Skip to content

ALBANIA MOTOR COMPANY
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-11-05 16:09:51
JSON

NIPT: K41829010I
Administrator: Adrian Dulaku, Christos Liasi
Objekti i Veprimtarisë: Importimin, eksportimin, transportimin, shitjen, leasing, qiramarrjen apo qiradhënien dhe të gjitha operacionet e tjera tregtare që lidhen me automjetet tregtare dhe industriale, të çdo tipi dhe modeli; Importimin dhe eksportimin, duke përfshirë importimin dhe eksportimin e lëndëve të para, pajisjeve, pjesëve të këmbimit, mallrave dhe materialeve të çdo lloji; Transportimin, duke përfshirë transportimin kombëtar dhe ndërkombetar të çdo lloji për qëllimet e shoqërisë dhe për llogari të të tretëve; Aktivitete tregtare, duke përfshirë por duke mos u kufizuar vetëm me shitjen me shumicë dhe pakicë të lëndëve të para, pajisjeve, pjeseve të këmbimit, mallrave dhe materialeve të çdo lloji, qiramarrjen dhe qiradhënien dhe leasing të pasurive, produkteve, mallrave dhe materialeve të çdo lloji, qofshin keto të luajtshme apo të paluajtshme; pjesëmarrjen dhe organizimin e ekspozitave, panaireve dhe/ose aktiviteteve të ngjashme; aktivitete komisionuese, agjenti, konsultimi në fusha të ndryshme, perfaqësimi dhe kryerje transaksionesh; aktivitete investuese, duke përdorur fonde nga institucione financiare vendase apo të huaja; çdo aktivitet tjetër që konsiderohet i dobishëm nga organi administrativ i shoqërisë, që lidhet direkt apo indirekt me aktivitetet e mësipërme. Me qëllim përmbushjen e objektit të saj dhe në perputhje me legjislacionin shqiptar, shoqëria mund: të kryejë çdo transaksion që lidhet me pasuritë e luajtshme dhe të paluajtshme, si dhe çdo aktivitet tregtar financiar, qiramarrje apo qiradhçnie, apo aktivitet hipotekimi apo të vënies peng, të cilit mund të konsiderohen si të dobishëm apo të nevojshëm me qëllim përmbushjen e objektit të shoqërisë, me kusht që këto aktivitete të mos kalojnë madhësinë e aktiviteteve kryesore të cituara më lart; të kryejë publikime dhe aktivitete reklamuese; Lëshojë letra me vlerë dhe garanci të çdo lloji, duke përfshirë garanci për pagimin e kambialeve; të fitojë, direkt apo indirekt, etj. "Importimin, eksportimin, transportimin, shitjen, leasing, qiramarrjen apo qiradhënien dhe të gjitha operacionet e tjera tregtare që lidhen me mjetet lundruese të çdo tipi dhe modeli. Tregtim me shumice dhe pakice pajisjesh mjekësore.
Emërtime të tjera Tregtare: ALBANIA MOTOR COMPANY
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 11/05/2004
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi; Izrael
Kapitali Themeltar(Lekë): 215 644 000,00
Numri i pjesëve: 175 078
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: I. INER, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 09.01.1999 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT J91817002H, me adrese ne Tirane, Rruga Perlat Rexhepi, Nd. 1, H. 14, Ap. 7, Njesia Bashkiake Nr. 5, Kodi Postar 1019, me administrator Genci Dulaku. Ortaket e shoqerise jane: Adrian Dulaku (33%), Artan Dulaku (34%) dhe Genci Dulaku (33%). (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 05.11.2023)

II. Grand Dalewest Limited (Ish Dalewest Albania Limited, Ish Sedini Holdings Limited), një shoqëri e themeluar sipas ligjeve të Qipros me numër regjistrimi HE 264108 sipas Ligjit Tregtar, Kapitulli 113, selia e së cilës është në adresën Kinyras, 25. Strovolos, P.C. 2043, Nicosia Qipro, e përfaqësuar nga Z. Christos Liasi. Grand Dalewest Limited zotëron 25% të kuotave të kapitalit të shoqërisë Albanian Motor Company sh.p.k. (Sipas vendimit nr. 31670 të Gjykatës së Shkallës së Parë, Tiranë, për regjistrimin e personit juridik, datë 27.05.2004)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 05.08.2022, terhequr nga QKB ne daten 05.11.2023, Pronar perfitues te shoqerise “ALBANIA MOTOR COMPANY” me 25% te kapitalit e me teper jane:

Artan Dulaku, shtetas shqiptar, i datelindjes 1965, pronar perfitues për 17% të kapitalit pasi zoteron 34% te kapitalit te shoqerise “INER”, kjo e fundit zoteron 50% te kapitalit te “ALBANIA MOTOR COMPANY”. Data e percaktimit si pronar perfitues: 11.05.2004.

Genci Dulaku, shtetas shqiptar, i datelindjes 1967, pronar perfitues për 16.5% të kapitalit pasi zoteron 33% te kapitalit te shoqerise “INER”, kjo e fundit zoteron 50% te kapitalit te “ALBANIA MOTOR COMPANY”. Data e percaktimit si pronar perfitues: 11.05.2004.

Adrian Dulaku, shtetas shqiptar, i datelindjes 1960, pronar perfitues për 16.5% të kapitalit pasi zoteron 33% te kapitalit te shoqerise “INER”, kjo e fundit zoteron 50% te kapitalit te “ALBANIA MOTOR COMPANY”. Data e percaktimit si pronar perfitues: 11.05.2004.

Zeev Livnat, shtetas izraelit, i datelindjes 1951, pronar perfitues për 9.54% të kapitalit nëpërmjet shoqërisë "GRAND DALEWEST LIMITED". Data e percaktimit si pronar perfitues: 11.05.2004.

Zvi Livnat, shtetas izraelit, i datelindjes 1953, pronar perfitues për 9.54% të kapitalit nëpërmjet shoqërisë "GRAND DALEWEST LIMITED". Data e percaktimit si pronar perfitues: 11.05.2004.

Shay Livnat, shtetas izraelit, i datelindjes 1958, pronar perfitues për 9.54% të kapitalit nëpërmjet shoqërisë "GRAND DALEWEST LIMITED". Data e percaktimit si pronar perfitues: 11.05.2004.

Lloji i pronësisë: Mikse (Shqiptare&E huaj)
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Meshkuj
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
VII.3.B.3 - Tregtimi i pjesëve të këmbimit të mjeteve rrugore me motor dhe/ose të rimorkiove
VII.3.B.1 - Autoriparimi i mjeteve rrugore me motor dhe rimorkiove
VII.3.B.2 - Shitblerja e mjeteve rrugore me motor dhe/ose e rimorkiove te reja ose te perdorura
VIII.1.A - Tregëtimi me shumicë i naftës, gazit, nënprodukteve përfshirë ato bio si dhe lëndët djegëse
Çështje Ligjore: I. Me date 03.09.2015, me ane te prokurës së posaçme, nr.989Rep., nr.623 Kol.,, me anë të së cilës, administratoret: Adrian Dulaku dhe Ken Lalo, autorizojnë: Z. Gentian Karaj, te cilit i japin tagra te plota qe ne emer dhe per interesin e shoqerise te perfaqesojne dhe te nenshkruajne sipas tagrave te percaktuara në prokurë.

II. Me date 06.02.2017,me ane te vendimit te asamblese se ortakeve, u vendos autorizimi Gentian Karaj qe ne emer dhe per interesin e shoqerise te kete kompetenca sipas pikave te vendimit te depozituar.

III. Me date 05.07.2017, me ane te vendimit te asamblese se ortakeve Nr. 6, u vendos autorizimi Gentian Karaj te autorizoje dhe kryeje cdo transaksion bankar deri ne shumen 100.000 Euro ne lidhje me pagesat e furnitoreve te automjeteve dhe pjeseve te kembimit te shoqerise.... Te lidhe kontrata shitblerje te makinave te perdorura ne perputhje me objektin e aktivitetit per shumat deri ne vleren 20.000 Euro. Ka te drejte te terheqe “Cash”nga numrat e llogarive te shoqerise te hapura prane Bankave te Nivelit te dyte deri ne vleren 7,000 Euro.

IV. i. Me date 09.12.2019, me ane te vendimit te asamblese se ortakeve, u vendos te autorizohet Gentian Karaj per te kryer transferta bankare pa limit ne drejtim te shoqerise GRAND DALEWEST LIMITED.
IV. ii. Me date 10.07.2020, me ane te vendimit te asamblese se ortakeve, u vendos te autorizohet Gentian Karaj per te kryer transferta pa limit ne drejtim te shoqerise HYUNDAI SRBIJA DOO.

Ndryshime
Shënime: Me date 01.09.2023, me vendim te asamblesë së përgjithshme të shoqërisë. 1. Autorizohet z. Gentian Karaj që në çdo rast në funksion të detyrave të tij dhe në interes të shoqërisë “ALBANIA MOTOR COMPANY” SHPK të kryejë transferta pa kufizim në shumën e tyre për furnitorët A)GRAND DALEWEST LIMITED, B)GRAND AUTOMOTIV ADRIATIC DOO. 2. Autorizohet Z. Gentian Karaj që, në çdo rast, në funksion të detyrave të tij dhe në interes të Shoqërisë ‘’Albanian Motor Company’’ shpk të kryeje transferta pa kufizim në shumën e tyre, brenda llogarive bankare të Shoqërisë ‘’Albanian Motor Company’’ shpk për transferime në të njëjtën monedhë dhe këmbime valutore. 3.Autorizohet Gentian Karaj që në çdo rast në funksion të detyrave të tij dhe në interes të shoqërisë “ALBANIA MOTOR COMPANY” SHPK në përputhje me objektin aktivitetit tregtar të shoqërisë a) të lidhë kontrata për të blerë automjete të përdorura deri në shumën 40.000mijë euro si dhe b) të lidhë kontrata për shitjen e automjeteve pa kufizim vlere.
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Kashar

Adresa:
Tirane, Kashar, Mezez, Autostrada Tirane-Durres, km 2, zona kadastrale 2679

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 05.11.2023
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise DALEWEST LIMITED
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise ALBANIA MOTOR COMPANY
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES, 30.06.2021
Vendimi i Asamblese se Ortakeve, Zmadhim Kapitali 30.06.2010
Marreveshje Shitje Kuotash, 02.08.2010
Vendimi i Asamblese se Ortakeve, Zmadhim Kapitali 03.04.2012
Vendimi i Asamblese se Ortakeve, Zmadhim Kapitali 24.12.2012
Vendimi i Asamblese se Ortakeve, Zmadhim Kapitali 26.11.2013
Vendimi i Asamblese se Ortakeve, Zmadhim Kapitali 20.10.2014
Vendim i Ortakeve, Ratifikimi i Prokures se Posaçme 22.10.2015
Vendimi i Asamblese se Ortakeve, Zmadhim Kapitali 29.10.2015
Vendimi i Asamblese se Ortakeve, Zmadhim Kapitali 31.08.2016
Vendim i Asamblese se Ortakeve, Autorizim 06.02.2017
Vendim i Asamblese se Ortakeve, Autorizim 05.07.2017
Vendime te Asamblese se Ortakeve, Autorizime 09.12.2019; 10.07.2020
Marreveshje Shitje Kuotash, 01.01.2021
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 05.11.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2008
Pasqyrat financiare 2009
Pasqyrat financiare 2010
Pasqyrat financiare 2011
Pasqyrat financiare 2012
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet Shpjeguese te PF 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2020
Pasqyrat Financiare 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 205 318 158,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 120 590 337,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 74 414 020,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 94 449 297,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 53 504 001,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 40 576 661,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 70 606 147,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 49 261 565,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 16 876 825,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 7 433 701,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 2 144 421,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 80 211 718,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 74 905 159,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: 25 408 322,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: 32 316 066,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2007: 75 073 406,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:3 770 021 401,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:2 780 655 860,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:1 636 444 399,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:1 445 266 405,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:1 152 452 514,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:1 093 078 827,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:1 208 112 821,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:963 764 804,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 633 760 783,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 648 791 760,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 671 015 288,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 1 368 470 710,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 1 191 091 534,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 681 804 178,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2008: 477 901 156,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2007: 514 569 308,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Lala/ P. Nikolli