Skip to content
Ndërtimi, operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentraleve Gomsiqe 1, 2, 3, 4 (Shfuqizuar me konsensus midis palëve nëpërmjet Marrëveshjes “Për zgjidhjen me konsensus të kontratës së konçesionit", datë 16.11.2018)

HEC GOMSIQE
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-04-17 07:16:45

Tax Registration Number: K92213011R
Administrator: Rreoland Jegeni
Scope: Zbatimi i Kontratës së Konçesionit Nr. 2851 Rep, Nr. 380 Kol date 10. 09. 2009 të noteres Fatime Meta me Autoritetin Kontraktues. Ndërtimi, operimi dhe transferimi i Hidrocentraleve "Gomsiqe 1", "Gomsiqe 2", "Gomsiqe 3" , "Gomsiqe 3' "dhe "Gomsiqe 4" tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike
Other Trade Names: HEC GOMSIQE
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 09/10/2009
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 3 472 000,00
Shares: 3
Parent Company / Owner: I.ROEN Company, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 16.06.2007 dhe që funksionon sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K41914802Q, me adresë në Tiranë, Rruga e Dibrës, Qendra e Biznesit “Observator”, kati XII, me administrator dhe ortak te vetem Rreoland Jegeni (Sipas të dhënave të QKB deri ne datën 28.04.2022)

II. SIGERS, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 02.12.1994 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J91802011A, me adresë në Tiranë, Mustafa Lleshi, Vila Nr. 1, me administrator Muharrem Plloçi. Ortaket e shoqerise jane: Muharrem Plloçi (70%), Ikbale Kurti (15%), Klerton Kurti (15%) (Sipas të dhënave të QKB deri ne datën 28.04.2022)

III. ARCHIMED INTERNATIONAL, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 08.10.1996 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifkimi në regjistrin tregtar NIPT J71931003R, me adresë në Tiranë, Rruga Urani Pano, Ndërtesa Nr. 5, Hyrja 8/1, Ap. 19, me administrator dhe ortak te vetem Ardian Asllani (Sipas të dhënave të QKB deri ne datën 28.04.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 14.05.2021, terhequr nga QKB ne daten 29.04.2022, Pronare perfitues te shoqerise jane:

Rreoland Jegeni, shtetas shqiptar, i datelindjes 1960, pronar perfitues per 51% te pronesise pasi zoteron 100% te kapitalit te ROEN Company. Data e percaktimit si pronar perfitues: 14.07.2008.

Muharrem Plloçi, shtetas shqiptar, i datelindjes 1960, pronar perfitues pasi zoteron 70% te kapitalit te SIGERS. Data e percaktimit si pronar perfitues: 02.12.1994.
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Pezulluar
License(s): III.1.C - Leje Mjedisi e tipit A
Legal Cases: Më datë 06.09.2018, asambleja e ortakëve ka vendosur:

A. Shqyrtimin e vendimit për ndërprerjen e njëanshme të koncesionit nga Ministria e Infrastrukturës dhe Ekonomisë për shoqërinë “HEC GOMSIQE” shpk, dhe miratimin për tu drejtuar Gjykatës për vendimarrje të njëanshme.

B. Miratimin e pezullimit të shoqërisë për një periudhë të pacaktuar. Statusi i shoqërisë ndryshoi nga “aktiv” në “pezulluar”.
Changes
Date of signing: 10.09.2009 - Kontrata e Konçesionit, 16.11.2018 - Marrëveshja “Për zgjidhjen me konsensus të kontratës së konçesionit"
Contract Duration: 35
Term of Contract: Kontratë për punë publike
Type of Activity: Energji ose Gaz
Value of Investment: 2.149.411.466 lekë
Value of Re-Investment: Vlera e riinvestimit është 60% e vlerës së investimit për makineri dhe pajisje. Kjo vlerë do të investohet ne vitin e 25-të dhe do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Concessionary Cost: Konçesionari do t'i paguajë Autoritetit Kontraktues 4% të prodhimit vjetor të energjisë elektrike apo të çdo lloj përfitimi që mund të ketë.
Shënime: I. Kontrata konçesionare Nr. 2851 Rep., Nr. 380 Kol. është lidhur ndërmjet Ministrisë së Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës dhe Bashkimit të Përkohshëm të shoqërive “Roen Company” shpk, “Shansi Invest” shpk, “Archimed International” shpk, “Sigers” shpk dhe “Sina-98” shpk, me objekt ndërtimin e hidrocentraleve “Gomsiqe 1”, “Gomsiqe 2”, “Gomsiqe 3” dhe “Gomsiqe 4”, në rrjedhën e lumit Gomsiqe, Pukë, e cila ka hyrë në fuqi më 10.09.2009 dhe është ndryshuar me Kontratën Nr. 8 rep., Nr. 4 Kol, nënshkruar më datë 11.01.2013, ku cilësohet se “Palët kanë të drejtë të zgjidhin kontratën e konçesionit me pëlqim të dyanshëm, duke negociuar mënyrën e kompesimit të investimit”.

II. Më datë 26.10.2018, shoqëria konçesionare “HEC GOMSIQE” shpk ka paraqitur shkresën Nr. 13 prot, në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë për të kërkuar zgjidhjen e e mosmarrëveshjeve mes palëve dhe zgjidhjen e kontratës.

III. Më datë 16.11.2018, u nënshkrua marrëveshja “Për zgjidhjen me konsensus të kontratës së konçesionit të formës “BOT” (Ndërtim-Operim-Transferim) për ndërtimin e Hidrocentraleve “Gomsiqe 1”, “Gomsiqe 2”, “Gomsiqe 3” dhe “Gomsiqe 4” (Kontrata e Konçesionit Nr. 2851 Rep., Nr. 380 Kol., datë 10.09.2009), ndërmjet Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë dhe shoqërisë “HEC GOMSIQE” sh.p.k. Arsyeja e zgjidhjes së kontratës së koncesionit kanë qenë problemet në zbatimin e kushteve dhe afateve të kontratës së koncesionit. Konkretisht këto probleme kanë ndodhur për shkak të vonesave që I janë krijuar shoqërisë në procedurat e dhënies së lejes përkatëse nga subjektet shtetërore. Palët kanë vendosur të zgjidhin me konsensus Kontratën e koncesionit të formës BOT. Shoqëria koncesionare 'HEC Gomsiqe' sh.p.k ka hequr dorë nga padia e paraqitur në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë, Tiranë me datë 12 Tetor 2018; me nr.Akti 4780, datë 17.10.2018, ndaj Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë.
Contracting Authority: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës
Address:

Seat:
Tiranë, Rruga e Dibrës, Qendra e Biznesit Observator, Pranë Selvisë, Kati XII

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontrate koncesioni (10.09.2009)
Ektrakt historik i regjistrit tregtar 29.04.2022
Vendim per pezullimin e aktivitetit 06.09.2018
Vendimi I asamblese per zmadhim kapitali 26.07.2016
Vendimi I asamblese per zmadhim kapitali 18.02.2015
Marreveshja “Per zgjidhjen me konsensus te kontrates se koncesionit" (16.11.2018)
Shtojcat e kontrates koncesionre
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 29.04.2022
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 17.04.2024
Financial Documents: Pasqyra e te ardhurave dhe të shpenzimeve 2015
Bilanci 2011
Bilanci 2012
Akti i Themelimit te shoqerise Hec Gomsiqe
Transferim i kuotave te kapitalit te shoqerise hec gomsiqe
Bilanci 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Public Procurement Notices:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: -2 379 183,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -2 787 020,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 39 297,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 3 586 061,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: -1 267 683,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: -25 620,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:2 760 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:7 806 320,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2015
2016

Other Concessions


EDIANI
Lezhë
GJURR REÇ
Dibër
TIS PARK
Vlorë
IDRO ENERGIA PULITA
Durrës
Worked By : A.Lala/L.Kanani