Skip to content
Ndertimi, shfrytezimi dhe transferimi i portit turistik "Marina Limion"

MARINA LIMION
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-05-25 10:27:28

Tax Registration Number: L94602803N
Administrator: Genard Kastrati, Viron Hamzai
Scope: Zbatimin dhe përmbushjen e kushteve të Kontratës së Konçesionit që do të lidhet midis Ministrisë së Transportit dhe Infrastrukturës 'Autoriteti Kontraktues' dhe Konçensionarit, me objekt "Rikonstruksionin, Operimin dhe Transferimin e portit turistik "Marina Limion", si dhe kryerjen e çdo aktiviteti tjetër të nevojshëm, ndihmës apo plotësues në funksion të zbatimit dhe përmbushjes së kushteve të kontratës së konçensionit". Shoqëria e zhvillon akivitetin në përputhje me legjislacionin shqiptar në fuqi dhe me statutin e saj, në territorin e Republikës së Shqipërisë dhe jashtë saj.
Other Trade Names: MARINA LIMION
Legal Form: SH.A Koncesionare/PPP
Foundation Year: 01/10/2019
District: Vlorë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 94 838 000,00
Shares: 2
Parent Company / Owner: I. KASTRATI SHA, një shoqëri aksionare, e themeluar më datë 30.04.2002 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K21711502V, me adresë në Durrës, Lagjia 14, Rruga “Tiranës”, ura e “Dajlanit”, me administrator Gani Kastrati dhe ortak te vetem Shefqet Kastrati (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 24.05.2022)

II. EDIL - AL – IT, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 05.07.1994 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J61911003I, me adresë në Tiranë, Rruga Perlat Rexhepi, Ndërtesa 1, Hyrja 14, Ap 7, Njësia Bashkiake nr 5, Kodi Postar 1019, me administratorë Nikolla Seferaj dhe Artur Zhebo. Ortak i vetem eshte shoqeria INER shpk.

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 01.06.2021, terhequr nga QKB ne daten 25.05.2022, Pronar perfitues te shoqerise me 25% te kapitalit e me teper jane:

Shefqet Kastrati, shtetas shqiptar, i datelindjes 1961, pronar perfitues per 50% te pronesise pasi zoteron 50% te kapitalit te KASTRATI GROUP. Data e percaktimit si pronar perfitues: 01.10.2019.

Artan Dulaku, shtetas shqiptar, i datelindjes 1965, pronar perfitues pasi zoteron 34% te kapitalit te shoqerise INER, zoteruese e 100% te kapitalit te EDIL - AL - IT. Data e percaktimit si pronar perfitues: 01.10.2019.

Genci Dulaku, shtetas shqiptar, i datelindjes 1967, pronar perfitues pasi zoteron 33% te kapitalit te shoqerise INER, zoteruese e 100% te kapitalit te EDIL - AL - IT. Data e percaktimit si pronar perfitues: 01.10.2019.

Adrian Dulaku, shtetas shqiptar, i datelindjes 1960, pronar perfitues pasi zoteron 33% te kapitalit te shoqerise INER, zoteruese e 100% te kapitalit te EDIL - AL - IT. Data e percaktimit si pronar perfitues: 01.10.2019.
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 2
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Date of participation: 02.09.2019
Date of Acceptance: 25.09.2019
Date of signing: 23.06.2020
Contract Duration: 35
Term of Contract: Kontratë për punë publike
Type of Activity: Transport-Infrastrukturë
Value of Investment: 1.374.984.000 lekë (vlera e ofertes fituese pa TVSH)
Concessionary Cost: Tarifa që koncesionari do paguaj ndaj Autroritetit Kontraktues do të jetë 2% e xhiros vjetore qe koncesionari do te grumbulloje nga tarifat e aplikuara bazuar ne deklarimet financiare te kontrolluara te shoqerise koncesionare per cdo vit financiar.
Shënime: I. Më datë 01.08.2019, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka shpallur njoftimin e kontratës për dhënien me konçesion/partneritet publik privat të portit turistik dhe të shërbimeve “Marina Limion”, propozim i kërkuar, dhe lloji i kontratës është “Punë”.

Forma e kontratës: B.O.T (Ndërtim – Operim – Transferim) .

Burimi i financimit: Investim privat.

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: Projektim, financim, ndërtim, vënien në operim, administrim dhe mirëmbajtjen e portit turistik dhe të shërbimeve “Marina Limion” me vendndodhje në veri të qytetit të Sarandë. Kohëzgjatja e kontratës së koncesionit/PPP: 35 vjet

Vendndodhja e parashikuar e objektit është në veri të qytetit të Sarandës dhe aktualisht është pronë nën administrim të “Porti Detar” sh.a Sarandë. Sipas kordinatave në vijim:

• 39°51’18’’N = 19°59’25’’E;
• 39°52’19’’N = 19°59’22’’E;
• 39°52’22’’N = 19°59’20’’E;
• 39°52’21’’N = 19°59’17’’E;
• 39°22’17’’N = 19°59’18’’E;
• 39°52’13’’N = 19°59’19’’E.

Saranda është qyteti më Jugor i Shqipërisë dhe ka largësi në vijë rrugore 275 km dhe në vijë ajrore 160 km nga Tirana, kryeqyteti i Shqipërisë. Karakteristikat e vijës bregdetare janë kthesat e gurta me ngjitje vertikale dhe pemët e ndryshme.

II. Më datë 02.09.2019, u mbajt procedura konkurruese për dhënien me konçesion/PPP të portit turistik dhe të shërbimeve “Marina Limion”, ku morën pjesë këta operatorë ekonomikë me ofertën përkatëse:
Bashkimi i Përkohshëm i Shoqërive “Kastrati” sh.a. / NUIS K21711502V dhe “Edil – AL – IT” sh.p.k. / NUIS J61911003I, me vlerë investimi prej 1.374.984.000 Lekë, pa TVSH.

III. Më datë 25.09.2019, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë lajmëron bashkimin e përkohshëm të shoqërive “Kastrati” sh.a dhe “Edil – AL – IT” sh.p.k, se oferta e paraqitur më datë 02.09.2019, për marrjen me konçesion/PPP të portit turistik dhe të shërbimeve “Marina Limion”, është pranuar.

IV. Më datë 01.07.2020, me anë të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 515, u miratua kontrata e koncesionit/partneritet publik privat, të portit turistik dhe të shërbimeve “Marina Limion”, ndërmjet Republikës së Shqipërisë, të përfaqësuar nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, dhe bashkimit të operatorëve ekonomikë “Kastrati Group” sh.a. dhe “Edil-Al-It” sh.p.k.

V. Me date 23.06.2020, u nenshkrua kontrata e koncesionit ndermjet Ministrise se Infrastruktures dhe Energjise si autoritet kontraktor dhe bashkimit te operatoreve ekonomike “Kastrati Group” sh.a dhe “Edil-Al-It” sh.p.k per dhenien me koncesion/partneritet publik privat te portit turistik dhe te sherbimeve “Marina Limion”.
Contracting Authority: Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë
Address:

Seat:
Vlorë, Sarandë, Porti Detar Limion, nr pasurie 5/232, lagjja nr. 4

Akte/Marrëveshje Konçesionare: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 25.05.2022
Statuti i shoqerise koncesionare
Vendimi i asamblese per zmadhimin e kapitalit 09.06.2020
Vendim i asamblese per zmadhimin e kapitalit 18.05.2020
VKM Nr. 515, date 01.07.2020 per miratimin e kontrates se koncesionit
Vendim i asamblese per zmadhimin e kapitalit 24.02.2021
Kontrata e koncesionit date 23.06.2020
Vendimi i asamblese per zmadhimin e kapitalit date 12.10.2021
Vendimi i asamblese per zmadhimin e kapitalit date 05.05.2021
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 25.05.2022
Financial Documents: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Public Procurement Notices: Njoftimi i kontrates per dhenien me koncesion te portit turistik Marina Limion 01.08.2019
Njoftimi per zgjatjen e afatit per dorezimin e ofertave (Shkrese APP)
DPK per portin turistik Marina Limion (Formulari)
Njoftimi i fituesit date 25.09.2019
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: -42 861 374,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: -276 548,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

Other Concessions


Worked By : A.Lala