Skip to content

IRIDIANI (Ish IRIDIANI &KADELI)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-04-28 13:16:04
JSON

NIPT: K48130550S
Administrator: Admir Kadeli
Objekti i Veprimtarisë: Ne fushen e projektimit te ndertimeve;plan vendosje te objekteve te veçanta.Projektues konstruktor Zbatimit te punimeve te ndertimit; punime dheu, sistemime tarracime etj. Ndertime civile dhe ekonomike.Ndertim rruge kat V,IV. Ndertim vepra arti te vogla deri 6 m, Ndertm ujesjellesa dhe kanalizime.Ndertime vepra kullimi, ujitje toke e impiante vaditese.Punime mbrojtjeje dhe sistemimi hidraulik.Sillosa,,kulla uji etj.prej b/armeje. Rikonstruksione godinash civile dhe ekonomike,veshje fasadash etj.Punime karpentiere.Punime ne siperfaqet e gjelberta,parqe,pyll parqe. Projektime dhe zbatime elektrike.Projektim i kabinave elektrike dhe rrjetit shperndares.Projektimi i linjave te TU e te mesem.Projektimi i aparaturave elektrike si:transformatore,panele,kuadro etj.Zbatimi i punimeve te instalimeve elektrike e te montimit te linjeve te TU e te mesem ne objekte civile dhe ekonomike. Prodhime e tregtim te materialeve te ndertimit, inerte. Tregtimit me shumice e pakice dhe import eksport te mallrave industriale, ushqimore lende te para, pije, veshmbathje e konfeksione, hidrosanitare, elektrike, kancelari per zyra dhe shkolla, orendi shtepiake, mjeksore, prodhime kozmetike dhe estetike, parfumeri, kimike, bujqesore e blegtorale, prodhime mobilerie, zenie e tregtim te peshkut,bime eterovajore e medicinale etj. Transport mallrash per vete dhe per te trete brenda e jashte vendit.Mbrojtje e mjedisit ne zonen portuale te Shengjinit nga ndotjet me mbeturina te ngurta,lendeve te demshme dhe hidrokarbureve,pastrim territori dhe te anijeve te transportit dhe te peshkimit. Dispeçeri peshkimi.Furnizim anijesh me karburante dhe me uje te pijshem.Tregtimit me pakice te karburanteve dhe vajrave lubrifikante. Agjensi detare-spedicionere. Ngritje dhe shfrytezim sistemi privat te radio -komunikacionit.Agjensi Ngarkim-shkarkimi mallrash te ndryshme ne portin e Shengjinit.Pastrim i siperfaqes urbane.Pastrim e mirembajtje te zonave te gjelbereruara te qytetit.Servis automjetesh.Studim, projektim dhe monitorim mjedisor.Vleresim te ndikimit ne mjedis, auditim mjedisor si dhe hartim te raportit te ndikimit ne mjedis, per te kryer auditim mjedisor per hartimin e ekspertizave per probleme mjedisore. Laborator per monitorim, auditim dhe vlersimin e konformitetit mjedisor dhe impaktit ne mjedis.Importeksport dhe tregtim te paisjeve dhe aparaturave laboratorike. Grumbullim,transportim, ruajtje, riciklim, perpunim apo asgjesim i mbetjeve te llojeve te ndryshme. Mirembajtje rutine dhe dimerore rrugesh.
Emërtime të tjera Tregtare: "IRIDIANI"
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 19.04.2005
Rrethi: Lezhë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 77 700 000,00
Numri i pjesëve: 77 700
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: NEW YORK - Shengjin, nje shoqeri aksionare, e themeluar me date 28.05.2014 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L48002502S, me adrese ne Lezhe, Shengjin, Rruga "Nene Tereza", lagjja e Kunes, Kompleksi 'Rafaelo 2002", Kulla Nr.11-te, Kati I-re, Shengjin, Lezhe, me administrator Mark Gjinaj. IRIDIANI shpk zoteron 33% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 17.08.2020)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1) Lezhe, Zejmen, TRESH, Parku i mjeteve Tresh, Kamion, Man, ATV, LE 6040 A
2) Lezhe, Zejmen, TRESH, Parku i mjeteve Tresh, Kamion, Man, ATV, LE 6758 A
3) Lezhe, Shengjin, QYTETI SHENGJIN, Zejmen TRESH Parku i mjeteve Tresh, Kamion, Mercedes Benz, ATV, LE 5829 A
4) Lezhe, Zejmen, TRESH, Parku i mjeteve Tresh, Kamion, Mercedes Benz, LE 4935 A
5) Lezhe, Zejmen, TRESH, Parku i mjeteve Tresh, Autobot, MAN, APV, LE 4344 A
6) Lezhe, Zejmen, TRESH, Parku i mjeteve Tresh, Kamion, Mercedes Benz, LE 5578 A
7) Lezhe, Zejmen, TRESH, Parku i mjeteve Tresh, FIAT, ATV, LE 8259 A
8) Lezhe, Zejmen, TRESH Parku i mjeteve Tresh, Kamion, DAF, ATV, LE 6759 A
9) Lezhe, Zejmen, TRESH, Parku i mjeteve Tresh, Kamion, Volvo, LE 8903 A
10) Lezhe, Zejmen, TRESH, Parku i mjeteve Tresh, Autovinc, ORMIG, LE 5576 A
11) Lezhe, Zejmen, TRESH, Parku i mjeteve Tresh, Autofshese, GAVIA, APV, LE 5830 A
12) Lezhe, Zejmen, TRESH, Parku i mjeteve Tresh, RTM (rimorkio), Gomot, LE 5570 A
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: II.8.B - Shërbime ndërhyrese higjeno-shëndetesore
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
XII.5 - Leje mjedisore
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
Çështje Ligjore: Me date 06.01.2020, me ane te Kërkesës Nr. 27/2 Prot “Kërkesë për vendosjen e masës së sigurimit tatimor”, ardhur nga Drejtoria e Mbledhjes së Detyrimeve Tatimore të Papaguara Rajoni Verior, u kerkua vendosja e masës së sigurimit tatimor mbi pasuritë e tatimpaguesit “IRIDIANI”SHPK, pajisur me NUIS (NIPT) K48130550S, duke moslejuar tjetërsimin mbi pasurinë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij subjekti.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Lezhë, Lagjja Beslidhja,Godina Perballe Gjykates se Rrethit Gjyqesore Lezhe, Kati i II

Adresa:
Lezhe, Shengjin, Lokal privat "Bar-Restorant" ne Portin e Shengjinit.
Lezhe, Shengjin, Rruga e Portit, Ish Kampi i Punetorve, Pasuria me Nr. 5/71-N3, Zona kadastrale Nr. 3126

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 28.04.2021
Akti i themelimit
Kontrate dhurimi e kuotave te kapitalit 12.07.2017
Kontrate shitje e kuotave te kapitalit 31.12.2005
Vendim i ortakut te vetem per rritjen e kapitalit 24.06.2013
Vendim i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 06.07.2011
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 6 969 706,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 880 909,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 19 216 838,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 375 535,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 20 985 372,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 13 748 572,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 12 250 957,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 9 136 278,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:47 806 259,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:19 126 356,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:49 779 565,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:75 516 084,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:89 919 675,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 83 821 046,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 70 464 105,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 63 887 421,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala