Skip to content

Ora News (ish "CHANNEL ONE"; ish "T E K N O T R A D E")
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-10-25 12:28:49
JSON

NIPT: K12412002L
Administrator: Gloria Sadushi
Objekti i Veprimtarisë: Projektimin, transmetimin dhe ritansmetimin e programeve dhe informacioneve te cdo lloji me ane te zerit, figures, sinjaleve te koduara, shkrimit, te destinuara per publikun nepermjet valeve elektromagnetike, kabllove, perseritesave, sateliteve apo me cdomjet tjeter. Aktiviteti i shoqerise do te plotesohet duke respektuar paanshemerisht te drejten per informacion, bindje politike e besimi fetar, pesonalitetin, dinjitetin etj. Shoqeria mund te financohet nga reklamat dhe sponsorizimet.
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 19/10/1993
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 3 500 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Mikse (Private&Publike)
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me datë 29.09.2022, në bazë të shkresës Nr.2783 Prot., nga Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara, u vendos: Sekuestrimi i 30% te kuotave dhe aksioneve të shoqërisë “CHANNEL ONE” me Nuis (Nipt) K12412002L, sipas vendimit nr.16, datë 01.08.2020, të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.

II. Me datë 22.11.2022, në bazë të shkresës, Nr.2374/6 Prot., nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, Departamenti i Policisë Kriminale, protokolluar nga QKB, me Nr.32378 Prot., datë 23.11.2022, me të cilën është përcjellë: Urdhri i Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar Tiranë “Për ekzekutimin e vendimit penal nr.17, datë 03.11.2022, të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar. – Shkurtim -vendimi Nr. 17, datë 03.11.2022 , të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar Tiranë, në të cilën u vendos: Konfiksimi i pasurive te subjektit/shtetasit Ylli Ndroqi dhe personit te lidhur me të, shtetases Mimoza Ndroqi, të cilat janë sekuestruar me vendimet Nr. 16, datë 01.08.2020 dhe Nr.15, datë 03.06.2021 të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, e konkretisht : 30 % të kuotave të shoqërisë “CHANNEL ONE” SHPK, me NUIS (NIPT) - K12412002L, ne emer të shtetasit Ylli Ndroqi.

III. Me datë 03.05.2023, me anë të Shkresës Nr. 1489 Prot, protokolluar në QKB me Nr. 9747 Prot datë 05.05.2023, lëshuar nga Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara, dërgohet për zbatim vendimi Nr. 55 datë 30.04.2023 i Gjykatës së Posaçme të Apelit dhe Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, ku është lënë në fuqi vendimi Nr. 17 datë 03.11.2022 i Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, ku kërkohet kalimi dhe regjistrimi në pronësi të shtetit të kuotave dhe aksioneve të shoqërive si më poshtë: 30% të aksioneve të shoqërisë “Channel One” SHPK me NIPT K12412002L, në emër të shtetasit Ylli Ndroqi.

IV. Me datë 29.08.2023, me anë të shkresës Nr. 2667/2 Prot datë 29.08.2023, u kërkua: Kalimi në favor të shtetit të kuotave aksioneve të shoqërive me Nr. Rendor 11-21 të përshkruara në pjesën urdhëruese të vendimit gjyqësor Nr. 17 datë 03.11.2022, të bëhet kalimi i titullit të pronësisë për secilën pasuri sipas vendimit gjyqësor si më poshtë: 30% të kuotave dhe aksioneve e shoqërisë ““CHANNEL ONE” SHPK me NIPT K12412002L, në emër të shtetasit Ylli Ndroqi.

V. Me datë 04.09.2023, me anë të shkresës Nr. 2667/3 Prot., protokolluar nga QKB me NR. 16080/323 datë 06.09.2023, lëshuar nga agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe Konfiskuara, me lëndë: Kërkesë për ndryshim ortaku, në zbatim të vendimit Nr. 17 datë 03.11.2022 të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, lënë në fuqi me vendimin Nr. 55 datë 20.04.2023 të Gjykatës së Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar mbi pasuritë (shoqëritë) e cituara në shkresën Nr. 2667/2 Prot datë 29.08.2023, u kërkua zëvendësimi i ortakut "Ylli Ndroqi" me "Agjencinë e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe Konfiskuara”.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga Aleksander Moisiu, ish Kinostudio

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik I Regjistrit Tregtar date 03.08.2022
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Kontrate Shitje Kuotash date 13.03.2000
Kontrate Shitblerje Kuotash date 12.01.2001
Kontrate Shitblerje Kuotash date 14.02.2003
Vendim i Asamblese se Ortakeve, Zmadhim Kapitali date 03.10.2003
Kontrate Dhurimi Kuotash date 21.10.2003
Kontrate Shitblerje Kuotash date 09.12.2010
Kontrate Shitblerje Kuotash date 20.09.2011
Kontrate Shitblerje Kuotash date 04.09.2013
Vendim i Ortakut te Vetem, Zvogelim Kapitali date 20.09.2018
Kontrate Shitje Kuotash date 15.03.2019
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 10.04.2023
Vendimi i Gjykatës së Posacme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar Tiranë, Nr.17 datë 03.11.2022
Urdhër Ekzekutimi i Vendimit Penal Nr.17 datë 03.11.2022
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 21.08.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 25.10.2023
Shkresë Nr. 2667/2 Prot datë 29.08.2023
Shkresë Nr. 2667/3 Prot datë 04.09.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2014
Pasqyrat Financiare 2015
Pasqyrat Financiare 2016
Pasqyrat Financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësiTransaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: -499 295,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 1 084 315,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 5 045 532,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 676 542,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 999 029,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 3 159 656,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -7 187 890,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 631 740,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -569 578,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:35 062 900,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:38 568 496,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:27 018 891,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:25 988 413,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:18 587 565,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:15 945 396,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:6 863 388,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:11 686 767,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 8 495 196,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Baja / P. Nikolli