,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 2 779 920,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 2 260 192,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:153 477 919,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 104 127 895,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015