Skip to content

BESTA Zotëruese e një koncesioni Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-08-10 11:04:41
JSON

NIPT: J62903182B
Administrator: Drita Azizi
Objekti i Veprimtarisë: Tregtim me shumice e pakice, import - eksport te artikujve te ndryshem ushqimor, industrial, buqesor, materiale ndertimi, tregtim te armeve te gjahut. Punime ndertimi, te kategorise 1,2,3,6,9 ne fushen e ndertimit, si punime dheu, murature, betoni, ndertime civile, industriale, turistike, punime restaurimi, rikonstruksione, punime te shtresave te rrugeve, porteve, ujesjellse, kanalizime etj. Tregtim me pakice te lendeve te para, karburant dhe lubrifikant.Tregtim pjesë këmbimi, servis për mjetet dhe makineritë+ lavazho.Ndërtim të kapaciteteve prodhuese të energjisë elektrike.Grumbullim, transportim, ruajtje e mbetjeve të ngurta.Transport i mbetjeve jo të rrezikshme. Transport i ujërave të ndotura.Grumbullim, ruajtje, transportim i mbetjeve urbane, ujërave të ndotura dhe mbetjeve jo të rrezikshme. Stacion transferimi për mbetje jo të rrezikshme. Magazinim dhe /ose trajtim i mbetjeve të tjera të ujërave të zeza urbane duke përfshirë-llumin nga ujërat e ndotura urbane-llumin e cisternave septike-mbetjet e ujërave të zeza nga gropa të hapura-mbetjet nga pastrimi i kanaleve të ujërave të zeza. Punime agroteknike. Punime civile, punime detare, ndertim, mirembajtje porti, aeroporti. Ndertim HEC - e, impiante te prodhimit te energjise me panele diellore, impiante te prodhimit te energjise me erë.
Emërtime të tjera Tregtare: BESTA
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 28/02/1995
Rrethi: Dimal
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 338 000 000,00
Numri i pjesëve: 338 000
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Berat, Kamion Man me Targe BR 3427 B

Berat, Kamion Scania me Targe BR 4795 B

Berat, Kamion Scania me Targe BR 3584 B

Berat, Kamion Scania me Targe BR 2630 B

Berat, Kamion Renault me Targë AA 769 AO

Berat, Kamiocine Iveco Fiat me Targe AA 564 CV

Berat, Bitumatrice ATV Tatra me Targe BR 9522 A

Berat, Kamion Mercedes Benz me Targë AA 835 AJ

Berat, Kamion Mercedes Benz me Targe BR 3428 B

Berat, Gjysem Rimorkio Taskers me Targe BR 1287 B

Dimal, Poshnje, Terheqes me Targe AA369NM

Dimal, Poshnje, Gjysemrimorkio me Targe ADR811

Dimal, Poshnje, Autobus Iveko me targë AA 476 VP

Dimal, Poshnje, Autovinç tip Man me targe AA 013 DH

Dimal, Poshnje, ATV Mercedes Benz me targe AA 293 HU

Dimal, Poshnje, Kamiocine Toyota Hilux me targë AA564 VJ

Dimal, Poshnje, Kamion Mercedes Benz me targë AA 638 IB

Dimal, Poshnje, Kamion Mercedes Benz me targë AA 059 PR

Dimal, Poshnje, Autoveture Range Rover me targe AA542 UZ

Dimal, Poshnje, Kamiocine Mercedes Benz me targe AA993 VC

Dimal, Poshnje, Autoveture tip Porsche Cayenne me targe AA 556 FI
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Dimal, Ura Vajgurore, Njësia Administrative Poshnje, Ndërtesë dy katëshe, kati i dytë, Zona kadastrale 3032, Pasuria Nr.326/20

Adresa:
Dimal, Poshnje, Zona Kadastrale nr.3032, Nr. pasurie 326/20, Nr.pasurie 326/7, Nr.pasurie 326/8

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 12.04.2021
Statuti i shoqerise
Vendimi i ortakeve te shoqerise per rritjen e kapitalit 20.06.2011
Vendimi i ortakeve te shoqerise per rritjen e kapitalit 10.12.2013
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 10.05.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 10.08.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 19 350 616,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: -11 775 396,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 14 064 358,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 53 030 874,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 7 598 249,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 75 216 345,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 32 447 090,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 52 987 727,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 103 010 111,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 159 730 843,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 140 100 438,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:365 171 071,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:91 753 176,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:165 612 548,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:393 334 855,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:264 699 616,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:458 827 935,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:290 564 615,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:409 062 322,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 575 827 770,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 874 539 049,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 620 204 279,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja/L.Kanani