Skip to content

LIQENI VII (Ish Mekanike Pjesëve Ndërrimit” Durrës sh.a) Zotëruese e një koncesioni Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-19 12:39:07
JSON

NIPT: K01730502W
Administrator: Musa Kalia
Objekti i Veprimtarisë: Prodhim dhe tregtim pjese kembimi per makineri bujqesore, te ndertimit, transportit etj. Tregtim me shumice dhe pakice te cdo lloj detali, nyje apo aksesori te makinerive bujqesore, te ndertimit, transportit etj. Tregtim, import-eksport, furnizim dhe shperndarje me shumice e pakice te materialeve dhe pajisjeve industriale, pajisjeve elektrike, mekanike, hidraulike, ndertimi, izoluese, kimike, plastike, dekori etj. Import-eksport te mallrave, materialeve makinerive dhe lendeve te para qe kane lidhje me aktivitetin e saj prodhues dhe tregtar. Mbareshtim pyjor, pyllezime e permiresime pyjore, mbareshtim te faunes, mbrojtjen e pyjeve nga semundjet, demtuesit dhe nga zjarri, mbareshtim kullotash e livadhesh, gjelberim qytetesh e parqesh kombetare. Projektim, ndertim dhe rikonstruksion rrugesh pyjore. Punime te ndryshme ndertimi, kanalizime, ura, vepra arti. Prodhim per perdorim dhe shitje te materialeve inerte, hapjen e linjave te inerteve, asfalto betoneve, materiale te ndertimit. Germim, transport grumbullim dhe perpunim te mbetjeve urbane. Germim, transport grumbullim dhe perpunim dheu dhe mbetje te ndryshme ndertimore dhe inerte. Rikonstruksione te cdo lloji. Tregtim me pakice te karburanteve dhe vajra lubrifikante. Investime dhe sherbime ne fushen e turizmit (Bar, Restorant, Hotel etj.). Agjenci turistike dhe udhetimesh. Agjenci shitblerje biletash te transportit ajror, detar, hekurudhor urban e interurban. Dizenjim, programim, zhvillim, konsulence, sherbime dhe veprimtari ne fushen e sistemeve te telekomunikacionit, informatikes dhe instalimit te rrjeteve kompjuterike. Aktivitet ne sherbime te perpunimit te te dhenave. Aktivitet ne sherbime te hostimit te bazave te te dhenave perkatese. Aktiviteti i Manaxhimit te Projekteve me objekt ICT. Ndermjetesi ne lidhje me shitjen dhe qiradhenjen me shumice dhe pakice te cdo lloj pasurie te ndryshme te patundshme te percaktuar ligjerisht. Aktivitet ne fushen e vleresimit te pasurive te patundshme dhe hapja e degeve apo zyrave ne rast nevoje per arritjen e qellimit te shoqerise dhe zhvillimin me tej te aktivitetit. Aktiviteti i shitjes se cdo lloj produkti apo sherbimi qe ka ne objektin e veprimtarise. Magazinimi dhe/ose trajtim i mbetjeve te tjera te ujrave te zeza urbane duke perfshire: Llumin nga ujrat e ndotura urbane, llumin e cisternave septike, mbetjet e ujrave te zeza nga gropat e hapura, mbetjet nga pastrimi i kanaleve te ujrave te zeza.
Emërtime të tjera Tregtare: LIQENI VII
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 17/12/1999
Rrethi: Durres
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 54 978 000,00
Numri i pjesëve: 54 978
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: HYDRO SETA, një shoqëri konçesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 01.03.2013 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi biznesi NIPT L31528016T, me adresë në Tiranë, Prezë, Rruga Vorë-Fushë Krujë, 200 m nga kthesa për në aeroportin e Rinasit, me administrator Pëllumb Beta. Ortaket e shoqerise jane : shoqeria KUPA me 8.6% te kapitalit; shoqeria KALIA shpk me 3% te kapitalit; shoqeria 2 L&M me 3% te kapitalit; shoqeria LIQENI VII sha me 10.9% te kapitalit dhe shoqeria ALB-BUILDING me 74.5% te kapitalit.Sipas të dhënave të QKB deri më datë 06.05.2023
Lloji i pronësisë: Private
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
I.2.A - Shërbime ekspertize
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
Çështje Ligjore: I. Me date 10.11.2004, me vendim te aksionereve te shoqerise, u miratua propozimi per marrjen e kredise deri ne shumen prej 28.600.000 (njezet e tete milion e gjashteqind mije) leke.

II. Me date 19.12.2005, u hartua projekti i bashkimit nepermjet perthithjes te shoqerise "LIQENI VII" me shoqerine "KALIA". Shoqeri perthithese ne kete proces bashkimi do te jete shoqeria "LIQENI VII". Shoqeri e perthithur do te jete shoqeria "KALIA". Shoqeria e re e krijuar nga bashkimi nepermjet perthithjes do te jete nje shoqeri anonime me emertimin "LIQENI VII" sh.a. Shoqeria ''KALIA'' Shpk pas procesit te bashkimit do te mbyllet pa likuidim. Kapitali i shoqerise se re te krijuar pas procesit te bashkimit me perthithje do te jete 48.796.766 (dyzet e tete milion e shtateqind e nentedhjete e gjashte mije e shtateqind e gjashtedhjete e gjashte) leke. Aksioner te shoqerise ''LIQENI VII'' Sha te krijuara nga perthithja jane: Ramazan Kalia 96.304% dhe Paketa e 45 Punonjesve 3.696%. Emertimi i shoqerise te krijuar nga perthithja eshte ''LIQENI VII'' Sha. Selia do te jete ne Durres. Drejtor i shoqerise do te jete Ramazan Kalia. Keshilli Mbikqyres perbehet nga: Hysni Basha, Ramiz Gosturani, Xhevdet Kariqi.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Durres, Shkozet, Rruga "Dituria", Zona Kadastrale nr.8516, Nr.pasurie 10/268, Lagjja 14, Kodi Postar 2007

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 01.06.2022
Akti i themelimit
Kontrate per shitjen e paketes shteterore te aksioneve 29.05.2005
Kontrate shitje aksionesh 16.01.2003
Kontrate shitje te kuotave 17.10.2015
Kontrate shitje te kuotave 18.07.2016
Kontrate shitje te kuotave 29.07.2013
Dokumenta te ndryshem
Statuti i shoqerise
Kontrate shitje te kuotave 15.07.2011
Kontrate shitje te kuotave 26.12.2011
Vendimi i asamblese se aksionareve per zmadhimin e kapitalit 06.06.2014
Vendim i Asamblese se Aksionereve per Çeljen e deges se huaj te shoqerise ne Mbreterine e Bashkuar date 01.03.2022
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 06.05.2023
Raporte per Shnderrimin e Formes Ligjore
Statuti i Shoqerise SHPK
Procesverbali i Asamblese se Aksionereve, Shnderrimi Formes Ligjore
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 19.04.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenime shpjeguese te PF 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet Shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Shenimet Shpjegueset te PF 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 50 632 501,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 29 156 204,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 1 432 213,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 17 250 025,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 14 727 352,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 3 698 713,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 16 776 738,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 1 531 815,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 4 799 087,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 7 150 368,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 7 720 439,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:742 829 306,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:374 221 831,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:129 189 702,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:235 922 750,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:172 383 184,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:220 930 860,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:185 357 302,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:98 467 832,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 100 507 249,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 142 726 499,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 107 459 407,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja / P. Nikolli/L.Kanani