Skip to content

SEED CONSULTING
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-05-11 13:43:02
JSON

Tax Registration Number: L41824014Q
Administrators: Altin Premti, Ylli Gjoni
Scope: Realizimi i te gjitha fazave te pregatitjes se projektit duke filluar qe nga koncepti, fizibiliteti, projekt-ideja dhe projekti i zbatimit per te gjitha fushat e infrastruktures se transportit (rruge, ura, hekurudha, tunele, porte, aeroporte, etj.), mbikqyrja (supervizionimi) i tyre, si kolaudimi i veprave te infrastruktures se transportit, menaxhimi i kontratave dhe i zbatimit te projekteve te kontraktuara nga sipermarres ndertimi ne fushen e infrastruktures se transportit; realizimi i sherbimeve te konsulences ne fusha te ndryshme te infrastructures se transportit si negociim kontratash, prezantime propozimesh apo alternativash te ndryshme, vleresime tekniko-ekonomike, (cost-benefit analysis, duediligence, etc.), vleresim skemash koncensionare, ekspertiza te ndryshme ne problematikat teknike si dhe negociim i mosmarreveshjeve kontraktuale ne ndertim, pregatitje Claim-esh, perfaqesim ne arbitrazhe etj; aktivizim ne 2 promovimin, marketingun, lobbying-un dhe kontaktet me biznesin e ndertimit dhe organet e institucionet financuese; menaxhim i te gjithe procesit te pregatitjes se dokumentacionit te nevojshem per pjesmarrjen ne prokurimet publike e private, vendase dhe te huaja ne fushen e infrastructures se transportit, organizimi i pjesmarrjes, ofertimi, negociimi dhe lidhja e kontrates.
Other Trade Names: SEED CONSULTING
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 18/06/2014
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 83 756 523,00
Shares: 5
Parent Company / Owner: Zurich Investment Group, shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me date 18.06.2021 dhe qe funksionon sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi ne regjistrin tregtar NIPT M11825004M, me adrese ne Tirane, Rruga e Kosovareve, Pallati Dolçka" , Apartamenti 1/2 , Njesia Administrative nr. 5, Tirane, me administrator Alban Efthimi dhe ortak te vetem Alban Efthimi. Sipas te dhenave te QKB deri ne daten 08.05.2023
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 2
Male/Female: Meshkuj
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Tirane, Rruga "E Kosovarëve", Ndërtesa 35, H. 6, Ap. 2, Njësia Administrative Nr. 5, 1019

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 17.06.2022
Statuti i shoqerise
Vendimi per zmadhimin e kapitalit 15.05.2018
Vendimi per zmadhimin e kapitalit 29.08.2019
Kontrate transferimi te drejtash dhe detyrimesh (nepermjet dhurimit) date 28.06.2021
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 08.05.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 08.05.2023
Financial Documents: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 32 185 711,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 274 279 331,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 75 326 211,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 62 046 472,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 123 167 540,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 174 769 065,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 22 017 623,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 55 265 624,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 767 116,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 2 305 005,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:137 495 594,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:496 029 042,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:237 487 237,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:168 933 142,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:219 386 226,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:295 204 107,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:81 245 217,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:73 575 704,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 8 146 375,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 5 666 650,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Worked By : A.Lala/ A.Baja