Skip to content
Ndërtim, operim dhe transferim i Hidrocentralit Dragobia

DRAGOBIA ENERGY
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-04-14 09:00:21

Tax Registration Number: K92025004T
Administrator: Nurije Dinaj
Scope: Ndërtimin, operimin dhe transferimin e hidrocentralit "Dragobia" tek Autoriteti Kontraktues, (Ministria e Ekonomisë dhe Energjitikës), ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike, në zbatim të parashikimeve të Kontratës së Konçesionit.
Other Trade Names: DRAGOBIA ENERGY
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 20/08/2009
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Parent Company / Owner: "GENER 2", nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me date 06/07/2003 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K58615301M, me adrese ne Tirane, Njesia administrative nr.2, Rruga "Papa Gjon Pali II", Ndertesa nr 12, ABA Business Center, me administrator Artila Ulaj dhe Bashkim Ulaj. Ortaket e shoqerise jane: Astrit Ulaj (33%), Bashkim Ulaj (34%) dhe Ahmet Ulaj (33%) (Sipas te dhenave te QKB deri ne daten 13.04.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 12.03.2021, terhequr nga QKB ne daten 13.04.2022, Pronare perfitues te shoqerise jane:

Ahmet Ulaj, shtetas shqiptar, i datelindjes 1951, pronar perfitues per 33% te pronesise pasi zoteron 33% te kapitalit te "GENER 2". Data e percaktimit si pronar perfitues: 20.08.2009.

Bashkim Ulaj, shtetas shqiptar, i datelindjes 1963, pronar perfitues per 34% te pronesise pasi zoteron 34% te kapitalit te "GENER 2". Data e percaktimit si pronar perfitues: 20.08.2009.

Astrit Ulaj, shtetas shqiptar, i datelindjes 1967, pronar perfitues per 33% te pronesise pasi zoteron 33% te kapitalit te "GENER 2". Data e percaktimit si pronar perfitues: 20.08.2009.
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Femër
Status: Aktiv
License(s): XII.5 - Leje mjedisore
Changes
Date of signing: 27.07.2009
Contract Duration: 35
Term of Contract: Kontratë për punë publike
Type of Activity: Energji ose Gaz
Value of Investment: 2.404.858.492 lekë
Value of Re-Investment: Konçesionari do të riinvestojë në makineri dhe pajisje 100% të vlerës së investimit për gjithë periudhën e konçesionit. Kjo vlerë do të investohet çdo 15 vjet sipas një grafiku që do të hartohet nga palët për këtë qëllim.
Concessionary Cost: Konçesionari duhet t'i japë Autoritetit Kontraktues pa pagesë 4.5%, të prodhimit të energjisë elektrike.
Shënime: DRAGOBIA ENERGY është një shoqëri konçesionare e themeluar për zbatimin e kontratës së konçesionit të datës 27.07.2009 të lidhur ndërmjet Ministrisë së Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës dhe shoqërisë "Gener 2" shpk. Objekti i konçesionit është: Financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja e hidrocentralit "Dragobia" dhe transferimin e tij në përfundim të kontratës nga konçesionari tek autoriteti kontraktues, konform kushteve të kësaj kontrate.
Hidrocentrali "Dragobia" do të ndërtohet në Lumin e Valbonës, rrethi Tropojë, me këto karakteristika: Fuqia e Instaluar 22760 kW dhe prodhimi vjetor i energjisë elektrike 116.014.456 kWh.
Contracting Authority: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës
Address:

Seat:
Tiranë, Njësia Bashkiake nr. 2, Rruga Papa Gjon Pali II , Ndërtesë nr. 12, ABA Business Center, Kati I 7 teknik, Kodi Postar 1010

Address:
Kukes, Margegaj, DRAGOBI Fshati Dragobi, Ndërtimi i Hidrocentralit “Dragobia”, me Leje Ndërtimi Nr.446/9

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontratë Konçesionare Nr. 3251 Rep, Nr 690 Kol, datë 27.07.2009
Vendim i Këshillit të Ministrave Nr 753, datë 07.11.2007
Akti i themelimit të shoqërisë Dragobia, datë 20.08.2009
Ektrakt historik i regjistrit tregtar 13.04.2022
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 13.04.2022
Financial Documents: Bilanci Kontabël 2014
Pasqyra Financiare 2011
Bilanci Kontabël 2015
Bilanci Kontabël 2010
Bilanci Kontabël 2016
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Public Procurement Notices:
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -1 322 221,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: -116 196,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -23 559,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 9 249 100,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: -2 100 705,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

Other Concessions


WEnerg Sh.a
Tiranë
ERALD 2 ENERGY
Kukës
KALISI HYDROPOWER
Tiranë
AGE TUJAN
Tiranë
Worked By : A.Lala