Skip to content

Giants SMI (ish "3A Project"; ish "3A Projects and Consulting")
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-10-17 09:47:12
JSON

NIPT: L62029004O
Administrator: Admir Mustali
Objekti i Veprimtarisë: Shoqeria ka per objekt te saj kryerjen e te gjitha aktiviteteve qe nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar mund te ushtrqje ne baze te legjislacionit shqiptar, brenda ose jashte territorit te Republikes se Shqiperise, duke perfshire por pa u kufizuar ne: Te ndermarre veprimtari biznesi si nje shoqeri e pergjithshme financiare dhe tregtare, duke perfshire, por jo duke u limituar vetem ne sherbime web financiare dhe tregtare ne bashkelidhje me njera - tjetren ose si sipermarrje te ndara dhe te dalluara te te gjithave ose vetem te ndonjeres nga si me poshte vijon: komisionere, financiere, agjente financiere, kandidat, administrues i besuar, agjent, permbarues, administrator, marres per llogari, ose ne te kundert, ne emer te korporatave private ose publike, shoqerive ose personave.Te siguroje sherbime ne nderlidhje ketu me, qofte si nje biznes i vetem, qofte si biznese te dallueshme dhe te ndara, ne cdo ane te globit. Projektimi dhe realizimi*i fushatave publicitare dhe promovuese nepermjet shfrytezimit te te gjitha instrumentave, perfshire marketingun telefonik dhe instrumenta te tjera te marketingut te drejtperdrejte; Projektimi. realizimi dhe shit-blerja e sherbimeve te call center, si inbound dhe outbound. Projektimi, administrimi dhe shit-blerja e produkteve dhe sherbimeve telematike,informatike dhe te marketingut, ne fushen telefonike, informatike dhe tregtare; Administrimi dhe tregtjmi i bankave te te dhenave te finalizuara per marketing; Perfaqesimin dhe sherbime ne fushen e telekomunikacioneve dhe te prodhimeve e sherbimeve telematike. Per te realizuar objektin e aktivitetit te saj, Shoqeria mund te veproje ne Shqiperi dhe jashte, dhe te kryeje cdo aktivitet tjeter te nevojshem, te lidhur, instrumental, te perafert, elementar, ose sidoqofte te dobishem, per shembull: Te ofroje garanci reale dhe/ose personale si per detyrime te vetat, ashtu edhe per te tretet. Te marre persiper, te lejoje dhe/ose te heqe dore nga pjesemarrje direket ose indirekte ne shoqeri te tjera dhe ndermarrje, si Shqiptare ashtu edhe te huaja, qe kryejne veprimtarine e tyre ana tyre, me qellim qe te lehtesojne realizimin e objektit social; Veprimtari tregtare dhe industriale, import dhe eksport te mirash, sherbimesh dhe produktesh. Aktivitet ne fushen e sherbimeve: Hapje agjensish - turistike, spedicioni, detare, transporti, shitje per shoqeri vendase dhe te huaja etj. Hapja e Bar- Restoranteve, Picerive e aktivitet ne fushen e Hoteleri -Turizem. Transport per vete dhe te trete, nacional e internacional. Cdo aktivitet tjeter biznesi i cili nuk eshte i ndaluar nga ligji i zbatueshem ne Republiken e Shqiperise. Ofrimi i trajnimeve, konsulencës dhe organizimi i eventeve. Botim reviste. Botime te ndryshme. Reklama. Flete palosje. Etiketa. Tregtim. Transport dhe shperndarje te botimeve. Import eksport te botimeve. Organizim eventesh. Sherbime ne fushen e dizenjimit, brandim i plote i imazhit te bizneseve, konsulence ligjore dhe ndjekje e plote e procedurave mbi mbrojtjen ligjore te pronesise intelektuale. Ne fushen e realizimit te Reklamave, prodhim i artikujve promocional, stampime, veshje me adeziv etj. Qender kursesh per grafik dizajn, videograph, web developer, marketing, trajnime ne sektorin e marketingut. Sherbimi imobilar (real estate). Produksion emisionesh, filmash, dokumentare. Sherbime mediatike, sherbime mediatike zanore, te shkruar, pergatitje artikujsh, monitorim mediatik periodik te shtypit te shkruar dhe elektronik. Mirembajtje e arkivave mediatike. Prodhim audio-vizuale. Paisje me qera kamera lente, stative, paisje per ndricim, kompjuter, projektor, ekran. perpunime grafike 2D dhe 3D, dizajn logo, ndertim faqe web, konsulence per filma, spote publicitare dhe shfaqe artistike.Ndertim, zhvillim dhe shitje aplikacionesh per smartphone. Ndertim, zhvillim dhe shitje i programeve software per kompjutere ose platforma te ngjashme kompjuterike. Ndertim strategjie per identitetin e subjekteve. Printim i te gjitha llojeve te posterave ne formate te ndryshme, banera, bluza, materiale kancelarie per promocion etje. Fotografim dhe perpunim fotografish. Sherbime fotosh dhe videosh me dron, pajisje dron me qera. Promovimin dhe edukimin në fushat e artit, kulturës dhe trashëgimisë kulturore. Grumbullim te dhenash dhe statistika (sondazhe, testim tregu; reklamim telefonik, etj). Importeksport, tregti me shumice e pakice i paisjeve teknologjike, telekomunikacioni, kompjuterike, etj. Sherbime telekomunikacioni, programim dhe implementim i sistemeve te informacionit, me vlere te shtuar, etj. Organizimin dhe shfrytezimin e kongreseve te cdo lloji, ekspoziteve tregtare apo natyrave te tjera, koncerteve apo te çdo evenimenti muzikor apo kulturor, shfaqje teatrale etj.
Emërtime të tjera Tregtare: Giants SMI
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 25/08/2016
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 000,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: VIGAN GROUP (ish "MIAIR"), shoqëri me përgjegjësi te kufizuar e se drejtës shqiptare, me NIPT L61426009D me seli qendrore ne Tirane, Njesia Bashkiake Nr.5, Rruga Medar Shtylla, Kompleksi Kika 1, Ndertesa nr.43 me nr.pasurie 8/386-N25, 8386-Nr. 26 dhe administrator Fatjona Boshnjaku. Ortak i vetem i shoqerise eshte Arsid Rraboshta. Sipas te dhenave te QKB deri me date 17.10.2022

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 28.03.2022, terhequr nga QKB date 17.10.2022, Pronaret perfitues te subjektit Giants SMI zoterues te 25% te kapitalit e me teper, eshte :

Arsid Rraboshta , shtetas shqiptar, i datelindjes 1983, pronar perfitues per 100% te kapitalit, pasi zoteron 100% te kapitalit te shoqerise meme VIGAN GROUP, ndersa shoqeria VIGAN GROUP zoteron 100% te kapitalit tek CityStats Giants SMI (ish "3A Project"; ish "3A Projects and Consulting"). Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 18.03.2022.
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 13.04.2017, me vendim te asamblese se ortakeve, u vendos : Pushimi i Përkohshëm i Aktivitetit. Statusi i Shoqerise kalon nga "Aktiv" ne "Pezulluar"

II. Me date 15.11.2017, me vendim te asamblese se ortakeve, u vendos : Aktivizim i Aktivitetit. Statusi i Shoqerise kalon nga "Pezulluar" ne "Aktiv"

III. Me date 02.04.2019, me vendim te asamblese se ortakeve, u vendos : Pushimi i Përkohshëm i Aktivitetit. Statusi i Shoqerise kalon nga "Aktiv" ne "Pezulluar"

IV. Me date 16.04.2021, me vendim te asamblese se ortakeve, u vendos : Aktivizim i Aktivitetit. Statusi i Shoqerise kalon nga "Pezulluar" ne "Aktiv"

V. Me date 11.04.2022, me vendim te ortakut te vetem, u vendos : Pushimi i Përkohshëm i Aktivitetit. Statusi i Shoqerise kalon nga "Aktiv" ne "Pezulluar"

Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia Bashkiake nr. 5, Rruga Medar Shtylla, Kompleksi Kika 1, Ndërtesa nr.43, me nr.pasurie 88/386-N25, 8386- Nr26.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 17.10.2022
Akt themelimi i Shoqerise
Kontrate Shitje Kuotash date 26.03.2018
Kontate Shitje Kuotash date 07.07.2018
Kontrate Shitje Kuotash date 20.04.2021
Kontrate Shitje Kuotash date 10.05.2021
Kontrate Dhurimi Kuotash date 18.03.2022
Ekstrakti Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 17.10.2022
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 735 312,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -2 775 359,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -428 810,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -40 840,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:3 223 742,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:5 393 465,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:536 994,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:602 744,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Baja