Skip to content

S.P.E GJADER
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-04-23 12:52:05
JSON

Tax Registration Number: L32120012G
Administrators: Ndue Jaku, Eduart Gjinaj
Scope: Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve në kaskadën e lumit Gjadër, tek Autoriteti Kontraktues, Ministria e Ekonomisë ku përfshihet financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike. Të hartojë projektin e ndërtimit të tetë hidrocentraleve, të lidhë kontrata sipërmarrjeje për zbatimin e punimeve të projektit si dhe çdo lloj kontratë tjetër me qëllim realizmin e objektit të kontratës së Konçesionit të nënshkruar me datë 09. 09. 2013 nr. 10328 Rep dhe nr. 3322 Kol. Gjithashtu shoqëria do të mund të kryeje çdo aktivitet tjetër ekonomik, tregtar, financiar, që gjykohet e nevojshme dhe e dobishme për realizimin e objektit të shoqërisë, përfshirë shitjen e mjeteve të shoqërisë si makineritë, pajisjet, marrja dhe dhënia me qira, të qenit garant, hipotekimi dhe pjesëmarrja në shoqëri të tjera.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Other Trade Names: S.P.E GJADER
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 16/09/2013
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Parent Company / Owner: I. EUES Energy është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 10.07.2013 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L39406001N, me adresë në Lezhë, Rrëshen, Rruga "At Gjergj Fishta", pallati 9 katësh, me administrator dhe ortak te vetem Gezim Prenga.Sipas të dhënave të QKB deri më datë 18.05.2022

II. RAFAELO 2002 është një shoqëri aksionare, e themeluar më datë 13.09.2002 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K22113003Q, me adresë në Tiranë, Njësia Bashkiake nr. 11, Rruga 29 Nëntori, kthesa e Kamzës, zonë kadastrale nr. 8310, numër pasurie 12/104, me administrator Eduart Gjinaj. Ortaket e shoqerise jane: Eduart Gjinaj (15%) dhe Mark Gjinaj (85%).Sipas të dhënave të QKB deri më datë 18.05.2022

III. S.P.E Energy është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 19.12.2012 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L22420002H, me adresë në Tiranë, Kashar, Yzberisht, Rruga Teodor Keko, Pallati Harmonia, Apartamenti Nr. 11/7, Kati i shtatë, me administrator dhe ortak te vetem Valentino Kaçorri.Sipas të dhënave të QKB deri më datë 18.05.2022

IV. VLLAZNIMI është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 08.03.1995 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J88730336P, me adresë në Durrës, Lagjja 15, Rruga Miqësia, Tokë arë, Zona Kadastrale 8517, Nr.Pasurie 98/13, Spitallë, me administratore dhe ortake te vetme Bardhe Jaku.Sipas të dhënave të QKB deri më datë 18.05.2022

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 21.08.2023, terhequr nga QKB date 21.08.2023, Pronar perfitues i subjektit S.P.E GJADER eshte :

Mark Gjinaj , shtetas shqiptar, lindur me 1966, pronar përfitues per 51.8% te kapitalit, pasi zotëron 85% te kapitalit te shoqërisë RAFAELO 2002, e cila eshte shoqëri meme per S.P.E GJADER me 61% te kuotave te shoqërisë. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 22.02.2023.

Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 2
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): III.1.C - Leje Mjedisi e tipit A
Prodhim hidroenergjie "Hec Gjader Nr. 1/1" -
Prodhim hidroenergjie "Hec Gjader 1/2" -
Prodhim hidroenergjie "Hec Gjader 2" -
Prodhim hidroenergjie "Hec Gjader 3" -
Prodhim hidroenergjie "Hec Gjader 4" -
Prodhim hidroenergjie "Hec Gjader 5" -
Legal Cases: I.Me date 13.05.2020, u lidh marreveshja siguruese Nr.2543 Rep., Nr. 779 Kol., midis “RAFAELO 2002” sh.a (barredhenesi) dhe shoqerise “BANKA AMERIKANE E INVESTIMEVE” sh.a, (barremarresi), me objekt: Krijimi i nje barre siguruese mbi pasurite e luajtshme te barredhenesit, si garanci per shlyerjen e kredise te akorduar nga “BANKA AMERIKANE E INVESTIMEVE” sh.a, mbi objektin e meposhtem: Barredhenesi shoqeria “RAFAELO 2002” sh.a vendos barre mbi 61% te kuotave qe zoteron ne shoqerine “S.P.E GJADER” sh.p.k.me NIPT L32120012G.

II.Bazuar në nenin 15/1 të ligjit Nr. 6/2022 "Për Disa Ndryshime dhe Shtesa në Ligjin Nr.112/2020, Për Regjistrin e Pronarëve Përfitues", i ndryshuar, QKB për subjektet raportuese, të cilat kryejnë shkeljet e parashikuara në pikën 4 të këtij neni, do të ndryshojë statusin nga “AKTIV” në statusin “PEZULLUAR” deri në pagesën e gjobës dhe regjistrimin e të dhënave përkatëse për pronarët përfitues.

III.Me date 31.01.2023, eshte depozituar shkresa nr. 240/4 Prot, nga Drejtoria e Pergjithshme e Policise se Shtetit per njohje dhe ekzekutim te Vendimit Nr. 5, date 23.01.2023 te Gjykates se Posacme te shkalles se pare per Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar ku eshte vendosur; Sekuestrimi i 21 % te aksioneve te shoqerise "S.P.E Gjader" te zoteruara nga shoqerisa"S.P.E Energy". Depozitim i Urdherit te Prokurorit date 27.01.2023 per ekzekutimin e Vendimit Nr. 5, date 23.01.2023 per sekuestrimin e pasurive.

IV.Bazuar në nenin 15, të ligjit Nr. 6/2022 "Për Disa Ndryshime dhe Shtesa në Ligjin Nr.112/2020, Për Regjistrin e Pronarëve Përfitues", i ndryshuar, subjekti raportues, " S.P.E GJADER" SHPK, ka kryer regjistrimin e pronarit perfitues.Statusi i shoqerise ka ndryshuar nga i pezulluar ne aktiv.

V. Me date 30.06.2023, eshte depozituar shkresa Nr. 34484 Prot, për Vendosje të Masës së Sigurimit të Detyrimit Tatimor, lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, Rajoni Qëndror, ku është kërkuar: Vendosje të masës së sigurimit të detyrimit tatimor, mbi tatimpaguesin shoqëria “ S.P.E GJADER ” SH.P.K., pajisur me NUIS (Nipt)- L32120012G . Vendosja e kësaj masë synon të moslejohet tjetërsimi i titujve të pronësisë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij tatimpaguesit deri në shlyerjen e detyrimeve tatimore.

VI.Me date 16.02.2024, eshte depozituar kërkesa Nr. 3548 Prot, Tiranë, lëshuar nga Drejtoria e Mbledhjes se Detyrimeve Tatimore te Papaguara Rajoni Qendror, ku është kërkuar: Lirim nga barra siguruese mbi titujt e pronësisë, mbi tatimpaguesin “ S.P.E GJADER”, SHPK pajisur me NUIS (Nipt)- L32120012G,vendosur me shkresën Nr. 34484 Prot, datë 30.06.2023.

VII.Me date 18.03.2024, eshte depozituar vendimi i asamblesë së ortakëve datë ku është vendosur:Dhënia e aprovimit që shoqëria“RAFAELO 2002” në cilësinë e ortakut të S.P.E GJADER SHPK, të përballojë financimin dhe ndërtimin e hidrocentraleve HEC 1/1 dhe HEC ½, në administrim të ortakëve koncensionar “EUES Energy”SHPK, “VLLAZNIMI” SHPK dhe “S.P.E Energy”SHPK sipas pjesëmarrjes së tyre në kuota.Dhënien e miratimit që shoqëria “RAFAELO 2002” SHA të likuidohet nëpërmjet konvertimit të kuotave të kapitalit të shoqërive të tjera ortakëve të shoqërisë të S.P.E GJADER SHPK, në favor të saj duke përfituar në këtë mënyrë 100% të prodhimit të HEC-ve të ndërtuar nga kjo e fundit. Gjithashtu në momentin e përfundimit të investimit total palët detyrohen të mblidhen për të bërë rishikimin e të gjithë kuotave në proporcion të drejtë me investimin e realizuar dhe fuqinë e instaluar të Heceve të të gjithë kaskadës, të ndërtuara në dhe në administrim të secilës palë.Rishikimi përfshin gjithë ortakët koncensionar.
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Njësia Bashkiake nr. 11, Rruga e Durrësit, ndodhur në zonën kadastrale nr.8310, numër pasurie 12/104.

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 50 396 491,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: -3 729 568,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: -11 402 062,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: -10 399 196,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: -5 198 339,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -3 839 492,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: -1 601 622,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: -461 890,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:217 960 872,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:75 261 081,00
Worked By : A.Lala/ A.Baja/L.Kanani