Skip to content

KOJA Owner of a concession Read more
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-05-31 09:45:17
JSON

Tax Registration Number: K31505125A
Administrators: Ledjan Hajdari
Scope: Tregtim të plehrave kimik, inpute të tjera bujqësore import eksport me shumicë e pakicë. Ndërtime, riparim, shërbime, mirëmbajtje, projektime, rikonstruksion në fushën e hidroenergjetikes dhe termoenergjitikes. Ndërtim burimesh të prodhimit të energjisë elektrike. Shitje të energjisë elektrike të prodhuar. Transmetim dhe shpërndarje të energjisë elektrike. Furnizimi me energji elektrike. Hec nen 10 Megavat. Import-eksport të energjisë elektrike. Prodhim dhe shumëzim të materialeve mbjellës bimore.
Other Trade Names: KOJA SH.P.K
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 18/11/1996
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 9 759 699,00
Shares: 1
Child Company: MALIDO - ENERGJI, një shoqëri konçesionare me përgjegjësi të kufizuar, me numër identifikimi në Qendrën Kombëtare të Biznesit (NIPT) K98824001D, e themeluar më datë 18.02.2009, me seli në Durres, Lagjja 13, Plazh, Rruga Dhimiter Kraja, Kompleksi Toçak, kati 6, me administrator Fuat Hajdari. Ortaket e shoqerise jane: shoqeria KOJA me 53% te kapitalit dhe shoqeria MALIDO me 47% te kapitalit.(Sipas te dhenave te QKB deri me date 31.05.2022)
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Assets: Tirane, Furgon tip Mercedes Benz Vito 118 CDI, AA 753 FI
Status: Aktiv
License(s): XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
II.4 - Prodhimi dhe/ose tregtimi i farave dhe/ose fidanëve
II.5.A - Prodhim dhe tregtim të produkteve të mbrojtjes së bimëve (produkteve të rrezikshme dhe me rrezikshmëri të lartë)
Legal Cases: I. Me date 14.11.2014, sipas Urdhërit Nr.10703 Prot, Nr.Dosje 450, "Për Vënien e Sekuestros mbi kuotat e debitorit”, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore"E.P.S.A", drejtuar QKR, u urdherua vendosja e sekuestros mbi kuotat qe zoteron ne çdo subjekt tregtar subjekti Shoq. "Koja" me Nipt K31505125A me administrator Fuat Hajdari. Si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre kuotave duke ndaluar tjetersimin ose disponimin e tyre si dhe ushtrimin e te drejtave qe rrjedhin nga keto kuota.

II. Me date 15.12.2014, sipas Urdhrit Nr.11372 Prot., lëshuar nga Shoqëria Permbaruese Private "E.P.S.A" sh.p.k, u urdherua heqja e sekuestros mbi kuotat qe debitori shoqeria "Koja" sh.p.k., me NUIS (NIPT) K31505125A, me administrator Fuat Hajdari, e kerkuar me shkresen Nr.10703 Prot., date 04.11.2014".

III. Me date 25.10.2016, sipas Urdhrit Nr. 7926Prot Nr. 455 Dosje, protokolluar nga QKB me Nr.8810 Prot., date 25.10.2016, leshuar nga shoqeria permbarimore “EPSA” shpk u urdherua bllokimi i kuotave /aksioneve dhe te drejtave qe rrjedhin nga zoterimi i kuotave per debitorin: KOJA shpk me perfaqesues z. Fuat Hajdari me Nipt K31505125A, deri ne nje urdher te dyte.

IV. Me date 11.10.2018, sipas Urdhrit Nr. 5492 Prot. leshuar nga shoqeria permbarimore E.P.S.A Shpk, per ç`bllokimin e kuotave/aksioneve dhe e te drejtave qe rrjedhin nga zoterimi i kuotave per debitorin: KOJA Shpk, me NUIS (NIPT) K31505125A.

V. Me date 19.08.2019, sipas Urdhrit Nr.3747 Prot., Nr.455 Dosje, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore" E.P.S.A'' SHPK, u urdherua bllokimi i kuotave/aksioneve dhe e te drejtave qe rrjedhin nga zoterimi i kuotave per debitorët shoqeria “KOJA” SHPK me Nuis / NIPT K31505125A me përfaqësues Fuat Hajdari.

Changes
Address:

Seat:
Tirane, Peze, Peze Helmes, Rruga Peze Helmes, Nd.144, Peze Helmes, Peze, 1038

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 31.05.2022
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Urdher per Venie Sekuestro date 25.10.2016
Vendim per Zmadhim Kapitali date 15.02.2018
Urdher per Heqjen e Sekuestros date 11.10.2018
Urdher per Venie Sekuestro date 19.08.2019
Vendim per Zmadhim Kapitali date 10.08.2019
Financial Documents: Pasqyrat Financiare 2010-2011
Pasqyrat Financiare 2016-2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet Shpjeguese te PF 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet Shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet Shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Shenimet Shpjeguese te PF 2021
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 5 269 179,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 2 221 322,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 491 671,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 1 258 493,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 238 554,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 1 330 105,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: 415 500,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: 415 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:92 211 891,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:12 376 455,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:19 576 563,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:14 360 181,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:20 226 790,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:15 462 532,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2011: 4 003 900,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2010: 4 142 100,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2016
2017
2018
2019
2020
2021

Worked By : A.Baja