Skip to content
Ndërtim, operim, transferim i Hidrocentraleve Zalli i Qarishtes

GIZAVESH ENERGY ALBANIA
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-05-17 14:15:28

Tax Registration Number: L32124008V
Administrator: Vera Feri
Scope: Ndërtimin, operimin dhe transferimin e Hidrocentraleve mbi Lumin Zalli i Qarrishtes tek Autoriteti Kontraktues, (Ministria e Ekonomisë dhe Energjetikës), ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike, në zbatim të parashikimeve të Kontratës së Konçesionit.
Other Trade Names: GEA
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 13/09/2013
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Parent Company / Owner: “GENER 2” shpk, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 06.07.2003 sipas ligjit shqiptar, me numër identifikimi NIPT K58615301M, me adresë në Tiranë, Njësia administrative nr. 2, Rruga “Papa Gjon Pali 2”, Ndërtesa nr. 12, ABA Business Center, me administrator Artila Ulaj dhe Bashkim Ulaj. Ortaket e shoqerise jane: Astrit Ulaj, Bashkim Ulaj dhe Ahmet Ulaj, me 33% te kapitalit secili. (Sipas të dhënave të QKB deri në datë 12.05.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 23.04.2021, terhequr nga QKB ne daten 17.05.2022, Pronar perfitues te shoqerise me 25% te kapitalit e me teper jane:

Ahmet Ulaj, shtetas shqiptar, i datelindjes 1951, pronar perfitues per 33% te pronesise pasi zoteron 33% te kapitalit te "GENER 2". Data e percaktimit si pronar perfitues: 13.09.2013.

Bashkim Ulaj, shtetas shqiptar, i datelindjes 1963, pronar perfitues per 34% te pronesise pasi zoteron 34% te kapitalit te "GENER 2". Data e percaktimit si pronar perfitues: 13.09.2013.

Astrit Ulaj, shtetas shqiptar, i datelindjes 1967, pronar perfitues per 33% te pronesise pasi zoteron 33% te kapitalit te "GENER 2". Data e percaktimit si pronar perfitues: 13.09.2013.
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Femër
Status: Aktiv
License(s): Leje perdorimi rezerves ujore, baseni Shkumbin -
Changes
Date of signing: 15.08.2013
Contract Duration: 35
Term of Contract: Kontratë për punë publike
Type of Activity: Energji dhe gaz
Value of Investment: 5.273.943.244 lekë
Value of Re-Investment: Çdo 15 vite Konçesionari do të riinvestojë 80 % të vlerës së investimit në makineri dhe pajisje. Kjo vlerë do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Concessionary Cost: Konçesionari duhet të paguajë për llogari të Autoritetit Kontraktues një tarifë konçesionare të barabartë me 5 % të energjisë elektrike të prodhuar në një vit.
Shënime: Shoqëria GIZAVESH ENERGY ALBANIA është një shoqëri e themeluar për zbatimin e kontratës konçesionare datë 15.08.2013, të nënshkruar midis shoqërisë "GENER 2" dhe Autoritetit Kontraktues Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës, me objekt: financimin, projektimin, ndërtimin, vënien në punë, administrimin, mirëmbajtjen e hidrocentraleve "Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4", në lumin Zalli i Qarishtes, dhe transferimin e tyre në përfundim të kontratës nga Konçesionari tek Autoriteti Kontraktues, konform kushteve dhe afateve të kësaj kontrate.

Hidrocentralet "Nr 1”, “Nr 2”, “Nr 3” dhe “Nr 4" do të ndërtohen në lumin Zalli i Qarrishtes, rrethi Librazhd.
Contracting Authority: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës
Address:

Seat:
Tiranë, Rruga, Papa Gjon Pali II-të, ABA Business Center, kati i 7-të

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontrate koncesioni (15.08.2013)
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 17.05.2022
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 17.05.2022
Shtojca te kontrates koncesionare
Financial Documents: Akti i Themelimit
Bilanci 2013
Bilanci 2014
Bilanci 2015
Bilanci 2016
Bilanci 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Public Procurement Notices:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -85 429,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: -94 256,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -592 690,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

Other Concessions


Worked By : A.Lala