Skip to content
Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentralit Vërtop

HYDRO - SALILLARI
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-11-18 09:48:44

Tax Registration Number: L11810008O
Administrator: Pëllumb Salillari
Scope: Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentralit Vërtop, Berat, tek Autoriteti Kontraktues-Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës duke përfshirë si vijon: Financimin, ndërtimin, vënien në punë të Hidrocentralit Vërtop, Berat. Prodhimin, furnizimin, transmetimin, shpërndarjen, eksportimin dhe shitjen e energjisë elektrike nga hidrocentralit Vërtop, Berat.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Other Trade Names: HYDRO - SALILLARI
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 09/06/2011
District: Berat
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Parent Company / Owner: SALILLARI, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 10.08.1994 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J62903125G, me adresë në Tiranë, Vorë, Lagjja" Vorë", Rruga e Vjetër, Vorë, Marikaj, Km 1, Godina katër katëshe, Kati i tretë, Nr. 5, me administrator Lulzim Salillari dhe ortak te vetem Pëllumb Salillari (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 11.05.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 24.02.2021, terhequr nga QKB ne daten 11.05.2022, Pronar perfitues i shoqerise me 25% te kapitalit e me teper eshte:

Pëllumb Salillari, shtetas shqiptar, i datelindjes 1958, pronar perfitues per 100% te pronesise pasi zoteron 100% te kapitalit te SALILLARI. Data e percaktimit si pronar perfitues: 09.06.2011.

Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Date of signing: 18.05.2009
Contract Duration: 35
Term of Contract: Kontratë për punë publike
Type of Activity: Energji dhe gaz
Value of Investment: 283.950.430 lekë
Value of Re-Investment: Çdo 15 vjet koncesionari do të riinvestojë 50% të vlerës së investimit për makineri dhe pajisje. Kjo vlerë do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Concessionary Cost: Konçesionari do t'i paguajë Autoritetit Kontraktues 3.5% të prodhimit vjetor të energjisë elektrike apo të çdo lloj përfitimi që mund të ketë.
Shënime: Me anë të kësaj kontrate autoriteti kontraktues i autorizuar nga Këshilli i Ministrave të Republikës së Shqipërisë në bazë të ligjit “Për konçesionet”, i jep koncesionarit me konçesion të formës BOT (që do të thotë ndërtim, operim dhe transferim i së drejtës së pronësisë dhe operimit, në përfundim të kontratës së konçesionit): Financimin, projektimin, ndërtimin, vënien në punë, administrimin, mirëmbajtjen e hidrocentralit "Vërtop" dhe transferimin e tij nga Konçesionari tek Autoriteti Kontraktues, konform kushteve dhe afateve të kësaj kontrate.
Hidrocentrali “Vërtop” do të ndërtohet në përroin e Vërtop, komuna Vërtop, rrethi Berat, me këto karakteristika: Fuqia e instaluar 1.200 kW dhe prodhimi vjetor i energjisë elektrike 4.650.000 kWh.
Contracting Authority: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës
Address:

Seat:
Berat, Vërtop, Ish Reparti Ushtarak

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontrate koncesioni (18.05.2009)
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 11.05.2022
Aneksi 1 - Preventivi i punimeve
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 11.05.2022
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 16.08.2023
Financial Documents: Akti i Themelimit
Bilanci 2013
Bilanci 2012
Bilanci 2014
Bilanci 2015
Bilanci 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Public Procurement Notices:
Financial Information
Transaksione Thesari 2015-2018
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: -18 028 102,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: -17 034 810,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: -11 407 026,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: -4 601 305,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 17 015 518,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -12 690 423,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 461 905,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -1 194 792,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: -1 116 491,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: -1 035 281,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: -999 083,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: -778 549,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:13 427 813,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:21 468 958,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:20 149 440,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:21 542 962,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:47 950 933,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:9 219 418,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:13 927 568,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Other Concessions


Worked By : A.Lala/L.Kanani