Skip to content

FIN PEK PETROLEUM (Ish VECTOR)
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-08-15 14:23:01
JSON

Tax Registration Number: L01410008B
Administrators: Eduart Muho
Scope: Kyerjen e te gjitha punimeve ndihmese ne puset e naftes e te gazit, ndertimi i rezervuareve metalike horizontale e vertikale, i vaskave te betonit, dambave te depozitimit te mbeturinave , ndertimi i tubacioneve , remont i kaldajave te impinteve , punimet per pastrimin e rezervuareve, import eksport e tregtim me shumice i makinerive , pajisjeve, linjave e materialeve elektrike, ndertimi i ujesjellsave, stacioneve te pompimit, shesheve te puseve per nafte e gaz, shpim pusesh per uje, nafte, gaz, transport. Kryerja e operacineve Hidrokarbure ne perputhje me ligjin NR.7746, date 28.08.1993, per kerkimin, zhvillim, prodhim, trajtimin, transportin, magazinimin dhe shitjen e naftes bruto, gazit brenda dhe jashte Republikes se Shqiperise si dhe cdo operacion tjeter tregtar apo sherbime qe i sherbejne aktivitetit te shoqerise, shoqeria brenda hapesirave te parashikuara nga legjislacioni ne fuqi do te kryeje cdo operacion projektues-preventivues, tregtar dhe financiar, qe lidhet drejtperdrejt ose terthorazi me objektin e saj, hapjen e veprimtarise dhe krijimin e shoqerive te tjera brenda dhe jashte vendit si dhe cdo aktivitet tjeter te mundshem e te ligjishem ne perputhje me interesat e saj, shfrytezimi dhe zhvillimi i zonave naftembajtese dhe ato gazmbajtese ne perputhje me aktet ligjore e nenligjore ne fuqi per zhvillimin dhe prodhimin e hidrokarbureve ne vendburimet e naftes dhe gazit, kryerja e studimeve dhe pajisja me leje mjedisore per veprimtari me ndikim ne mjedise per vendburimet e naftes dhe te gazit, ndertimi i rrjteve te transmetimit te produkteve te naftes dhe te gazit.
Other Trade Names: FIN PEK PETROLEUM
Legal Form: SH.A Koncesionare/PPP
Foundation Year: 08/02/2010
District: Fier
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 3 500 000,00
Shares: 200
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Board Members: Ilia Fili, Marsel Xhaferi, Sokol Nuhu
Status: Aktiv
License(s): III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
Legal Cases: I. Me date 12.11.2019, me ane te shkresës nr.11491 Prot, për Vendosjen e Masës së Sigurimit Tatimor, lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë, u kerkua vendosja e masës se sigurimit të detyrimit tatimor per subjektin “FIN PEK PETROLEUM” SHPK, pajisur me NUIS (NIPT) L01410008B me administrator Hamza Muho.

II. Me date 12.12.2019, me ane te kërkesës për heqjen e barres sigurese mbi titujt e pronësisë Nr. 11491/1 Prot, lëshuar nga Drejtoria e Tatimpaguesve të Mëdhenj, protokolluar nga QKB me nr. 15340 Prot., datë 13.12.2019, u njoftua QKB se: Tatimpaguesi “FIN PEK PETROLEUM” SHPK, pajisur me NUIS (NIPT) L01410008B ka paguar detyrimet tatimore per kete arsye është vendosur lirimi nga Vendosja e Barrës Siguruese.

III. Me date 12.12.2019, me ane te Urdhrit Nr. 114977 Prot, lëshuar nga Drejtoria Tatimpaguesve të Mëdhenj, u urdherua lirimi nga masa e sigurimit tatimor për subjektin FIN PEK PETROLEUM I me Nipt L01410008B.

IV. Me date 05.08.2020, me ane te Urdhrit Nr. 4732 Prot, lëshuar nga Zyra Permbarimore E.G BAILIFFS' SERVICES , u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative në aktivet e palës debitore “FIN PEK PETROLEUM” SHA, pajisur me NUIS (NIPT) L01410008B.
Changes
Address:

Seat:
Fier, Lagjia Konferenca e Pezes, Rruga Mujo Ulqinaku, Zona Kadastrale 8532, me numer Pasurie 5/593-N5

Address:
Vlorë, Finiq, Rruga Çlirim - Finiq - Shijan Km - 1, Objekti nr. 1, Depot e Trajtimi - Depozitimit Naftës.
Elbasan, Peqin, Fshati Pekisht, ish Komuna Shezë, Bashkia Peqin, Rruga Belsh- Pekisht KM- 8, Lagjja Ferhati.

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 2 273 989,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 9 876 849,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: -4 641 802,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: -9 709 673,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: -2 572 464,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -1 838 592,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: -2 714,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -1 047 819,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: -582 871,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: -2 290 958,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 2 710 413,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: -1 215 170,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: -228 298,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:116 081 947,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:34 622 868,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:2 078 997,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:7 720 281,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:12 610 710,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:11 531 560,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:4 506 418,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 48 771,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 1 322 120,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 846 873,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Worked By : A.Lala/L.Kanani