Skip to content

RESULI - ER
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-07-19 13:46:44
JSON

NIPT: L12510413V
Administrator: Eduart Resuli
Objekti i Veprimtarisë: Tregtim me shumice e pakice i naftes, gazit dhe nenprodukteve te tyre, gazit te lengshem, vajrave lubrifikante dhe artikuj te ndryshem . Importi dhe eksporti i naftes ,gazit dhe nenprodukteve te tyre, benzine, gazoil, solar, bitum, mazut, vajra lubrifikante etj. Tregtimin me shumice dhe pakice te mallrave te ndryshem te import- eksport, brenda dhe jashte vendit duke perfrshire mallra ushqimore, industriale, lende ndertimi, pajisje elektro - shtepiake, pjese kembimi etj,duke ushtruar keshtu aktivitet ne fushen e tregtise se brendeshme dhe ta jashteme .Sherbme hotelerie dhe turizmi, ndertime te objekteve te ndryshme. Ndertim te impianteve te naftes e gazit dhe nenprodukteve te tyre.Sherbime metrologjike. Tregtimi i karburantit dhe furnizimi me karburant i mjeteve lundruese. Tregtim i karburanteve te mjeteve te fluturimit, kerosene, JET A-1, benzine, vajguri etj.
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 10/12/2010
Rrethi: Fier
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 391 867 000,00
Numri i pjesëve: 10 000
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: ER PETROL, nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me date 04/02/2013 dhe qe funksionon sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi ne regjistrin tregtar NIPT L32607401L, me adrese ne Fier, Qender, Fier Daullas Lagjja Mbrostar Ferko, rruga "Baltës",banesa nr-53, zone kadastrale nr- 3980 numer pasurie nr - 62/24., me administrator Rexhinald Hazizaj. RESULI – ER sha zoteron 100% te kapitalit te kesaj shoqerie.
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Mylazim Hoxha, Samir Resuli, Shpëtim Resuli
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Fier, Cisterne me targe ABR 888.
Fier, Qender Fier Daullas Autocisterne VOLVO AB 743 BA
Fier, Qender Fier, Autoçisternë me Targe AA 470 MI.
Fier, Qender Fier Daullas koke terheqese me targe AA 880 HN.
Fier, Autobot Atv Scania AA 548 SC.
Fier, Cistern Gosha me targe AGR667
Fier, Qender Fier Daullas autocisterne me targe FR 0058 D.
Fier, Autobot ATV Man AA 834 XE
Fier, Qender Fier Daullas AUTOBOT ATV MERCEDES BENZ AA204BI
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: VIII.1.A - Tregëtimi me shumicë i naftës, gazit, nënprodukteve përfshirë ato bio si dhe lëndët djegëse
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
VII.5.7 - Për ushtrimin e veprimtarisë së furnizimit me karburant, për konsum, të anijeve në porte dhe në rada
Çështje Ligjore: Me date 01.05.2011, u nenshkrua Marreveshja e Bashkimit me Perthithje ndermjet shoqerise "RESULI-ER" Sha me Nipt L12510413V (shoqeria perthithese) me shoqerine "RESULI" Shpk me Nipt J82916429I (shoqeria e perthithur). Shoqeria “Resuli” shpk do beje kalimin e plote te te gjithe trashegimise se saj te shoqeria perfituese “Resuli-Er” sh.a. Pas realizimit te bashkimit, shoqeria “Resuli” shpk prishet pa likuidim. Shoqeria “Resuli-Er” sh.a ka te drejta mbi kapitalin e shoqerise “Resuli” shpk. Rritja e kapitalit themeltar ne shoqerine qe do perthithet sjell rritjen e kapitaleve te veta te shoqerise perthithese ne vleren 80.000.000 (tetedhjete milion) leke. Pra, kapitali i shoqerise perthithese “Resuli-Er” sha behet 90.000.000 (nentedhjete milion) leke.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Fier, Qender Fier Daullas Lagjja Mbrostar Ferko, rruga "Baltës" banesa nr-53, zone kadastrale nr-3980 numer pasurie nr- 62/24.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 19.07.2021
Akti i themelimit
Raporti i ekspertit kontabel dhe marreveshja e bashkimit me perthithje te shoqerive date 01.05.2011
Vendimi i asamblese se aksionereve per zmadhimin e kapitalit date 17.05.2018
Vendimi i asamblese se ortakeve per rritjen e kapitalit date 17.12.2014
Vendimi i asamblese se aksionereve per zvogelimin e kapitalit date 10.08.2019
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 31 514 421,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 28 899 616,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 27 260 155,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 52 493 283,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 21 096 845,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 23 745 886,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 33 617 661,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 148 586 491,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 84 891 623,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:555 384 977,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:777 722 082,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:915 347 739,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:419 355 604,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:505 053 001,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:567 618 832,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 784 291 817,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 486 691 111,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 277 656 600,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Lala