Skip to content

S.P.E GJADER
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-05-18 14:20:42
JSON

Tax Registration Number: L32120012G
Administrators: Ndue Jaku, Eduart Gjinaj
Scope: Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve në kaskadën e lumit Gjadër, tek Autoriteti Kontraktues, Ministria e Ekonomisë ku përfshihet financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike. Të hartojë projektin e ndërtimit të tetë hidrocentraleve, të lidhë kontrata sipërmarrjeje për zbatimin e punimeve të projektit si dhe çdo lloj kontratë tjetër me qëllim realizmin e objektit të kontratës së Konçesionit të nënshkruar me datë 09. 09. 2013 nr. 10328 Rep dhe nr. 3322 Kol. Gjithashtu shoqëria do të mund të kryeje çdo aktivitet tjetër ekonomik, tregtar, financiar, që gjykohet e nevojshme dhe e dobishme për realizimin e objektit të shoqërisë, përfshirë shitjen e mjeteve të shoqërisë si makineritë, pajisjet, marrja dhe dhënia me qira, të qenit garant, hipotekimi dhe pjesëmarrja në shoqëri të tjera.
Other Trade Names: S.P.E GJADER
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 16/09/2013
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Parent Company / Owner: I. EUES Energy është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 10.07.2013 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L39406001N, me adresë në Lezhë, Rrëshen, Rruga "At Gjergj Fishta", pallati 9 katësh, me administrator dhe ortak te vetem Gezim Prenga.Sipas të dhënave të QKB deri më datë 18.05.2022

II. RAFAELO 2002 është një shoqëri aksionare, e themeluar më datë 13.09.2002 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K22113003Q, me adresë në Tiranë, Njësia Bashkiake nr. 11, Rruga 29 Nëntori, kthesa e Kamzës, zonë kadastrale nr. 8310, numër pasurie 12/104, me administrator Eduart Gjinaj. Ortaket e shoqerise jane: Eduart Gjinaj (15%) dhe Mark Gjinaj (85%).Sipas të dhënave të QKB deri më datë 18.05.2022

III. S.P.E Energy është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 19.12.2012 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L22420002H, me adresë në Tiranë, Kashar, Yzberisht, Rruga Teodor Keko, Pallati Harmonia, Apartamenti Nr. 11/7, Kati i shtatë, me administrator dhe ortak te vetem Valentino Kaçorri.Sipas të dhënave të QKB deri më datë 18.05.2022

IV. VLLAZNIMI është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 08.03.1995 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J88730336P, me adresë në Durrës, Lagjja 15, Rruga Miqësia, Tokë arë, Zona Kadastrale 8517, Nr.Pasurie 98/13, Spitallë, me administratore dhe ortake te vetme Bardhe Jaku.Sipas të dhënave të QKB deri më datë 18.05.2022

Subjekti Juridik nuk ka regjistruar të dhëna në regjistrin e pronarëve përfitues RPP.
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 2
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): III.1.C - Leje Mjedisi e tipit A
Prodhim hidroenergjie "Hec Gjader Nr. 1/1" -
Prodhim hidroenergjie "Hec Gjader 1/2" -
Prodhim hidroenergjie "Hec Gjader 2" -
Prodhim hidroenergjie "Hec Gjader 3" -
Prodhim hidroenergjie "Hec Gjader 4" -
Prodhim hidroenergjie "Hec Gjader 5" -
Legal Cases: Me date 13.05.2020, u lidh marreveshja siguruese Nr.2543 Rep., Nr. 779 Kol., midis “RAFAELO 2002” sh.a (barredhenesi) dhe shoqerise “BANKA AMERIKANE E INVESTIMEVE” sh.a, (barremarresi), me objekt: Krijimi i nje barre siguruese mbi pasurite e luajtshme te barredhenesit, si garanci per shlyerjen e kredise te akorduar nga “BANKA AMERIKANE E INVESTIMEVE” sh.a, mbi objektin e meposhtem: Barredhenesi shoqeria “RAFAELO 2002” sh.a vendos barre mbi 61% te kuotave qe zoteron ne shoqerine “S.P.E GJADER” sh.p.k.me NIPT L32120012G.
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Njësia Bashkiake nr. 11, Rruga e Durrësit, ndodhur në zonën kadastrale nr.8310, numër pasurie 12/104.

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: -11 402 062,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: -10 399 196,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: -5 198 339,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -3 839 492,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: -1 601 622,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: -461 890,00
Worked By : A.Lala/ A.Baja