Skip to content
Marreveshje Koncesioni E Formes "BOT" (Ndertim, Shfrytezim, Transferim), Per Ndertimin Dhe Shfrytezimin E Pontilit Te Naftes, Gazit Dhe Nenprodukteve Te Tyre Ne Zonen Bregdetare Te Porto-Romanos, Durres

ROMANO PORT
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2017-11-07 12:05:08

NIPT: K51625501O
Administrator: Piro Bare
Objekti i Veprimtarisë: Ndërtim dhe shfrytëzimi i portit të hidrokarbureve në zonën e Porto Romano Durrës. Gjithashtu shoqëria do të ketë si objekt aktiviteti të gjitha veprimtaritë e lidhura direkt ose tërthorazi me aktivitetin kryesor dhe të gjitha aktivitetet e miratuara më parë ndër vite. Objekti i aktivitetit mund të shtohet ose të pakësohet sipas interesave tregtare të shoqërisë. Funksionimi i terminalit. Administrimi i pontilit. Shërbimi i rimorkimit të tankerëve (mjeteve portuale). Pilotimi. Ormexhimi. Pastrimi. Furnizimi me karburant. Furnizimi me ujë. Furnizimi teknik dhe i ushqimit, etj. Agjenci detare dhe spedicionere. Agjenci doganore.
Emërtime të tjera Tregtare: ROMANO PORT
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare
Viti i Themelimit: 27.10.2003
Rrethi: Durres
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 597 686 000,00
Numri i pjesëve: 597 686
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë:
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Nr. i anëtarëve të bordit: Kozma Ruço, Fatmir Shkreta, Ylli Hoxha
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: VII.5.6 - Për ushtrimin e veprimtarisë së ormexhimit
III.1 - Për ndikimin në mjedis
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
Çështje Ligjore: "Numri i ceshtjes: CN-033731-04-15 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdhrit Nr. 843-299 Prot., datë 28.04.2015, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “Elite Bailiff’s Office”shpk ku është urdhëruar: Vendosjen e masës së sekuestros konservative mbi kuotat/aksionet të aktivitetit tregtar që zotëron debitor, shoqëria ”Romano Port” sha me NUIS (NIPT) K51625501O me qëllim mostjetërsimin e tyre.Dokumentacioni do të qëndrojë i bllokuar deri në një urdhër të dytë.
Numri i ceshtjes: CN-566013-02-16 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i urdhrit Nr.341-233 Prot, datë 19.02.2016, lëshuar nga Zyra Përmbarimore Private “Elite Bailiff’s Office"", drejtuar QKR, ku ështe urdhëruar: Heqjen e masës së sekuestros konservative mbi çdo dokumentacion që mund te jetë bllokuar në emër të shoqëria tregtare ""Romano Port” sh.a, me NIPT K51625501O meqenëse pala debitore e ka likuiduar në total detyrimin që kishte nda kreditorit Bashkim Haziz Vladi."
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 08.09.2004
Kohëzgjatja(vjet): 30
Shënime: Shoqëria Romano Port ka nënshkruar kontratë konçesionare të formës (BOT) me datë 08.09.2004. me Ministrine e Industrisë dhe Energjetikes për ndërtimin e naftës dhe shfrytëzimin e pontilit të naftës, gazit dhe nënprodukteve të tyre në zonën brgdetare të Porto-Romanos, Durrës.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Industrisë dhe Energjetikës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
DURRES Porto Romano,500 metra ne veri te Hidrovorit

Adresa:
Durres Durres DURRES 500 metra ne veri te Hidrovorit, Porto-Romano, Durres.

Telefoni:
692095746

Akte/Marrëveshje Konçesionare: Akti themelimit te shoqerise ROMANO PORT
MIRATIMII DISA SHTESAVE E NDRYSHIMEVE NË MARRËVESHJEN E KONCESIONIT
RATIFIKIM i MARREVESHJES SE KONCESIONIT
Dokumenta Financiare: Bilanci 2013
Pasqyrat Financiare 2012
Pasqyrat Financiare 2011
Pasqyrat Financiare 2014
Pasqyrat Financiare 2015
Pasqyrat Financiare 2010
Pasqyrat Financiare 2016
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare


Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 128 781 620,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 130 028 596,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 85 445 265,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 199 532 183,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 85 795 297,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 25 566 659,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: -26 171 580,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:537 332 530,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:501 902 768,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 406 847 619,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016

Konçesionare të tjera


ORENJA POWER
Elbasan
S2 ALBANIA
Tiranë
AAE SUHA
Tiranë
ALBANIAN HYDROPOWER 2013 
Pogradec