Skip to content

Viola Green
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-05-03 13:18:41
JSON

NIPT: L51928004K
Administrator: Marsel Shega
Objekti i Veprimtarisë: Shoqeria do te ushtroje aktivitet privat ne fushen e sherbimeve grumbullimin, seleksionim, perpunim, I mbejtjeve urbane, pastrimit te mbeturinave urbane, perpunimi i tyre, import - eksport i pajisjeve, makinerive ne funksion te aktivitetit dhe makineri e pajisje te tjera, linja perpunimi, prodhimi te ndryshme. Transport per te trete. Pastrim e higjenizim te ambienteve spitalore ,urbane ,grumbullimin ,transportimin e perpunimin me djegie, sterilizim , dezifektim) te te gjitha llojeve te mbetjeve spitalore dhe mbetjeve te rrezikshme, Seleksionimin,perpunimin,grumbullimin,riciklim in dhe tregtimin e mbeturinave urbane dhe mbetjeve te ngurta. Seleksionim, perpunim, grumbullim, transportim,depozitim,asgjesim , ruajtje, riciklim i mbetjeve te llojeve te ndryshme,si dhe import-export i mbetjeve per qellim riciklimi perpunimi ose perdorimi. Perpunim , ndertim, projektim, manaxhim te impianteve te ujrave te zeza. Rikostruksion ,projektim, manaxhim ekzekutim parkingu dhe optimizim te manaxhimit te infrakstrukturave dhe plataformave logjistike duke riorganizuar flukset e trafikut. Ndertim dhe rikonstruksion te ndertimeve te objekteve private dhe publike, rruge, ura, kanalizime asfaltime, hidrolizime, hotele, restorante, resorte. Projektim, ndertim dhe operim H.E.C-ve ku perfshihet ndertimi, venia ne pune, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shprendarja, eksportimi dhe shitja e energjise elektrike. Shit-blerje skrap, materiale te ngurta. Prodhim ose/dhe tregtim i farnave dhe fidaneve, lule, peme dekorative, peme frutore dhe halore, agrume, bime medicinale. Tregtimin e artikujve industriale, ushqimore, bujqesore, blegtorale, artikuj elektroshtepiake, hidrosanitare, material ndertimi e lendeve te para, inerte, brenda e jashte vendit, kepuce, veshmbathje,tekstile,detergjente,kozmetike,punime druri dhe tregtim artikuj mobilerie,kancelari,tregtim fruta perime. Shitblerjen me shumice ose pakice te materialeve te ndryshme te ndertimit dhe te materialeve qe instalohen ne veprat e ndertimit apo riparimit,si per ato te vete shoqerise si dhe eksportin e importimin e tyre.Agjensi imobiliare,shitje te pasurive te luajtshme e te paluajtshme,vleresime te pasurive te paluajtshme, Ushtrimin e aktivitetit te prodhimit tregtimit me shumice e pakice te ujit te pijshem dhe teknologjik, sherbimit dhe pastrimit te ambjenteve, qyteteve dhe komunave te ndryshme, te heqjes, transportit te mbetjeve urbane, te ujrave te ndotura ,administrimin e landifildeve te ndryshme dhe ndertimin e tyre ne te gjithe territorin e vendit. Sherbime me makineri te ndryshme per te trete dhe tregtimin e tyre, sherbime artizanale te ndryshme. Perpunim druri, prodhim pelleti, grumbullim dhe perpunimi te te gjitha llojeve te mbeturinave te drurit dhe te bimeve bujqesore, Mbjellje e te gjitha llojeve te pemeve dhe krijimin e pyjeve me qellim shfrytezimi per prodhim , pellet, derrase si lende e pare etj, Tregtimi me shumice dhe pakice I matrialeve te pastrimit te dezifektimit, detergjentve te ndryshem, Tregtim me shumice e pakice te artikujeve te te ndryshem te industries, produkte bujqesore, matriale ndertimi, pesticide, herbicide, paisje elektronike, konfeksione, import eksport, Tregtim me pakice te karburanteve, te gazit te lengshem dhe vajrave lubrifikant, Tregtim te te gjitha llojeve te automjeteve perfshire ato te tonazhit te rende. Studime projektime hartim planesh menaxhim pyjesh zbatim te punimeve pyjore transport dhe tregtim te lendes drusore dru zjarri etj, Tregtim I letres dhe shtypshkrimesh te letrave te ndryshme, Hapje bar- bufe, restorante qender estetike, fitnesi servis, lavazh, motel , agjensi turistike angjensi imobilare, Tregtimi me pakice dhe shumice te gjitha produkteve me origjine shtazore. dhe cdo veprimtari tjeter te lejuar me ligj. Veprimtari ne drejtim te organizimit te panaireve,ekspozitave kombetare dhe nderkombetare brenda dhe jashte vendit, organizim te pjesemarrjes se shoqerive Shqiptare ne panairet nderkombetare jashte Shqiperise. Organizim panaire profesionale, panaire me karakter informues, panaire punesimi, panaire turizmi, panaire promovimi per zona turistike, fshatra, trashegimi kulturore, krahina, promovim qytetesh, panaire per promovim kombetar dhe nderkombetare, organizim konferencash, simposiumesh. Organizim kongrese kombetare dhe nderkombetare, seminare, spektakle, organizim i festave kombetare, organizim festivale kombetare dhe nderkombetare brenda dhe jashte vendit. Veprimtari ne drejtim te pajisjeve me panele, sisteme ndricimi dhe fonie, pajisje te tjera te panaireve dhe ekspozitave.Organizim dhe realizim publicitetesh ne fushen e fotografise, audiovizuale, spote televizive, kataloge, fletepalosje dhe botimin e tyre, printime dhe sherbime reklamash brenda dhe jashte objekteve (indoor dhe outdoor). Import eksport te pajisjeve per organizim eventesh.
Emërtime të tjera Tregtare: Viola Green
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 22/07/2015
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 3
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Tirane, Automjet Kamion, DAF me targa AA 206 UO

Tirane, Automjet Mercedes Benz me targa AB 001 DL

Tirane, Automjet Kamion SCANIA, me targe AA375 ZJ

Tirane, Automjet Kamion SCANIA, me targe AA374 ZJ

Tirane, Automjet Kamion APV DAF me targa AA 949 MV

Tirane, Automjet Kamion APV DAF me targa AA 256 MX

Tirane, Automjet Kamion APV DAF me targa AA 304 MX

Tirane, Automjet Kamion APV DAF me targa AA 109 MX

Tirane, Automjet Kamion APV DAF me targa AA 209 MX

Tirane, Automjet Kamion Mercedes Benz me Targë KJ 2398 A

Tirane, Autobot Uji , marka MAN, Ngjyra Portokalli , me targa AA879UJ

Tirane, Automjet Kamion per perdorim te veçante (Autobot), ATV, DAF me targa AA709UM
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
Çështje Ligjore: I. Me date 20/01/2021, me ane te Shkresës, Nr.4503 Prot., datë 24.12.2020, i Drejtorise se Pergjithshme te Tatimeve, Drejtoria e Mbledhjes se Detyrimeve Tatimore te Papaguara, Rajoni Qendror u vendos masa e sigurimit tatimor mbi pasuritë e tatimpaguesit “Viola Green” SHPK, me NIPT L51928004K, duke moslejuar tjetërsimin mbi pasurinë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij subjekti.

II. Me date 22/11/2021, me ane te Urdherit Nr. 880/7 0080-21 Prot.,datë 16.11.2021, lëshuar nga "Kodra Bailiff Service" SHPK, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative ne aksionet, kuotate debitorit Shoqeria “Viola Green”sh.p.k Nipt L51928004K dhe Adm. Marsel Mahmud Shega dtl 17.04.1973, me si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimin e ketyre aksioneve/kuotave duke ndaluar tjetersimin dhe /ose disponimine tyre si dhe moskryerjen e asnje veprimi tjeter icily mund te ndryshoje te dhenat e regjistrit tregtar.Dokumentacioni do te qendroje I bllokuar deri ne nje urdher te dyte .

III. Me date 03/12/2021, me ane te Urdhrit nr. 880/130080-21 Prot., datë 25.11.2021, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “KODRA BAILIFF SERVICE” sh.p.k, protokolluar nga QKB me nr. 20793 Prot., datë 01.12.2021, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat/aksionet e debitorit “Viola Green” SHPK, me NIPT L51928004K, si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre kuotave/aksioneve”.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Bulevardi Bajram Curri , Qendra ETC, Kati 13/1

Adresa:
Peqin, Gjocaj, Bardhaj, Zone Kadastrale Nr.1112, Nr.Pasurie 19/18, volumi 5, faqe 90

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 26.02.2021
Akti i themelimit
Kontrate shitje e kuotave 19.10.2017
Kontrate shitblerje kuote 06.01.2020
Kontrate shitje e pasurive te luajtshme 11.03.2019
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 03.05.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 16 920 118,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 14 255 037,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 22 506 780,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 11 988 404,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 21 399 480,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 7 892 880,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:108 306 150,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:89 416 373,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:79 145 487,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:50 499 276,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:48 638 753,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:19 404 220,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2016
2017
2018
2019
2020
2021

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja