Skip to content

SEED CONSULTING
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-02-28 09:18:14
JSON

Tax Registration Number: L41824014Q
Administrators: Ylli Gjoni
Scope: Realizimi i te gjitha fazave te pregatitjes se projektit duke filluar qe nga koncepti, fizibiliteti, projekt-ideja dhe projekti i zbatimit per te gjitha fushat e infrastruktures se transportit (rruge, ura, hekurudha, tunele, porte, aeroporte, etj.), mbikqyrja (supervizionimi) i tyre, si kolaudimi i veprave te infrastruktures se transportit, menaxhimi i kontratave dhe i zbatimit te projekteve te kontraktuara nga sipermarres ndertimi ne fushen e infrastruktures se transportit;(ii) Realizimi i sherbimeve te konsulences ne fusha te ndryshme te infrastructures se transportit si negociim kontratash, prezantime propozimesh apo alternativash te ndryshme, vleresime tekniko-ekonomike, (cost-benefit analysis, duediligence, etc.), vleresim skemash koncensionare, ekspertiza te ndryshme ne problematikat teknike si dhe negocim i mosmarreveshjeve kontraktuale ne ndertim, pregatitje Claim-esh, perfaqesim ne arbitrazhe etj.;(iii) Menaxhim i te gjithe procesit te pregatitjes se dokumentacionit te nevojshem per pjesmarrjen ne prokurimet publike e private, vendase dhe te huaja ne fushen e infrastruktures se transportit, organizimi i pjesmarrjes, ofertimi, negociimi dhe lidhja e kontrates;(iv) Aktivitete te ndryshme nepermjet programimeve, preventivave, projekteve, llogaritjeve dhe studimeve per aspektet ekonomike e financiare ne fushen e ndertimit;(v) 2 Projektime ne fushen industriale-agrare;(vi) Studime ambjentale dhe vleresim te ndikimit ne Mjedis;(vii) Veprimtari ne fushen e urbanistikes dhe te arkitektures, projektime dhe nderhyrje ne fushen turistike;(viii) Projektime interieresh, projektim Peisazhi;(ix) Projektime te inxhinjerise elektrike,te inxhinjerise hidro-mekanike;(x) Projektime konstruktive dhe supervizion punimesh, restaurime;(xi) Vleresime e projektime te nderhyrjes ne ambient;(xii) Aktivitet projektimi e ndertimi te objekteve civile, industriale, turistike, hidroteknike, buqesore, restaurime, rindertime dhe sherbime te cdo lloji te lidhura me sektorin e ndertimit, studimeve urbanistike e infrastrukturore;(xiii) Konsulenca per te gjitha Temat e mesiperme;Ne pergjithesi, Shoqeria mund te kryeje çdo veprimtari te nevojshme e te dobishme, te lejuar nga ligji per realizimin e objektit te aktivitetit te saj.
Other Trade Names: SEED CONSULTING
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 18/06/2014
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 83 756 523,00
Shares: 4
Type of Ownership: Private
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Tirane, Rruga Perlat Rexhepi, Nd.8, H.1, Ap.14

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 17.06.2022
Statuti i shoqerise
Vendimi per zmadhimin e kapitalit 15.05.2018
Vendimi per zmadhimin e kapitalit 29.08.2019
Kontrate transferimi te drejtash dhe detyrimesh (nepermjet dhurimit) date 28.06.2021
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 08.05.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 08.05.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 28.02.2024
Kontratë Shitje Kuotash me Kusht datë 03.10.2023
Kontratë Shitje Kuotash me Kusht datë 23.11.2023
Financial Documents: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Financial Information
Transaksione Thesari 2019- On going
Transaksione Thesari 2015-2018
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 32 185 711,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 274 279 331,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 75 326 211,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 62 046 472,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 123 167 540,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 174 769 065,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 22 017 623,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 55 265 624,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 767 116,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 2 305 005,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:137 495 594,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:496 029 042,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:237 487 237,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:168 933 142,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:219 386 226,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:295 204 107,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:81 245 217,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:73 575 704,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 8 146 375,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 5 666 650,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Worked By : A.Lala/ A.Baja / P. Nikolli