Skip to content

ALBANIA MOTOR COMPANY
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-01-05 14:49:24
JSON

NIPT: K41829010I
Administrator: Christos Liasi, Adrian Dulaku
Objekti i Veprimtarisë: Importimin, eksportimin, transportimin, shitjen, leasing, qiramarrjen apo qiradhënien dhe të gjitha operacionet e tjera tregtare që lidhen me automjetet tregtare dhe industriale, të çdo tipi dhe modeli; Importimin dhe eksportimin, duke përfshirë importimin dhe eksportimin e lëndëve të para, pajisjeve, pjesëve të këmbimit, mallrave dhe materialeve të çdo lloji; Transportimin, duke përfshirë transportimin kombëtar dhe ndërkombetar të çdo lloji për qëllimet e shoqërisë dhe për llogari të të tretëve; Aktivitete tregtare, duke përfshirë por duke mos u kufizuar vetëm me shitjen me shumicë dhe pakicë të lëndëve të para, pajisjeve, pjeseve të këmbimit, mallrave dhe materialeve të çdo lloji, qiramarrjen dhe qiradhënien dhe leasing të pasurive, produkteve, mallrave dhe materialeve të çdo lloji, qofshin keto të luajtshme apo të paluajtshme; pjesëmarrjen dhe organizimin e ekspozitave, panaireve dhe/ose aktiviteteve të ngjashme; aktivitete komisionuese, agjenti, konsultimi në fusha të ndryshme, perfaqësimi dhe kryerje transaksionesh; aktivitete investuese, duke përdorur fonde nga institucione financiare vendase apo të huaja; çdo aktivitet tjetër që konsiderohet i dobishëm nga organi administrativ i shoqërisë, që lidhet direkt apo indirekt me aktivitetet e mësipërme. Me qëllim përmbushjen e objektit të saj dhe në perputhje me legjislacionin shqiptar, shoqëria mund: të kryejë çdo transaksion që lidhet me pasuritë e luajtshme dhe të paluajtshme, si dhe çdo aktivitet tregtar financiar, qiramarrje apo qiradhçnie, apo aktivitet hipotekimi apo të vënies peng, të cilit mund të konsiderohen si të dobishëm apo të nevojshëm me qëllim përmbushjen e objektit të shoqërisë, me kusht që këto aktivitete të mos kalojnë madhësinë e aktiviteteve kryesore të cituara më lart; të kryejë publikime dhe aktivitete reklamuese; Lëshojë letra me vlerë dhe garanci të çdo lloji, duke përfshirë garanci për pagimin e kambialeve; të fitojë, direkt apo indirekt, etj. "Importimin, eksportimin, transportimin, shitjen, leasing, qiramarrjen apo qiradhënien dhe të gjitha operacionet e tjera tregtare që lidhen me mjetet lundruese të çdo tipi dhe modeli".
Emërtime të tjera Tregtare: ALBANIA MOTOR COMPANY
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 11.05.2004
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi, Qipro
Kapitali Themeltar(Lekë): 215 644 000,00
Numri i pjesëve: 175 078
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: 1) INER, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 09.01.1999 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J91817002H, me adresë në Tiranë, Rruga Perlat Rexhepi, Nd. 1, H. 14, Ap. 7, Njësia Bashkiake Nr. 5, Kodi Postar 1019, me administrator Genci Dulaku, me status aktiv. INER sh.p.k zotëron 75% të kuotave të kapitalit të shoqërisë Albanian Motor Company sh.p.k.(Sipas të dhënave të QKB deri më datë 10.06.2019)

2) Grand Dalewest Limited (Ish Dalewest Albania Limited, Ish Sedini Holdings Limited), një shoqëri e themeluar sipas ligjeve të Qipros me numër regjistrimi HE 264108 sipas Ligjit Tregtar, Kapitulli 113, selia e së cilës është në adresën Kinyras, 25. Strovolos, P.C. 2043, Nicosia Qipro, e përfaqësuar nga Z. Christos Liasi. Grand Dalewest Limited zotëron 25% të kuotave të kapitalit të shoqërisë Albanian Motor Company sh.p.k. (Sipas vendimit nr. 31670 të Gjykatës së Shkallës së Parë, Tiranë, për regjistrimin e personit juridik, datë 27.05.2004)
Lloji i pronësisë: Mikse (Shqiptare&E huaj)
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
VII.3.B.3 - Tregtimi i pjesëve të këmbimit të mjeteve rrugore me motor dhe/ose të rimorkiove
VII.3.B.1 - Autoriparimi i mjeteve rrugore me motor dhe rimorkiove
VII.3.B.2 - Shitblerja e mjeteve rrugore me motor dhe/ose e rimorkiove te reja ose te perdorura
VIII.1.A - Tregëtimi me shumicë i naftës, gazit, nënprodukteve përfshirë ato bio si dhe lëndët djegëse
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Kashar

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 05.01.2021
Akti i themelimit
Kontrate shitje te kuotave te kapitalit (2010)
Vendim I asamblese se ortakeve (2010)
Dokumenta Financiare: Bilanci kontabel (2013)
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e performances (2016)
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyrat financiare 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 94 449 297,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 53 504 001,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 40 576 661,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 70 606 147,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 49 261 565,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 16 876 825,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 7 433 701,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 2 144 421,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:1 445 266 405,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:1 152 452 514,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:1 093 078 827,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:1 208 112 821,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:963 764 804,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 633 760 783,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 648 791 760,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 671 015 288,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala