Skip to content

ONE ALBANIA (Ish ONE TELECOMMUNICATIONS, Ish TELEKOM ALBANIA, Ish ALBANIAN MOBILE COMMUNICATION)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-05-14 08:46:53
JSON

NIPT: J61814094W
Administrator: PETER KRISZTIAN FEKETE, ALADIN ADAM LINCZENYI, LASZLO BLENESSY, CSABA FERENC THURZO, GABOR TOMCSANYI, BRANO DUROVIC
Objekti i Veprimtarisë: Ndertimin, zoterimin, operimin dhe ofrimin e rrjetit publik te telefonise se levizshme te standartit GSM dhe telefoni fikese. Komunikimi haze itelefonise celulare ne rrjetin lokal bazuar ne kanalet radio. Komunikim haze ne rrjetin nder-qytetas qe lidhen me transmetimin radio. d) Komunikim nderkombetar te cdo lloj transmetimi dhe vale. Komunikimi i te dhenave ne nivel kombetar dhe nderkombetar. Komunikim multimedia dhe ISDN, komunikim teletekst and videotekst. Detar, ajror, hapesinor dhe radio-komunikim satelitor. Sherbirne me vlere te shtuar, sherbime komunikimi publik me monedha, karta krediti ose karta te parapaguara, etj. Ofrimi i sherbimit te 2 roamingut nderkornbetar. Ofrimi i telefonise fikse. Ofrimi i sherbimeve te arketimeve te klienteve te paleve te treta ne emer dhe per llogari te tyre. Ne pergjithesi Shoqeria autorizohet te ofroje cdo aktivitet dhe/ ose sherbim tjeter te cilat jane ne perputhje me dispozitat e Ligjit te Komunikimeve Elektronike ne fuqi dhe ashtu sikurse mund te modifikohet here pas here, si dhe sherbimet te cilat jane ne perputhje me Autorizimin e Pergjithshem dhe Individual te leshuar nga AKEP. Shoqeria autorizohet te ofroje cdo veprimtari radio televizive dhe/ ose sherbime te tjera re cilat jane ne perputhje me dispozitat e Ligjit nr. 9742, date 28.5.2007, "Per Transmetimet Numerike ne Republiken e Shqiperise" aktualisht ne fuqi dhe sic mund te ndryshohet ne te ardhmen, si dhe me dispozirat e Ligjit 8410, date 30.9.1998, "Per Radion dhe Televizionin Publik dhe Privat ne Republiken e Shqiperise" i ndryshuar, dhe sic mund te ndryshohet ne te ardhmen. Shoqeria autorizohet te ofroje zgjidhje te teknologjise se informacionit dhe komunikimit (ICT) per biznese dhe pajtimtare. Nga keto zgjidhje perfitojne si konsumatoret ashtu dhe shoqerite e cdo sektori te industrise, qofshin ato biznese te vogla, te mesme apo korporata te medha. Shoqeria autorizohet te ofroje, per shoqerite filiale ne Shqiperi apo jashte saj, sherbime konsulence dhe manaxhimi, si dhe cdo sherbim tjeter ne lidhje me aktivitetet e ketyre shoqerive. Zgjidhja GPS (kombetare dhe nderkombetare), Zgjidhja Cloud, zgjidhja Hosting, Cloud PBX, ERP dhe sherbimet cloud te finances, sherbimet IT (LAN/WAN), Manaxhimi internetit pa kabull (wi-Fi), projekte te tjrera qe lidhen me IT, dizenjimi i faqes se internetit & hostimi i faqes se intetrnetit, Domain (shitja e domeineve), ngarkuesit elektrike (kompjuterat dhe programet), pajisjet IoT, kompjuterat dhe programet, pajisje elektroshtepiake, pajisje te ndryshme IT. Ne perputhje me legjislacionin Shqiptar, ne menyre qe te arrihet qellimi i objektit te saj. Shoqeria mund: Te kryeje cdo aktivitet ne lidhje me prona te luajtshme ose te paluajtshme, si dhe cdo aktivitet tregtar, financiar, dhenie me qira apo hipoteke, ose cdo aktivitet te cdo lloji tjeter ne perputhje me legjislacionin Shqiptar ne fuqi, qe mund te konsiderohet si i dobishern apo i nevojshern nga organet drejtuese te Shoqerise sipas percaktimeve te ketij Statuti dhe ne menyre qe te arrihet qellimi i Shoqerise. Te kryeje aktivitete reklamuese dhe botuese.Te nenshkruaje bono ose garanci te cdo lloji, perfshire garancite e pageses se nje kambiali. Te perfitoje, direkt ose indirekt, interesa ne shoqeri te tjera te cilat kane objekt te ngjashem me ate te Shoqerise, ne Shqiperi apo jashte saj.Te kryeje import te mallrave me perdorim te dyfishte, si perdorues fundor. Te kryeje aktifitete jo bankare dhe fianciare ne perputhje me legjistlacionin shqiptar dhe rregullat ne fuqi te miratuara nga autoritetet rregullatore, te cilat perfshijne por nuk kufizohen ne mbledhjen dhe transferimin e parave. Kryerja e te gjitha veprimtarive ne lidhje me regjistrimin dhe shitjen e domeineve. Furnizimi tregtar dhe shperndarja e telekomunikacionit, te dhena zanore, transmetimi i te dhenave dhe pajisjet fiskale, si dhe produkte 3 komunikimi dhe aksesore per dhe ne lidhje me sherbimet e telekomunikacionit dhe sherbimeve audiovizive. Ofrimin e sherbimeve te asistences teknike dhe mirembajtjen e telekomunikacionit, te dhenave zanore, transmetimin e te dbenave dhe pajisjet fiskale. Kryerja e transmetimeve audio dhe audio vizuale dhe ritransmetimi permes sherbimeve te telekomunikacionit per transmetimet audio dhe audiovizive dhe ritransmetimet e cdo lloji, si dhe shitja e sherbimeve dhe produkteve audio dhe vidio ne perputhje me legjislacionin ne fuqi ne Republiken e Shqiperise, dhe aktet nenligjore perkatese te aprovuara nga autoritetet rregullatore kompetente. Ofrimi i edukimit profesional ndaj punonjesve dhe bashkepunetoreve ne zbatim te ligjislacionit ne fuqi ne Republiken e Shqiperise dhe Rregulloret perkatese te aprovuara nga autoritetet rregullatore kompetente.
Emërtime të tjera Tregtare: ONE TELECOMMUNICATIONS
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 22/11/1995
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Bullgari, Shqiperi, Hungari
Kapitali Themeltar(Lekë): 863 826 822,00
Numri i pjesëve: 863 826 822
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: ALBANIA TELECOM INVEST AD, një shoqëri aksionare, e regjistruar dhe që vepron në bazë të ligjeve të Republikës së Bullgarisë, me numër regjistrimi 205404422, me seli dhe adresë në 82, Patriarch Evtimi Blvd., 1463 Sofia, Bullgari, përfaqësuar nga Z. Spas Dimitrov Roussev dhe Z. Elvin Vehip Guri (Sipas marrëveshjes për transferimin e aksioneve Nr. 2338 Rep., Nr. 912/6 Kol., datë 07.05.2019, të dorëzuar në QKB)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 19.07.2023, terhequr nga QKB date 12.10.2023, Pronar perfitues, zoterues te 25% te kapitalit e me teper, eshte :

GELLERT ZOLTAN JASZAI , shtetas hungarez, i datelindjes 1974, pronar perfitues pasi eshte zoterues ne shoqerine 4iG (01-10-044993), e cila kontrollon shoqerine ALBANIA TELECOM INVEST EAD (205404422). Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 31.03.2022.

“4iG Albania Kft” eshte nje shoqeri aksionere, e themeluar sipas ligjeve te Hungarise, regjistruar me kod fiscal 27775725-2-41 (Sipas Marreveshjes se Bashkimit me perthithje ndermjet Albtelecom sha dhe One Telecommunications sha, date 27.12.2022)
Lloji i pronësisë: Mikse (Private&Publike)
Nr. i administratorëve: 6
Femër/Mashkull: 5 M/1 F
Anëtarë Bordi: ANDRÁS KUNOSI, Csaba Vezekényi, ZOLTÁN SIMON
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Tirane, Automjeti me targa AB 814 GA
Tirane, Automjet me targën AA771TS - Dacia Lodgy;
Tirane, Automjet me targën AA769TS - Dacia Lodgy;
Tirane; Automjet me targën AA921UA - Dacia Lodgy;
Tirane; Automjet me Targën AA127UO - Dacia Lodgy;
Tirane, Automjet Volkswagen Targa AB213GO;
Tirane, Automjet Daccia SANDERO Targa AA206TU
Tirane, Automjet Mercedes Benz Targa AB453GN;
Tirane, Targa AB328IS dhe Modeli i automjetit - Citroen Berlingo Multispace;
Tiranë, Automjet me Targë AA785IN - Ford Transit;
Tirane, Automjet me targë TR5997T - Opel Corsa
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.5 - Leje mjedisore
III.1.C - Leje Mjedisi e tipit A
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
X - Leje e integruar mjedisore
X.2.B - Formim profesional
Çështje Ligjore: Bashkimi me përthithje

I. Më datë 22.04.1996, me anë të Vendimit të Këshillit të Ministrave VKM nr. 279, u vendos bashkimi me anë të përthithjes i shoqërisë anonime "Albanian Mobile Communications" me "Uzina e Telekomit" e cila është regjistruar si person juridik me vendim gjykate nr. 14617, datë 23.04.1996. Albanian Mobile Communications sh.a ka një kapital themeltar prej 2.000.000 (dy milion) lekësh dhe Uzina e Telekomit sh.a ka një kapital prej 26.593.000 (njëzet e gjashtë milion e pesëqind e nëntëdhjetë e tre mijë) lekësh. Caktimi dhe vlerësimi i aktivit dhe pasivit të shoqërisë së re është bërë mbi bazën e mbylljes së bilancit të vitit 1998 për AMC. AMC ka marrë në dorëzim materialet, makineritë, pajisjet dhe mjetet monetare të “Uzinës së Telekomit” sh.a në llogari të AMC sha. Shoqëria anonime e krijuar quhet "Albanian Mobile Communications" Tiranë, me kapital 813.822.000 (tetëqind e trembëdhjetë milion e tetëqind e njëzet e dy mijë) lekë i ndarë në 813.822 aksione.

II. Me date 27.12.2022, u nenshkrua marreveshja e bashkimit me perthithje ndermjet shoqerise “ONE ALBANIA” sh.a ( shoqeria perthithese) me shoqerine “ALBTELECOM” sh.a ( shoqeria e perthithur). Te gjitha aktivet dhe pasivet e shoqerise se perthithur bashkohen dhe behen pjese perberese e aktiveve dhe pasiveve te shoqerise perthithese dhe rrjedhimisht shoqeria e perthithur Albtelecom Sha pushon se ekzistuara pa process likuidimi. Kursi i kembimit te aksioneve do te jete 1 aksion I Albtelecom per 1 aksion te ONE si me poshte: 0,00274 All. Struktura e aksionareve pas bashkimit do te jete si me poshte: Albania Telekom Invest Ad (94.116%), 4iG Albania Kft (4.647%), Ministria e Financave dhe Ekonomise (0.798%), Posta Shqiptare sha (0.143%), Aksionare te tjere (0.296%).

Pas ndarjes e mesiperme te aksioneve, aksionari 4iG Albania Kft ka vendosur ti alokoje ato ndryshe kundrejt aksionareve te tjere te Albtelecom dhe aksionet perfundimtare kumulative dhe perqindja e shoqerise perthithese do te jene si me poshte: Albania Telekom Invest Ad (94.116%), 4iG Albania Kft (2.146%), Ministria e Financave dhe Ekonomise (2.545%), Posta Shqiptare sha (0.455%), Aksionare te tjere (0.738%).

Kapitali i shoqerise perthithese do te jete 863.826.822 (teteqind e gjashtedhjete e tre milion e teteqind e njezet e gjashte mije e teteqind e njezet e dy) leke.Më datë 30.12.2013, me anë të urdhrit Nr. 3196 Prot., lëshuar nga shoqëria përmbarimore "Bailiff Services Albania", u vendos masa e sekuestros konservative në kuotat e shoqërisë "Albanian Mobile Communication" sh.a, dhe moskryerjen e asnjë veprimi tjetër i cili mund të ndryshojë të dhënat e regjistrit tregtar. Objekt i sekuestros është pagimi i gjobës ndaj Bashkisë Fushë-Krujë.

Më datë 07.01.2014, me anë të Urdhrit Nr. 47 Prot, Nr. 1319 Regj, lëshuar nga shoqëria Përmbarimore “ Bailiff Services Albania” shpk, drejtuar QKR, u urdhërua heqja e masës së sekuestros konservative në kuotat/aksionet e debitorit “ Albania Mobile Communication” sh.a.

Më datë 22.07.2015, u regjistrua në Regjistrin e Përgjithshëm Tregtar bashkimi i shoqërisë aksionare me emërtimin “Cosmote Mobile Telecomunications” me shoqërinë “CosmosHolding Albania”. Shoqëria “Cosmote Mobile Telecomunications” është shoqëria përthithëse dhe shoqërisë COSMOHOLDING ALBANIA është shoqëria e përthithur, e cila do të vlerësohet e prishur pas bashkimit dhe do të ç’regjistrohet nga regjistri tregtar. Pas bashkimit, Cosmote Mobile Telecomunications është aksioneri kryesor i shoqërisë AMC me 99.76% të kapitalit të shoqërisë.

Më datë 22.04.2016, me vendim të asamblesë së aksionerëve, u aprovua një limit investimi deri në 500 milion Euro për: 1 . Huatë e dhëna nga shoqëria për kompanitë e grupit OTE dhe obligacionet e lëshuara nga kompanitë e grupit OTE. Kohëzgjatja do të jetë nga një (1) javë deri në dhjetë (10) vjet.

Më datë 15.03.2017, me anë të Urdhrit Nr. 391 Regj., Nr.436 Prot, lëshuar nga Shërbimi Përmbarimor “AFA-2010” sh.p.k., drejtuar QKB, u urdhërua vendosja e sekuestros konservative në kuotat e palës debitore "TELEKOM ALBANIA" sh.a, në kuotat që zotëron në shoqëri të tjera të regjistruara në regjistrin tregëtar. Aktivet dhe kuotat e mësipërme do të qëndrojnë të sekuestruara deri në një urdhëresë të dytë. Objekti i sekuestros është shpërblimi i dëmit ndaj kreditorit Artan Tabaku.

Më datë 28.03.2017, me anë të Urdhrit Nr. 391 Regj., Nr.546 Prot, protokolluar nga QKB me Nr. 4496 Prot., datë 28.03.2017, lëshuar nga Shërbimi Përmbarimor “ AFA-2010 ” sh.p.k., u urdhërua heqja e masës së sekuestros konservative të vendosur në kuotat e kapitalit të "TELEKOM ALBANIA" sh.a, me seli në Rruga "Gjergj Legisi" Tiranë.

Më datë 17.04.2019, u nënshkrua marrëveshja e kolateralit financiar nr. 1001 Rep dhe nr. 392 Kol, ndërmjet Cosmote Mobile Telecommunications (Kolateraldhënësi) , ” FIRST INVESTMENT BANK AD” (Kolateralmarrësi) dhe “ALBANIA TELECOM INVEST AD” (Kolateraldhënësi i ardhshëm) .

Më datë 17.04.2019, u nënshkrua marrëveshja siguruese, nr. 1000 Rep, nr. 391 Kol, ndërmjet “Cosmote Mobile Telecommunications” (Barrëdhënesi) dhe “ FIRST INVESTMENT BANK AD” (Barrëmarrësi) dhe ALBANIA TELECOM INVEST AD (Pranuesi).

Në mbështetje të marrëveshjes së huasë të lidhur më 05.03.2019 ndërmjet FIRST INVESTMENT BANK AD në cilësinë e huadhënësit dhe ALBANIA TELECOM INVEST AD në cilësinë e huamarrësit, FIB do t’i vërë në dispozicion ATI disa hua në shumën totale prej 48.500.000 (dyzet e tetë milion e pesëqind mijë) euro, ku njëra prej këtyre huave në shumën 45.000.000 (dyzet e pesë milion) euro do të përdorëet për blerjen nga ana e ALBANIA TELECOM INVEST AD të 99.76% aksioneve të Telekom Albania Sh.a nga Cosmote Mobile Telecommunications.

Për qëllimet e transaksionit, Cosmote Mobile Telecommunications, në cilësinë e palës shitëse dhe ALBANIAN TELECOM INVEST AD në cilësinë e palës blerëse kanë lidhur një marrëveshje për shitblerjen e aksioneve më 15 janar 2019, sipas kushteve të së cilës ALBANIAN TELECOM INVEST AD bëhet zotërues i aksioneve të TELEKOM ALBANIA. Parakushti i dhënies së huasë nga ana e FIRST INVESTMENT BANK AD është krijimi i barrës siguruese mbi aksionet e barrësuara nga Cosmote Mobile Telecommunications në cilësinë e barrëdhënësit, barra siguruese e të cilit pranohet nga ALBANIAN TELECOM INVEST AD si pronar i vetëm i ardhshëm ligjor dhe përfitues i të gjithë aksioneve të barrësuara.

Më datë 07.08.2019, u nënshkrua marrëveshja siguruese Nr. 2176 Rep dhe 798 Kol me barrëdhënës “Albania Telecom Invest” AD sha, barrëmarrës “First Investment Bank” AD sha.

Në datën 05.03.2019, është nënshkruar një marrëveshje kredie bankare, me anë të së cilës barrëmarrësi i ka dhënë barrëdhënësit një kredi në shumën prej 48.500.000 (dyzet e tetë milion e pesëqind mijë) euro. Për të siguruar shlyerjen e detyrimeve të kredisë, barrëdhënësi krijon në favor të barrëmarrësit një barrë siguruese mbi 99.9% të aksioneve të shoqërisë. Më 07.08.2019, u nënshkrua marrëveshja e kolateralit financiar Nr. 2171 Rep dhe 793 Kol.

Me date 14.06.2021, u nenshkrua marreveshja siguruese ndermjet ALBANIA TELECOM INVEST AD (barredhenes), dhe OTP BANK PLC, DSK BANK AD, BANKA OTP ALBANIA SHA (barremarres). Ne mbeshtetje te marreveshjes se kredise me afat lidhur me date 03.06.2021, barremarresit kane vene ne dispozicion te huamarresit nje hua ne shumen 37.000.000 (tridhjete e shtate milion) euro.

Sipas “Njoftimit për Vendosjen e Barrës Siguruese” mbi titujt e pronësisë Nr. 6600 Prot., datë 05.06.2023, lëshuar nga Drejtoria e të ardhurave vendore, Bashkia Vlorë, u vendos barra siguruese mbi Titujt e Pronësisë ndaj tatimpaguesit debitor, subjekti shoqëria “ONE ALBANIA “ SH.A., pajisur me NUIS (Nipt)- J61814094W, me përfaqësues ligjor PETER KRISZTIAN FEKETE, mbi gjithë pasurinë dhe të drejtat pasurore të tatimpaguesit, lidhur me shumën e detyrimeve tatimore të papaguara. Vendosja e kësaj barre synon të moslejohet tjetërsimi i titujve të pronësisë përfshire edhe moslejimin e shit-blerjes së aksioneve, deri në shlyerjen e detyrimeve tatimore nga ana e tatimpaguesit debitor.

Sipas “Njoftimit për Heqjen e Barrës Siguruese” mbi titujt e pronësisë Nr. 10756 Prot., datë 14.09.2023, lëshuar nga Drejtoria e të ardhurave vendore, Bashkia Vlorë, u hoq barra Siguruese mbi Titujt e Pronësisë ndaj tatimpaguesit debitor, subjekti shoqëria “ONE ALBANIA “ Shoqëri Anonime, pajisur me NUIS (Nipt)- J61814094W
Ndryshime
Shënime: Z. Brano Ðurovic në cilësinë e Drejtorit Ekzekutiv të nënshkruajë vetë kontratat e reja, vazhdimin e kontratave ekzistuese ose ndonjë detyrim tjetër kapital apo operativ në emër të Shoqërisë deri në kufirin prej 500,000 Euro. 2. Z. Brano Ðurovic në cilësinë e Drejtorit Ekzekutiv dhe një Anëtari të Bordit të Drejtorëve të nënshkruajnë së bashku kontratat e reja, vazhdimin e kontratave ekzistuese ose çdo detyrim tjetër kapital apo operacional në emër të Shoqërisë nga 500,000 Euro deri ne 1,000,000 Euro. 3. Z. Brano Ðurovic në cilësinë e Drejtorit Ekzekutiv me miratimin paraprak me shkrim të Bordit të Drejtorëve, të nënshkruajë kontratat e reja, zgjatjen e kontratave ekzistuese ose çdo detyrim tjetër kapital apo operacional në emër të Shoqërisë për vlerat të cilat i kalojnë 1,000,000 Euro. 4. Z. Brano Ðurovic në cilësinë e Drejtorit Ekzekutiv të Shoqërisë, si dhe në përputhje me kufizimet në Statutin e Shoqërisë, por duke qartësuar që këto kufizime nuk do të zbatohen kundrejt Bankave të cilat janë të autorizuara të procesojnë të gjitha urdhërat e pagesës pa kufizim shume apo monedhe, të ushtrojnë detyrat dhe veprimet më poshtë: - të hapi, operojë dhe mbylli Llogaritë dhe të dorëzojë dokumentet, marrëveshjet ose formularët qe mund të jenë të nevojshme ose të kërkohen nga Banka; - të nënshkruajë urdhërpagesa si pagat e punonjësve, taksat, pagesat e AMA, AKEP apo kundrejt institucioneve publike etj; - të kryejnë të gjitha veprimet e tjera te nevojshme dhe të lidhura me operimin midis Shoqërisë dhe Bankave.

Secili prej Anetareve te Bordit te Administrimit te perfaqesoje i vetem Shoqerine dhe te nenshkruaje i vetem dokumenta ne emer te Shoqerise, ne lidhje me ceshtje tregtare, me nje vlere te pergjithshme jo me te larte se 3,000,000 euro.
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rr. ''Muhedin Llagami'', Kompleksi Square 21

Adresa:
Elbasan, Cerrik, Lagjja Nr. 1, Rruga Jorgji Dilo, Zona Kadastrale 1389, Nr. pasurisë 1/135+2-9N
Tiranë, Rruga Don Bosko, Zona Kadastrale 8330, Nr. pasurie 9/763
Korçë, Maliq, Sheshi Punëtori, rruga Blloku nr.3, nr. pasurise 3/43-N7, zona kadastrale 2573, Maliq
Tiranë, Njësia Administrative Nr.5, Rruga Sami Frashëri, Zona Kadastrale 8270, Nr.Pasurise 5/120-N4
Fier, Ish-Mapo Industriale, Lagjia Apollonia, Fier
Durrës, Fushë Krujë, Ndërtese Private 1 katëshe, Zona kadastrale 1664, Nr pasurise 5/252, tek Tregu 9 fshatareve
Shkodër, Fushë Arrëz, Lagjia Qafaj, Rruga Qendër, Ndërtesë 3 -Katëshe, Kati l-rë, Fushë-Arrëz, Pukë
Durrës, Lagjja 11 Maji, Rruga Maliq Muço, kioskë tek lulishte Pranvera, përballë Postës Shqipëtare
Elbasan, Mollas, Zona Kadastrale 2717, Nr. Pasurisë 163/61, Qendër
Gjirokastër, Përmet, Bulevardi "Odise Paskali" objekt banimi 2 katësh, Kati i 1, dyqani Nr. 7, zona kadastrale 2917, Nr pasurise 15/39 – N7, Përmet
Tiranë, Njësia Bashkiake nr. 10, Rruga Kavajës, Pallati Nr. 3, Kati 1
Tiranë, Rruga Muhamet Gjollesha, pranë Institutit të Sporteve, Njësi Shërbimi
Tiranë, Vlorë, Lagjia 29 Nëntori, Pallati Nr. 128.
Fier, Dushk, Lagjja e Stacionit, Rruga Shëtitorja e Dushkut, Zona Kadastrale 1583, Nr Pasurie 2/2
Berat, Ura Vajgurore, Lagjia 18 Tetori, Rruga Dimal, Godina 2 Katëshe, Nr.23, Zona Kadastrale 3682, Nr pasurise 1/177, Ura Vajgurore, Berat.
Elbasan, Lagjja Emin Matraxhiu, Rruga "Kamber Sejdini", pranë kompleksit " Dardan, kati 1, Zona Kadastrale 8521, Nr. pasurisë 12/309-N3
Durrës, Krujë, Kodër Thumanë, Ndërtesa Private me Zonë Kadastrale 2182, Nr. Pasurie 213/15.
Tiranë, Njësia bashkiake Nr. 11, Kodër Kamëz, Nish Tulla Nr. 1, ZK. 8320, Ndërtesë Private Nr.1
Durrës, Lagjia Nr. 4, Bulevardi Kryesor, tek ish Procredit Bank, PH. 1208
Tiranë, Kashar, Lagjja Yzberisht, Rruga Aleksandri i Madh, Nr. i pasurisë 305/154, z. kadastrale 3866
Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 10, Rruga e Kavajës, Dyqan me Nr.Pasurie 4/98 Zona Kadastrale 8380
Tiranë, Kamëz, BATHORE, Lagjja Nr.3, Objekt informal 1 kat, Bathore
Tiranë, Njesia Bashkiake nr.2, Rruga e Elbasanit, Pallati Nr. 4, Shkalla 1, Kati i l-rë
Vlorë, Delvinë, Lagjja Sinan Ballaci, Sheshi Sulejman Delvina, zk. 1464, nr. pasurise 5/26, kati I-rë
Elbasan, Belsh, Rruga Haziz Dervishi, Belesh Qendër, Zona kadastrale 1147, Nr. pasurisë 267/24
Korçë, Pogradec, Bulevardi Reshit Çollaku, Pall. 16, kati I-re, Zona Kadastrale 8582, Nr Pasurise 4/17 – N7, Pogradec
Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 5, Rr. "Medar Shtylla", Ndërtesa Nr. 32, Hyrja 4
Lezhë, Rubik, Rruga "Marjana Graf, Lagjia e Mesme, Ndërtesë 1-Katëshe, përpallë ALBtelekomit, Zona Kadastrale 3244, Objekti 4/202
Vlorë, Lagjia Pavarësia, Nr pasurie 29/472- N8, Zona Kadastrale Nr. 8603
Shkodër, Lagjia "Vojo Kushi", Rr. Qemal Dracini, Nr. Pasurie 1/411, Zona Kadastrale 8592, përballë Sahatit
Durrës, Lagjja Nr. 16, Rruga Mujo Ulqinaku, Pallati 757, kati I-rë, Zona kadastrale 8513, Nr. pasurie 2/190-N5
Tiranë, Njësia bashkiake nr 11, rruga Bregu i Lumit, ndërtesë private, nr 1, kati përdhe, pranë farmacisë qendrore
Elbasan, Lagjja Vullnetari, Rr. Spiro Shuteriqi, Pallati 645, shk.3, ap.3, Kati I-re.
Elbasan, Gostimë, Rr. Shushice-Byshek, KM 1, Z.K. 3445, Pasuria Nr.149/9/2, Ndërtesë 2 katëshe.
Tiranë, Njësia Administrative Nr. 11, Rruga Lord Bajron, Pallati 20, shk. 1, kati I-rë, ap. 2
Dibër, Peshkopi, Bulevardi Elez Isufi, Dyqanet e ish - Turizmit, Kati i parë.
Tiranë, Rruga Metush Luli, zona kadastrale 8120, nr. pasurisë 7/171+1-9, pallati 27/1, shk.1, kati i pare, ap.9, Allias
Durrës, Bulevardi Dyrrah, Pallati 370, Kati parë, Apt.1
Lezhë, Rrëshen, Rr. "Gjergj Fishta", Nr. Pasurisë 2/192, Zona Kadastrale 3224, përballë Pallatit të Kulturës
Tiranë, Njësia Bashkiake nr. 1, Rruga Shemsi Haka, pallati nr.2, shk.1, apt.1
Elbasan, Gramsh, Lagjja Sporti, Bulevardi 10 Korriku, Zona Kadastrale Nr. 1842, Nr pasurisë 8/282
Fier, Lushnje, Njësia Shërbimi, nr. pasurie 108/27- N, zona kadastrale 1018, fshati Allkaj
Tiranë, Kryevidh, SPILLE, Fshati Spille, rruga Kryesore, objekt 1 katësh, zona kadastrale 3501, pasuria nr.9/29
Tiranë, Sheshi Avni Rustemi, Rr. Luigj Gurakuqi, tek ish-Foto Skenderbeu, Nr Pasurisë 6/7, Volumi 38, fq 35
Vlorë, Sarandë, Lagjia Nr. 3, Rruga Jonianet, Godinë 6 - katëshe, Kati I-rë
Tiranë, Rruga Skënder Kosturi, Godinë Banimi 5 Kate, Zona Kadastrale 8330, Nr pasurisë 7/170-N2, Kati Përdhe, pranë ish Stacionit të Trenit
Tiranë, Farkë, MJULL BATHORE, Rruga e Elbasanit, Ndërtese Private 3 katëshe Nr. 10, Kati 1, Zona Kadastrale 2704, Nr. pasurisë 185/44
Berat, Lagjia 30 vjetori, Rruga Antipatrea, Zona Kadastrale 8502, Pasuria Nr. 15/184+1-1, Kati I-rë.
Berat, Lagjia Muzakaj, Rruga Antipatrea, Zona Kadastrale 8501, Nr. pasurisë 15/510, Berat.
Berat, Kutalli, DRENOVICE, Godinë 1 Katëshe në Zonën Kadastrale 1542, Nr. Pasurisë 540, Fshati Drenovicë, Berat
Tiranë, Njësia Bashkiake nr. 6, Rruga Konferenca e Pezës, godina 1 katëshe, zk. 8240, nr. 5
Tiranë, Rruga Ali Shefqeti, Godinë 1 Katëshe, pranë Shkollës Androkli Kostallari
Kukës, Lagjja nr.1, nr. pasurisë 23/268, zona kadastrale 2315
Fier, Lagjia Apollonia, Rruga Brigada 11 Sulmuese, pranë kryqëzimit të Zogut të Zi, Pallati Fatjola Nr.1
Tiranë, Njësia Administrative Nr. 9, Rruga e Dibrës, Banesa nr. 157
Durrës, Sukth, Ndërtesë informale 1 katëshe me sip 15+26 m2, pranë mbikalimit Sukth i Ri
Berat, Velabisht, Godinë 2 katëshe, kati I-rë, pranë Urës së Re Velabisht
Kukës, BAJRAM CURRI, Lagjja Dardania, Rruga Besëlidhja e Malësisë, Zona kadastrale 1347, Nr. pasurise 6/60 N1
Durrës, Manëz, Rruga Ali Beqja, Objekt 5 katësh, kati I-rë, Zona kadastrale 2590, Nr. pasurisë 54/19
Tiranë, Kamëz, Lagjja Bathore, Kryqëzimi Rruga Demokracia me Rrugën Banka Botërore, Banesa Nr.45
Tiranë, Rruga Kastriotët, Ndërtesa 3 - katëshe, Kati I-rë, Nr. Pasurisë 1/564, Njësia Administrative Nr. 11
Berat, Çorovodë, Lagjia Çlirimi, pall 5, Hyrja 1, zona kadastrale 1420, Nr pasurisë 4/56- N1, Çorovodë, Skrapar
Tiranë, Njësia Administrative nr.4, rruga "Aleksandër Moisiu", banesa nr.9, nr.pasurie 5/108-N3, z.k 8120
Vlorë, Orikum, Pallati 72, Shkalla 1, Kati 1
Tiranë, Rruga Don Bosko, Pallati 326, kati përdhe
Elbasan, Fshati Shirgjan, Z.K. 3376, Ndërtesa pranë Kryqëzimit, të llixhës.
Tiranë, Kamëz, VALIAS, Rruga Abdi Bej Toptani, Objekti nr. 48
Shkodër, Shkodër, Lagjja Partizani, Rruga Europa, Zona Kadastrale 8592, Nr pasurise 8/258, Godinë 5 katëshe, Kati I-rë
Durrës, Lagjja nr.6, Rruga Aleksandër Goga, Nr Pasurie 1/689, Zona Kadastrale 8513, Njësi Shërbimi me sip.60 m2
Durrës, Lagjja nr.12, Rruga Dëshmorët, nr. pasurisë 2/5-N1, kati i parë, zona kadastrale 8514
Lezhë, Mamurras, Lagjia Zef Hoti, Pallati Nr. 1, Kati l-rë, përballë Raiffeisen Bank.
Dibër, Shupenze, Njësi shërbimi, kati i parë, ish ambientet e Ndërmarrjes Tregtare, zona kadastrale 3444, numër pasurie 100/1
Tiranë, Kashar, Zona Kadastrale nr. 1/67, Nr Pasurie 249/1, Godinë 1 Katëshe, Rruga Ura e Limuthit
Elbasan, Lagjia Kongresi i Elbasanit, Bulevardi Qemal Stafa, Pall 16, Zona Kadastrale 8521, Nr pasurisë 3/181-N6
Gjirokastër, Rruga e Lumit, Zona Kadastrale 8541, Nr Pasurie 5/14
Elbasan, Librazhd, Lagjja Nr.1, Sheshi Gjorg Golemi, Zona Kadastrale 2446, Nr. pasurise 8/11 –N3
Fier, Levan, Banesë në qendër, Fshati Levan, Zona Kadastrale 2436
Fier, Patos, Lagjia 1 Maji, Pall. 10, kati I-rë, Zona Kadastrale 2890, Nr Pasurisë 5/39 – N1, Patos, Fier
Tiranë, Farkë, LUNDER, Qendra Tregtare Tirana East Gate (TEG), Rruga e Elbasanit, km. 5-të, Lundër.
Fier, Lagjia 28 Nëntori, Rruga Shëtitorja, Pallati 2 Katësh, Zona Kadastrale 1090, Nr Pasurisë 4/110 – N3, Ballsh, Mallakastër, Fier
Shkodër, Vau Dejës, Lagjja Demokracia, Zona kadastrale 8598, Nr. pasurisë 6/73, Vau i Dejës
Kukës, Lagjja nr.4, rruga Dituria zona kadastrale 2315, nr. pasurie 33/46
Durrës, Ishëm, Rruga Likmeta, Zk. 2453, Nr. Pasurisë 335/7, Kati i I
Durrës, Lagjja nr. 13, Rruga Bajram Curri, ndërtesë 1 katëshe, nr. pasurie 9/23, zk.8518
Vlorë, Lagjia Lef Sallata, Bulevardi Skele
Berat, Kuçovë, Lagjia Llukan Prifti, Rruga e Re, PallNr 4, kati I-rë, Zona Kadastrale 2310, Nr pasurisë 8/81+1-3/1, Kuçovë
Tiranë, Rruga Ded Gjon Luli, Nr.13 14
Tiranë, Kavajë, Ndërtesë 1 katëshe, Zona Kadastrale 2539, Nr pasurisë 319/33, vol.22, fq,37, Fshati Luz i Vogël, Kavajë
Lezhë, Milot, Rr. "Ndoc Deda", Lagjia Nr.1, Pallati 4-katësh, Kati 1, 10 metra larg nga Gjimnazi
Vlorë, Lagjia 29 Nëntori, Rruga Aranit Serbi, Kati I -rë, Nr. pasurie 23-35-N4, ZK. 8603
Korçë, Pogradec, Lagjja nr. 5, Rruga Unazë, Zona Kadastrale 8581, Nr pasurisë 8/551-N2
Kukës, Krumë, Lagjja Nr. 2, Rruga Kastriotët, Zona kadastrale Nr. 2282, Nr. pasurie 4/160
Elbasan, Prrenjas, Rruga Nacionale, Zona Kadastrale 2924, Nr. pasurisë 4/47-N
Shkodër, Pukë, Rruga Ymer Puka, Ndërtesa 45, Hyrja Nr. 1, Zona kadastrale 3069, Pasuria Nr. 39/1
Shkodër, Koplik, Pallati Ramekaj, Kati i 1-rë, Zona Kadastrale 2220, Nr pasurisë 6/156+1 -N1
Elbasan, Librazhd, Lagjja nr.2, Rruga Iliria, banesë private, zk. 2446, nr. pasurie 8/211
Durrës, Sukth, Lagjia Kulle, Rruga Kulle - Manez, Objekt me Nr. Pasurie 65, Zona Kadastrale 2321
Dibër, Klos, Lagjia Nr. 1, Sheshi Ahmet Zogu, Ndërtesë private 3 katëshe, Nr. 7, kati I-rë, Zona Kadastrale 2161
Tiranë, Paskuqan, BABRRU QENDER, Rruga Demokracia, Ndërtesë private nr. 5, pranë stacionit të autobuzave, Qendër Babrru, Paskuqan
Berat, Kuçovw, Lagjja Tafil Skëndo, Rruga Stanislav Zuber, Pallat 6 Katësh, Kati i parë, Z.K 2310, Pasuria nr.6/23-N5
Tiranë, Rruga Muhamet Gjollesha.
Elbasan, Lagjja Luigj Gurakuqi, Rruga "11 Nëntori", pranë Hotel Turizmit, Kati 1, Zona Kadastrale 8521
Fier, Lushnje, Lagjja Skënder Libohova, godinë 1- katëshe, zona kadastrale 8572, nr pasurie 8/101-N16, përballë Bashkisë Lushnje
Tiranë, Rruga Bardhyl, Pallati 4 katësh, kati I-rë, Zona kadastrale 8370, Nr. pasurie 6/40-N10
Berat, Poliçan, Lagjja Qendër, Sheshi Tomorri, Godina katëshe, Nr.354, Kati I-rë
Tiranë, Dajt, LINZE, Rruga Aleksandër Moisiu, Pallati Vllaznia, Kati l-rë, Dyqani Nr. 1/1
Elbasan, Lagjja e Re, Zona Kadastrale 8524, Nr. pasurisë 5/249 – N2
Durrës, Maminas, Lagjja Qendër Mamina, Rruga Qendër, Godinë 3 katëshe, Nr. 1, kati I-rë, Zona Kadastrale 3796
Tiranë, Njësia bashkiake Nr.11, Rr. Vangjel Noti, Objekti Nr.134, Zona Kadastrale 8310
Tiranë, Kashar, YRSHEK, Ndërtesë 2 katëshe, Kati I-rë, përballë Shkolles 9 vjeçare të Fshatit Yrshek, Kashar
Durrës, Lagjia Nr. 13, Rruga Pavarësia, Zona Kadastrale 8518, Pasria Nr. 39/170/ND-Nr. 22, Kati I rë, PLazh
Vlorë, Lukovë, Rruga Nacionale Sarandë - Vlorë, km 20, godina 1-katëshe, qendër, Fshati Lukovë
Tiranë, Njësia Administrative nr 9, Rruga Asim Vokshi, Pallati Nr. 135, Kati I-rë, Zona Kadastrale 8330, Pasuria Nr. 8/429/N2
Gjirokastër, Këlcyrë, Lagjja Nr. 2, Objekt 2 katësh, kati I-rë, Zona Kadastrale 2132, Nr pasurise 6/127, Këlcyrë, Gjirokastër
Tiranë, Rruga Ali Demi, pallati 249, kati I-rë
Fier, Lushnje, Lagjja Xhevdet Nepravishta, Godinë 3 katëshe, kati I-rë, Zona Kadastrale 8571, Nr pasurisë 22/162, 50 m pranë tregut fruta perimeve, Lushnje
Fier, Terbuf, Cerme Sektor, Ndërtesë 1-katëshe Zona Kadastrale 3578, Nr pasurisë 3/201-2
Tiranë, Rruga 5 Maji, ndërtesë private Nr.92, pranë shkollës Tirana Jonë
Tiranë, Kashar, Rruga Unaza e Re, pranë Alpha Bank, ZK. 3866, Nr. Pasurie 215/189+1-N3
Durrës, Shijak, Lagjja Popullore, Pallati 3 katësh, Nr. 32, Kati I-rë, përballë Xhamisë
Fier, Lushnje, Lagia "Skënder Libohova", Shëtitorja "Kongresi i Lushnjës", zona kadastrale 8527, vol. 24, faqe 119
Durrës, Lagjja nr. 17, Rruga Vëllazerimi, zk. 8517, nr. pasurie 12/102-1
Dibër, Bulqizë, Lagjja Minatori, Rruga Naim Frashëri, Pallati Nr. 4
Elbasan, Lagjja 5 Maji, Rr. Lef Nosi, Z.K. 8525, pasuria Nr.27/179-ND, kati I-rë.
Tiranë, Paskuqan, Lagjja Qendër e Re, rruga Demokracia, godinë 4-katëshe, kati 1, nr 3
Tiranë, Njësia Bashkiake nr.3, Rruga Qemal Stafa, nr.583, kati i parë
Fier, Shegan, Banesë private Nr. 24, Shegan - Fier
Berat, Lagjia 28 Nëntori, Kati I-rë, Zona Kadastrale 8502, Nr pasurisë 27/249 – N2, Berat
Tiranë, Njësia Bashkiake nr. 1, Shkozë, Rruga Ali Shefqeti, Godina nr. 34, Kati 1, Zona Kadastrale 3976, Nr Pasurie 28/10
Tiranë, Njësia Adminstrative nr. 2, Rruga Shefqet Ndroqi, ndërtesa 1 katëshe, dyqani nr. 2
Fier, Divjakë, Godinë 2 katëshe, kati 2-të, ngjitur me Shkollën 9 vjeçare Mize, Divjakë
Tiranë, Kashar, MEZEZ, Fshati Mëzez, zona kadastrale 2679, pasuria nr 29/26
Korçë, Rruga "Viktor Eftimiu", kati I-rë, zona kadastrale 8653, nr. pasurie 4/219
Korçë, Lagjja Nr.3, Shëtitorja Fan Noli, objekti nr. 28
Tiranë, Njësia Administrative nr. 3, Rruga Qemal Stafa, pallati nr.343, shk.4, ap.1/3, kati i I-re
Fier, Divjakë, Sheshi S. Barbara, Zona Kadastrale 1492, Nr. Pasurisë 630/58-N2
Tiranë, Njësia Administrative nr.4, Rruga e Dibrës, Pallati nr. 405, Kati Parë, Dyqani nr.7
Durrës, Lagjja Nr.12, Rruga Koço Kazanxhi, ZK.8513, Nr. Pasurisë 4/63+1-317, Kati I-re
Tiranë, Vorë, Njësi Shërbimi, Kati Përdhe, tek Pallati ish-Mapos, ngjitur me Dyqanin e Vodafone
Korçë, Ersekë, Lagjia Nr.5, Sheshi Rilindja, Pall 71, kati përdhe, Zona Kadastrale 1594, nr pasurisë 7/56- N1, Ersekë, Kolonjë
Shkodër, Lagjia Skënderbeg Rr. Kole Heqimi, Nr.56, kati i l-rë, Zona Kadastrale 8593
Tirane, Rruga Kongresi Permetit, pallati 87, shkalla 1, kati 1, ap.1, Z.K 8210, Pasuria 138 nr.4/8+1-1, vol.4, fq.25;
Tirane, Rruga Muhamet Gjollesha, pallati 35/1;
Gjirokaster, Bulevardi ''18 Shtatori'', Godina nr.1
Diber; Peshkopi, Lagjja Gjok Doci, Rruga Abdyl Frasheri, kati I-re, nr.pasurie 13/59+3-1, tek Kryqezimi;
Elbasan; Lagjja Luigj Gurakuqi, prane Hotel Turizmit, z.k.8521, kati I-re;
Tirane, Lagjja Tresh, tek ish- Fabrika e tullave, rruga Lunxheri, ndertese private, Institut, Tirane.;
Tirane, Kashar; YZBERISH; Lagjja Yzberisht, pallati Çabej, Zk. 3866, Tirane;
Tirane; Njesia Administrative nr.14, rruga Teodor Keko, Tirane
Vlore, Sarande, Lagjja nr.3, rruga Onheizmi, Zk.8641, Sarande
Vlore; Lagjja Çole, rruga Qeriba Derri
Tirane, Rruga "Sulejman Delvina" P.13, Kati I-re.;
Tirane; Bulevardi "Zogu i pare" prane zyres postare nr.4.;
Tirane; Rruga Çameria, Prane postes Shqiptare
Gjirokaster; TEPELENE; Memaliaj
Tirane, Sheshi Willson, Rruga Miqesia, Pallati Sigma, Kati perdhes;
Korçe, Lagjja Nr.12, Bulevardi "Gjergj Kastrioti", Pallati Nr.2, Kati 0;
Lezhe; Lac; Lagjia Nr. 3, Rruga Erion Hoxha, Pallati 43, Kati 1;
Shkoder; Lagjja Qemal Stafa, Bulevardi Zogu 1, tek Sheshi Parruce, Pallati Nr. 27, Kati 1;
Tirane; Rruga Arkitekt Kasemi, Pallati 1, Shkalla 1, Kati I 1, Ap. 2; "
Tirane; Kashar; YZBERISH, Pasuria me numër 306/376-N53, Vol. 44, Zona Kadastrale;
Gjirokaster; Permet, LAGJA PARTIZANI
Vlore, Sarande, MUSTAFA MATOHITI - LAGJA NR.1;
Elbasan, 11 NENTORI - LAGJA 28 NENTORI
Diber; MAT; Burrel; SHESHI AHMET ZOGU;
Shkoder; Bulevardi Skenderbeu, Godina ALBtelelcom, perballe Posta Shqiptare;
Tirane; Kompleksi Square21, Rruga e Kavajës, pranë Policisë Bashkiake;
Kukes, LAGJA NR.5;
Tirane, Kryqezimi Rruga Deshmoret e 4 Shkurtit dhe Rruga Pjeter Bogdani ( ne krah te Bankes Boterore);
Vlore; Himare, Spile qender;
Fier, Patos, Lagjja 1 Maj, Rruga Republika, Pallati 3, Shkalla 1, Hyrja 1;
Tirane; KAVAJE; Rrogozhine Lagja nr 1
Kukes, Tropoje; Bajram Curri, Lagjia "28 Gushti, Rruga " Sulejman Vokshi", Pallati Nr. 3;
Vlore; SARANDE; ; Ksamil; Qender
Tirane, Rruga e Durrësit, Zona Kadastrale Nr.8380, Numër Pasurie 2/16-N64/8
Lezhe; Shengjin, Rruga Nene Tereza;
Berat, Kucove, LAGJA LLUKAN PRIFTI
Durres; Kruje, Rruga "Skënderbej", Pallati Nr.43, Kati 1;
Vlore; Lagjja Pavaresia, Kulla Nr.1 Hanxhari;
Tirane, Rruga Don Bosko, njesia 6, godina 10 kateshe, kati perdhe
Korce, Maliq, Blloku nr 1, Bulevardi Rinia;
Durres; KRUJE; Fushe Kruje Lagja Kastrioti, qender;
Fier, Lagjia Liri, Rruga Jakov Xoxa, Pallati Sharra;
Lezhe; LAC; Mamurras, Lagjja Zef Hoti, perballe me Banken Raiffeisen, Mamurras Kurbin;
Durres, Shijak, Qender, Lagjja "Popullore", Godina Nr.1 (3 kateshe);
Diber; Peshkopi, ELEZ ISUFI
Tirane, Rruga Muhedin Llagami, kompleksi Square 21.
Tirane, Rruga "Kadri Roshi" , Ndertesa Nr.22, Njesia administrative nr.3.
Tirane, Rr. ''Muhedin Llagami'', Kompleksi Square 21
Tirane, Qendra Tregtare Emerald, Rruga 5 Maji, Njesia Administrative 4;
Shkoder, Lagja Perash, Sheshi “Isa Boletini”, Rruga “Edit Durham”, Godine 5-Katëshe, Kati 1
Diber, Peshkopi, Peshkopi, Lgj. Gjok Doci, Rr. Abdyl Frasheri. k 1, nr. pas. 13/59+3+1;
Kukes, Lagjia Nr. 2,Rr.Islam Spahiu, P 28/151
Tirane, Njesia Bashkiake Nr. 11, Rruga "Dritan Hoxha", Godina Nr. 203, Hyrja Nr. 15, Pallati ''MC Inerte'', Laprake;
Tirane, Njesia Administrative Farke , Terminali I autobuzave Juglindor, Rreth Rrotullimi TEG, kati 1;
Korce, Pogradec, Lagja nr: 1, Rruga e Korces, Ndertesa nr. 2, zona kadastrale 8581, Pogradec, Shqiperi
Tirane, Rr. Zhan D’Ark, Nr pasurise 7/200-N3, zona kadastrale 8140 , Tirane
Tirane, Njesia Administrative Dajt, Rruga Dajti. Ndertesa Numer.5;
Elbasan,Librazhd, Prrenjas, Rruga Nacionale, Zona Kadastrale 2924, Nr. Pasurie 2/447;
Lezhe, Lagjja Beslidhja, shetitorja Gjergj Fishta, Pallati Flori Sh.p.k, nd. Nr. 1 mbas Stadiumit Lezhe, zk 8632;
Tirane, Rruga Todi Shkurti, Pallati Grand, (prane G Market), ndertesa nr. 27;
Kukes, Sheshi Skenderbeu, Rruga Dituria, Lagja nr. 5, ndertesa ish-Godina Albtelecom, zk. 2315;
Durres, Lagjja 11, Rruga Ismail Beaj, Ndertesa nr. 38/21, zk. 8518;
Fier, Lagjja Kastrioti, Rruga Brigada XI Sulmuese, ndertesa nr. 1, zona kadastrale 8534;
Diber, Peshkopi, Bulevardi Elez Isufi, Lagjja Gjok Doci, pasuria nr. 12/9, zk. 2932;
Tirane, Rruga Sh. Musaraj, Pallati Sinani, Ndertesa 1, Hyrja 1, Kati 1;
Berat, Sheshi Teodor Muzaka, rruga Antipatrea, Ndertesa Nr.3;
Korce, Rruga Bulevardi Republika perballe prefektures, pasuria nr. 2/326-N4, zk. 8561;
Tirane, Rruga e Dibres, ndertesa nr. 157, zona kadastrale 8120;
Gjirokaster, Lagjja Varosh, Rruga Vasil Laboviti, ndertesa Nr.3;
Elbasan, Lagjja 28 Nendori, Rruga Lublin Dilja, ndertesa 8/31, zk. 8523;
Shkoder; Bulevardi Skenderbeu, pasuria nr 4/536, perballe Postes Shqiptare, zk. 8593;
Tirane, Vore, Lagjja Mucaj - Vore, me pasuria Nr.163/11, Volumi 6, Faqe 249, Zona Kadastrale 2726;
Vlore, Lagja 28 Nentori, Rruga Demokracia, ndertesa Nr.5, zona kadastrale 8603
Gjirokaster, Tepelene, Bulevardi Ali Pashe Tepelena, Zona Kadestrale nr 3574 , nr. pasurie 10/83-N2;
Berat, Lagja 28 Nentori , Rr. Antipatrea, Zona Kadestrale 8502, nr. pasurie 11/118-N3
Fier, LUSHNJE, Divjake, Rruga „Divjake”, pasuria nr. 637/5+1-11, Zona kadastrale 1492;
Vlore, Orikum, Bulevardi „Princesha Rugjine“, Lagjja „10 Korriku“, Objekti nr. 31/33 , Kati 1;
Vlore, Rruga Tahsin Jonuzi, zone kadastrale nr. 8605 me nr. pasurie 54/78-N1, Vol. 25, faqe. 148
Gjirokaster, Permet, Kelcyre, Lagja nr. 1 , Rruga Kryepeshkopi Anastas, Zona Kadestrale nr 2132 , nr pasurie 6/11;
Fier, Rruga Lagja “15 Tetori”, Ndërtesa nr. 55, Shk. 1 , Ap 7, Zona Kadestrale nr. 8533
Shkoder, Rruga “Martin Camaj”, Pasuria nr. 2/256 , Zona Kadastrale nr. 8593
Fier, Rruga „Liri Gero“, Pasuria nr. 12/363/N1, Zona Kadastrale nr. 8532
Tirane, Rruga e Kosovarëve, Pasuria nr. 6/310-N4-2, Zona Kadastrale nr. 8270
Shkoder, Lagjja, Vojo Kushi“, Rruga „Qemal Dracini“, Godinë 11-kateshe, Kati i I-rë, Ap. nr. 3
Shkoder, Rruga „Kolë Idromeno“, Ndërtesa me Nr. pasurie 1/702+1-1, zona kadastrake 8593
Shkoder, Bulevardi “Bujar Bishanaku”, Njësia me nr. Pasurie 2/323, zona kadastrale 8592
Shkoder, Bulevardi “Zogu i I-rë”, njësia me nr. Pasurie 1/102+2-2, zona kadastrale 8591
Durres, Lagjja 14, Shkozet, Zona Kadastrale nr.8516, nr.pasurie 6/9-N/1
Durres, Lagjja 17, Rruga Vllazënia, Spitalle, Zona Kadastrale nr. 8517, nr. pasurie 171/480-N6
Durres, Lagjja Nr. 173 13, Rruga"Pavaresia", Zona Kadastrale nr. 8518, 2001
Durres, Lagjja nr 6, Rr. Deshmoret,Godina 388 kati I - re Nr 3 perbri sheshit te autobuzave
Durres, Lagjja 12, Rruga "Egnatia", Zona Kadastrale nr. 8514, nr. pasurie 2/5+7-1/1;

Faqja Web:
http://www.one.al/

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 12.10.2023
Dokumenta te ndryshem
Akti I themelimit dhe statuti
Projekt per bashkimin me perthithje te AMC me Uzina e Telekomit date 22.04.1996
Kontrate dhurimi vullnetar 15.09.2004
Kontrate dhurimi 02.09.2004
Urdher per privatizimin e aksioneve te AMC 04.01.2005
Urdher per privatizimin e aksioneve te AMC 06.02.2001
Kontrate shitblerje aksionesh 25.07.2000
Kontrate dhurimi aksionesh 08.09.2004
Kontrate dhurimi 01.06.2005
Kontrate dhurimi te aksioneve te shoqerise 06.04.2005
Kontrate shitje aksionesh 23.12.2005
Kontrate dhurimi kuotash dhe kapitalesh 07.01.2008
Marreveshje shitje aksionesh 05.03.2009 (fq 26)
Kontrate dhurimi aksionesh 19.11.2009
Kontrate shitblerje aksionesh 10.05.2010
Kontrate shitblerje aksionesh 14.05.2010
Kontrate shitblerje aksionesh 04.05.2010
Kontrate shitblerje aksionesh 19.05.2010
Kontrate per shitblerje aksionesh 05.05.2010
Kontrate shitblerje aksionesh 30.06.2010
Urdher per venien e sekuestros konservative 30.12.2013
Marreveshje per dhurimin e aksioneve 03.11.2015 (fq 6)
Vendimi i asamblese se aksionereve 22.04.2016
Urdher vendosje sekuestro konservative 15.03.2017
Marreveshje per transferim aksionesh 04.03.2019
Marreveshje siguruese 17.04.2019
Marreveshje e transferimit te aksioneve 07.05.2019
Marreveshje e transferimit te aksioneve 07.05.2020
Kontrate shitblerje aksionesh 17.05.2010
Marreveshje barre siguruese 17.05.2010
Marreveshje siguruese date 14.06.2021
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 12.10.2023
Pasqyrat financiare 2021
Prokure e pergjithshme date 06.08.2020
Marreveshja e Bashkimit me Perthithje date 27.12.2022
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 22.01.2024
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 02.04.2024
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 14.05.2024
Kontrate e Shitjes se Kuotave date 22.03.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2010
Pasqyrat financiare 2012
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2020
Pasqyrat financiare 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Shenimet shpjeguese te PF 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësiTransaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: -539 854 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 193 854 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 1 066 939 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 182 982 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -4 720 737 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -4 850 440 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 155 826 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 781 835 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 2 928 089 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 4 423 985 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 3 554 210 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 7 044 493 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: 12 422 603 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:3 098 116 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:2 795 169 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:3 854 852 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:3 307 450 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:8 788 846 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:9 125 963 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:10 606 674 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:11 546 844 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 11 411 661 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 12 086 660 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 12 315 396 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 16 551 593 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 20 017 737 000,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Lala / P. Nikolli/ L.Kanani