Skip to content

''IMPULS - 95'' Owner of a concession Read more
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-04-26 11:04:59
JSON

Tax Registration Number: K42619205W
Administrators: Bujar Bendo (Likujdues)
Scope: Imp-eks, transport dhe tregtim me shumicë e pakicë të të gjithë gamës së produkteve të petrolieres duke përfshirë dhe lubrifikantet dhe bitumet speciale, lende djegëse, oksigjen. Projektim dhe ndërtim të një rrjeti shpërndarje karburanti. Organizim të një rrjeti shpërndarje dhe shitje të gazit të lëngshëm për ngrohje dhe gatim për përdorim shtëpiak dhe industrial. Ndërtim magazinash, deposh, dhe impiante për produkte petroliere. Grumbullim, transport dhe tregtim të skrapit.
Other Trade Names: ''IMPULS-95 ''
Legal Form: Shoqëri Aksionare SH.A
Foundation Year: 11/10/1995
District: Durres
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 56 300 000,00
Shares: 56 300
Child Company: AE KARDHIQ, një shoqëri konçesionare me përgjegjësi të kufizuar, me numër identifikimi në Qendrën Kombëtare të Biznesit (NIPT) L12212015O, e themeluar më datë 03.10.2011, me seli në Gjirokaster Cepo CEPUN Fshati Cepun, Gjirokaster, me administrator Arian Tartari. Ortaket e shoqerise jane: shoqeria ALBAENERGIAPLUS sh.p.k. me 97% te kapitalit dhe shoqeria ''IMPULS - 95'' me 3% te kapitalit.(Sipas te dhenave te QKB deri me date 02.06.2022)
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Board Members: Blerina Qylafku; Enkeleida Qylafku; Kreshnik Seitaj
Status: Ç’regjistruar
License(s): VIII.1.A - Tregëtimi me shumicë i naftës, gazit, nënprodukteve përfshirë ato bio si dhe lëndët djegëse
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
Legal Cases: I. Me date 02.06.2015, sipas Prokurës së Posaçme, Nr.294 Rep, Nr.125/3 Kol, ku Z.Bujar Muça në cilësinë e përfaqësuesit ligjor të shoqërisë "IMPULS95" emëron përfaqësuese të posaçme Znj.Anila Muça, të cilës i jep të drejtën e ushtrimit të tagrave sipas kësaj prokure.

II. Me date 10.01.2017,sipas Aktit Nr. 3 Rep. Nr. 2/5 Kol. "Shfuqizim Prokure" mbi bazen e te cilit subjekti "IMPULS-95" Sh.a me NUIS (NIPT) K42619205W perfaqesuar nga administratorit Mentor Legisi shfuqizon teresisht prokuren e posaçme Nr. 294 Rep. Nr. 125 Kol. date 02.06.2015, notere Enkeleida Qylafku, duke i hequr perfaqesueses se posaçme Zj. Anila Muça teresisht dhe menjehere te gjitha tagrat e parashikuara ne kete prokure. Nga ky moment perfaqesuesja ne prokuren e siperpermendur nuk ka me asnje te drejte te kryeje veprime ne emer dhe per llogari te shoqerise "IMPULS - 95" Sh.a me NUIS (NIPT) K42619205W, çdo veprim i kryer pas dates se nenshkrimit te ketij akti noterial per shfuqizim prokure eshte i pavlefshem.

III. Me date 28.03.2022, me vendim te aksionerit te vetem, u vendos Pezullim aktiviteti. Statusi i shoqerise u be nga "Aktiv" ne "Pezulluar".

IV. Me date 31.03.2022, me vendim te aksionerit te vetem, u vendos Fillim i procedures se likujdimit. Statusi i shoqerise u be nga "Pezulluar" ne "Shoqeri ne Likuidim e Siper".

V.Me date 27.01.2023, eshte depozituar vendimi per ndryshimin e statusit te shoqerise nga "Shoqeri ne Likuidim e Siper" ne te "Çregjistruar".
Changes
Address:

Seat:
Durres, Xhafzotaj, Pikë Karburanti në Autostradën Tiranë -Durrës, Ura e Fllakës, Zona Kadastrale Nr.3582, Nr.Pasurisë 14/59

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 02.06.2022
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Kontrate Shitje Kuotash date 10.10.2003
Raport per Shnderrimin e Shoqerise, date 25.07.2005
Vendim i Ortakut te Vetem, date 13.09.2005
Kontrate Shitblerjesh Aksionesh date 15.04.2009
Vendim i Asamblese se Aksionereve, Zmadhim Kapitali 27.10.2010
Kontrate Shitblerjesh Aksionesh date 10.03.2011
Kontrate Shitblerjesh Aksionesh date 25.03.2011
Kontrate Shitblerjesh Aksionesh date 18.11.2011
Vendim i Asamblese se Aksionereve, Zmadhim Kapitali 09.12.2011
Kontrate Shitblerjesh Aksionesh date 31.03.2012
Vendim i Asamblese se Aksionereve, Zmadhim Kapitali 20.12.2012
Vendim i Asamblese se Aksionereve, Zmadhim Kapitali 09.09.2013
Kontrate Shitblerjesh Aksionesh date 21.04.2015
Prokure e Posacme date 02.06.2015
Shfuqizim Prokure te Posacme date 10.01.2017
Vendim i Asamblese se Aksionereve, Shkembim Aksionesh 07.08.2017
Kontrate Shkembimi date 08.11.2018
Vendim i Aksionerit te Vetem, Caktim Likujduesi 31.03.2022
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 26.04.2024
Vendim i Aksionerit te vetem per ç'registrim te shoqerise date 27.01.2023
Financial Documents: Pasqyrat Financiare 2010
Pasqyrat Financiare 2011
Pasqyrat Financiare 2012
Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyrat Financiare 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet Shpjeguese te PF 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet Shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet Shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2021
Financial Information
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 9 411 719,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 15 901 072,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 18 829 788,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: -12 347 416,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 4 746 110,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 6 067 434,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 9 345 131,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 25 430 338,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 30 717 229,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 12 117 444,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: 11 846 089,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: 12 653 298,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2009: 5 339 796,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:876 775 643,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:907 280 658,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:1 273 699 998,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:1 536 950 872,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:1 937 145 545,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:1 839 754 690,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:1 806 653 877,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 2 283 647 060,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 1 604 898 545,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 570 185 944,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2011: 264 189 299,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2010: 295 578 539,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2009: 188 099 814,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Worked By : A.Baja/L.Kanani