Skip to content

Korporata Elektroenergjitike Shqiptare (Sh.a KESH)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-06-18 06:54:11
JSON

NIPT: J61817005F
Administrator: Erlind Sulo
Objekti i Veprimtarisë: Prodhimi, transformimi, shitjen dhe blerjen e çdo lloj energjie.
Emërtime të tjera Tregtare: Korporata Elektroenergjitike Shqiptare (Sh.a KESH)
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 17/10/1995
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 20 162 798 762,00
Numri i pjesëve: 20 162 799
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: I.TERMOCENTRALI VLORE Sh.a, nje shoqeri aksionare, e themeluar me date 08.06.2007 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K72422003G, me adrese ne Vlore, Porti i ri (Triport), Komuna Qender, Vlore, me administrator Besnik Këndezi. Korporata Elektroenergjitike Shqiptare zoteron 100% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 10.04.2023)

II. SH.A. ELEKTRIK, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 30.01.1996 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT J66703230E, me adrese ne Vlore, TRANSBALLKANIKE, me administrator Mariglen Nora. Shoqeria eshte ne likuidim e siper. Korporata Elektroenergjitike Shqiptare zoteron 100% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 01.07.2023)

III. KESH SECURITY SHRSF, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 01.04.2008 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K81610017N, me adrese ne Tirane, Njesia Bashkiake Nr.5, Blloku Vasil Shanto, ish Godina e KESH sha, me likuidator Ermir Veipi. Korporata Elektroenergjitike Shqiptare zoteron 100% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 10.04.2023)

IV. ELEKTRIKU ELBASAN, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 17.10.1995 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT J62903295P, me adrese ne Elbasan, L. 28 NENTORI, me administrator Berzh Piranian. Korporata Elektroenergjitike Shqiptare zoteron 70% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 10.04.2023)

V. SENA SOLAR ENERGY OF ALBANIA, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 30/03/2021 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT M11602045T, me adrese ne Tirane, Blloku Vasil Shanto, Rruga "Viktor Eftimiu", Nd.26, H.1, me administrator Besjan Kadiu. Korporata Elektroenergjitike Shqiptare zoteron 100% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 01.07.2023)

VI. SESA, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 30.08.1995 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT J66902067B, me adrese ne Shkoder, MARSEL KASHEN, me administrator Nesti Kiri. Korporata Elektroenergjitike Shqiptare zoteron 70.02% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 10.04.2023)
Lloji i pronësisë: Publike
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Arian Hoxha, Kledia Ngjela, Luigj Pjetri, Ylber Muceku, Evis Mamaj, Olta Manjani
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
M - License ne aktivitetin e prodhimit te energjise elektrike
III.1.C - Leje Mjedisi e tipit A
Leje për përdorim të përdorim të burimit ujor sipërfaqësor -
Çështje Ligjore: Masa konservative:

I. Në bazë të Urdhrit Nr.1427-249 Prot., datë 24.12.2014, të lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “Elite Bailiff’s Office” sh.p.k, është urdhëruar: “Vendosja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat/aksionet të aktivitetit tregtar që zotëron subjekti debitor, shoqëria “K.E.SH” me Nipt-J61817005F, me përfaqësues ligjor Agron Hetoja duke vendosur masën e bllokimit të dokumentacionit me qëllim mostjetërsimin e tij. Dokumentacioni do të qëndrojë i bllokuar deri në një urdhër të dytë”. Kjo masë e sekuestros konservative ështrë hequr në datë 09.07.2015, në bazë të Urdhrit Nr.1228-224 Prot., datë 26.06.2015, të lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “Elite Bailiff`S Office”.

II. Në bazë të Urdhrit Nr.168 Prot., Nr.76 Regj, datë 14.12.2015,të lëshuar nga Shoqëria “Gereral Debt Collection”, ështe urdhëruar: “Vendosja e masës së sekuestros konservative mbi te gjitha aksionet e debitorit KESH Sh.a me Nipt-J61817005F, deri në një urdhër të dytë të shoqërisë përmbarimore”. Pala kreditore: Shpresa Tepelija. Objekti: Pagim shume 420.000 lekë dhe shpenzimet përmbarimore. Kjo masë e sekuestros konservative është hequr në datë 24.05.2016, në bazë të Urdhrit Nr.76 Regj., Nr.86 Prot, datë 12.05.2016, “Për Heqjen e Sekuestros Konservative”, të lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “General Debt Collection”.

III. Në bazë të Urdhrit Nr.614-3Regj datë 27.10.2016 të lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqesor “Aldo F.Gjevori”, është urdhëruar: “Vendosja e masës së sekuestros konservative në aktivet e palës debitore KESH sh.a me Nipt-J61817005F”. Pala kreditore:Naim Safet Elezi. Objekti:Shpenzime gjyqësore.

IV. Në bazë të Urdhrit Nr.394 Regj., Nr.547 Prot., datë 27.03.2017, të protokolluar nga QKB me Nr.4566 Prot., datë 29.03.2017, të lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “AFA-2010”sh.p.k., është urdhëruar: “Vendosja e masës së sekuestros konservative në kuotat, aksionet, kapitalin që mund të zotërojë në çdo shoqëri tregtare apo person fizik debitori, KESH Sh.a me Nipt- J61817005F. Masa e bllokimit të vendoset deri në një urdhër të dytë të kësaj shoqërie përmbarimore.” Pala kreditore:Ferhat Shkurti. Objekti:Pagim shpenzimesh gjyqësore. Kjo masë e sekuestros konservative është hequr në datë 02.07.2018, në bazë të Urdhrit Nr. 1119 Prot., datë 12.06.2018, të lëshuar nga Zyra Përmbarimore “Andani Bailiff Office”.

V. Në bazë të Urdhrit Nr.1266 Prot, datë 20.12.2017, “Për Vënien e Sekuestros Konservative", të lëshuar nga Zyra Përmbarimore "E.G.Bailiff Service", është urdhëruar: “Vendosja e masës së sekuestros konservative mbi të gjitha aksionet e zotëruara nga pala debitore KESH Sh.a me Nipt J61817005F, për ekzekutimin e Titullit Ekzekutiv,Vendim Gjyqësor Nr.4345 datë 23.05.2016 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjyqësor Tiranë”. Pala kreditore: Vodafone Albania Sh.a. Objekti:Kthim shume. Kjo masë e sekuestros konservative është hequr në datë 04.07.2018, në bazë të Urdhrit Nr. Nr.535/1 Prot, datë 25.06.2018, të lëshuar nga Zyra Përmbarimore "E.G.Bailiff Service",

VI. Në bazë të Urdhrit Nr.431 Regj, Nr.1033 Prot, datë 26.12.2017 të lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat Besnik Dokushi, është urdhëruar: “Qendra Kombëtare e Biznesit të bëjë verifikimin dhe bllokimin e kuotave të palës debitore KESH Sh.a me Nipt-J61817005F, si dhe të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre kuotave duke ndaluar tjetërsimin dhe ose dipsonimin e tyre dhe moskryerjen e asnjë lloj veprimi tjetër i cili mund të ndryshojë të dhënat e regjistrit tregtar. Dokumentacioni do të qëndrojë i bllokuar deri në një urdhër të dytë nga shoqëria përmbarimore”. Pala kreditore: Kozeta Haki Fino. Objekti: Dëmshpërblim page. Kjo masë e sekuestros konservative është hequr në datë 23.03.2018, në bazë të Urdhrit Nr. Nr.1157Prot., Nr.431Regj., date 16.03.2018, të lëshuar nga Përmbarues Gjyqësor Privat “Besnik Dokushi”.

VII. Në bazë të Urdhrit Nr.1007 Prot, datë 22.06.2018, të lëshuar nga Zyra Përmbarimore "Real Bailiff Service", është urdhëruar: “Vendosja e sekuestros konservative mbi aktivet e palës debitore KESH Sh.a me NIPT J61817005F, me qëllim mostjetërsimin e tyre, si dhe moskryerjen e asnjë lloj veprimi tjetër i cili mund të ndryshojë të dhënat e regjistrit tregtar”. Kjo masë e sekuestros konservative është hequr në datë 11.07.2018, në bazë të Urdhrit Nr. Nr.1007/1 Prot, datë 11.07.2018, “Urdhër për Heqjen e Sekuestros Konservative", të lëshuar nga Zyra Përmbarimore "Real Bailiff Service".

VIII. Në bazë të Urdhrit Nr.1282 Prot, datë 16.07.2018, të lëshuar nga Zyra Përmbarimore "Andani Bailiff Service", është urdhëruar: “Vendosja e masës së sekuestros konservative në masën 100% të kuotave të kapitalit të shoqërisë KESH Sh.a me NIPT J61817005F, për ekzekutimin e Urdhërit Ekzekutiv, Vendim Gjyqësor Nr. 863 U datë 04.06.2018 të Gjykatës së Apelit Tiranë”. Pala kreditore: Bujar Hysenaj. Objekti: Dëmshpërblim page. Kjo masë e sekuestros konservative është hequr në datë 18.07.2018, në bazë të Urdhrit Nr.1300 Prot, datë 18.07.2018, 'të lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “Andani Bailiff Service”.

IX. Në bazë të Urdhrit Nr.4015 Prot, Nr.107-18 Regj., datë 27.07.2018, të lëshuar nga Shërbimi Përmbarimor “Astrea”, është urdhëruar: “Vendosja e masës së sekuestros konservative duke bllokuar çdo veprim dhe aplikim mbi aktivet e shoqërisë KESH Sh.a me Nipt- J61817005F deri në një njoftim të dytë.” Pala kreditore: Robert Nazmi Reçi. Objekti: Shpenzime gjyqësore. Kjo masë e sekuestros konservative është hequr në datë 17.01.2019, në bazë të Urdhrit Nr. 5051Prot, Nr.107-18 Regj datë 04.01.2019 të lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Astrea sh.p.k.

X. Në bazë të Urdhrit Nr.9280 Prot, datë 05.11.2018 të lëshuar nga Përmbaruese Gjyqësore Private Evelina Bekteshi, është urdhëruar: “Vendosja e masës së sekuestros konservative në çdo aset, kapital dhe aksione në emër të shoqërise KESH sh.a, me Nipt-J61817005F.Pala debitore: Shoqëria Al-Tek Sh..p.k me administrator Altin Bakulari, dhe shoqëria Climcasa Sh.p.k me administrator Bashkim Delija. Objekti: Detyrime kontraktore që rrjedhin nga Kontrata Nr.5233/10 datë 11.08.2015 “Sistemim i Ajrit të Kondicionuar të Hec Vau i Dejës”, për vlerën e detyrimit të palikujduar 23.370.434 lekë. Kjo masë e sekuestros konservative është hequr në datë 13.12.2018, në bazë të Urdhrit Nr.9325 Prot., datë 03.12.2018, të lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat, Evelina Bekteshi.

XI. Me date 04.01.2019, me ane te Urdhrit Nr. 5051Prot, Nr. 107-18 Regj, protokolluar ne QKB me Nr. 483Prot date 14.01.2019, lëshuar nga shoqeria permbarimore Astrea shpk, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative te vendosur me ane te Urdherit Nr. 4015 prot date 27.07.2018 ne aktivet e debitorit Korporata Elektroenergjetike Shqiptare (sha KESH) me Nipt J61817005F.

XII. Me date 07.02.2019, me ane te urdhrit Nr. 322 Regj., Nr.1861 Prot, lëshuar nga Permbarues Gjyqesor Privat Besnik Dokushi, u urdherua heqja e mases se sekuestros konservative, ne kuotat qe zoteron pala debitore “Korporata Elektroenergjitike Shqiptare (Sh.a KESH)”, me NUIS (NIPT) - J61817005F, sekuestro e cila eshte vendosur ne zbatim te shkreses Nr. 431 Regj., Nr.1033 Prot, date 26.12.2017.

XIII. Me date 24.12.2019, me ane te Urdhrit Nr.777 Prot , Nr. 404Regj, protokolluar ne QKB me Nr. 15883 Prot datë 27.12.2019 të përmbaruesit gjyqësor Ilia Elezi, u urdherua vendosja e sekuestros konservative mbi aksionet dhe/ose kuotat e subjektit-debitor Shoqëria “KORPORATA ELEKTROENERGJETIKE SHQIPTARE (KESH) “SH.A, Nuis J61817005F.

XIV. Me date 07.01.2020, me ane te Urdhrit Nr.8 Prot , Nr. 404 Regj, protokolluar ne QKB me Nr. 197 Prot datë 09.01.2020 të përmbaruesit gjyqësor Ilia Elezi, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative ndaj kuotave apo aksioneve në pronësi të debitorit “KORPORATA ELEKTRO ENERGJETIKE SHQIPTARE (KESH)” SHA, NUIS J61817005F.

XV. Me date 16.01.2020, me ane te Urdherit Nr.196-2 Regj, lëshuar nga Permbaruesi Gjyqesor Privat “ALDO F.GJEVORI”, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative ne aktivet e pales debitore Korporata Elektroenergjitike Shqiptare (Sh.a KESH) SHA pajisur me NUIS (NIPT) – J61817005F. Aktivet e mesiperme do te qendrojne te sekuestruara deri ne nje urdherese te dyte nga ana e jone.

XVI. Me date 12.06.2020, me ane te urdhrit Nr.196-4 Regj, lëshuar nga Permbaruesi Gjyqesor “Aldo F. Gjevori, u urdherua heqja e sekuestros konservative mbi kuotat/ aktivet/ aksionet, e shoqërisë "Korporata Elektro Energjitike Shqiptare (KESH)" SHA, me NUIS (NIPT)-J61817005F, e vendosur me shkresën Nr. 196- 2 Regj date 16.01.2020.

XVII. Me date 04.08.2020, me ane te urdhrit Nr. 201/5 0047-20 Prot, protokolluar nga QKB me Nr.7557 Prot date 24.08.2020 lëshuar nga Zyra Përmbarimore private “BESA” shpk, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative në aksionet, kuotat e debitorit KESH sha NIPT J61817005F si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre kuotave duke ndaluar tjetërsimin dhe/ose disponimin e tyre si dhe mos kryerjen e asnjë veprimi tjetër i cili mund të ndryshojë të dhënat e regjistrit tregtar.

XVIII. Me date 28.09.2020, me ane te Urdhrit Nr. 6376 Prot, leshuar nga zyra permbarimore E. G Bailiff Service, u vendos masa e sekuestros konservative mbi te gjitha aksionet e zoteruara nga pala debitore Korporata ElektroEnergjitike Shqiptare (KESH) SHA identifikuar me NUIS (NIPT) J61817005F, me perfaqesues ligjor z. Benet Beci, per ekzekutimin e Titullit Ekzekutiv, Vendim Nr. 4837 date 14.04.2014 i Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane.

XIX. Me date 13.10.2020, me ane te Urdhrit Nr. 879/2 Prot, leshuar nga Permbaruesi Gjyqesor Privat Najada Beqaraj, u urdherua vendosja e sekuestros konservative ne aktivitetet e pales debitore, shoqeria Korporata Elektroenergjitike Shqiptare (Sh.a KESH) SHA me NUIS (NIPT) J61817005F.

XX. Me date 27.01.2021, me ane te Urdhërit Nr. 134/2 Prot, protokolluar nga QKB me Nr.354 Prot., datë 13.01.2021, lëshuar nga Përmbarues Gjyqësor Privat “Najada B. Beqaraj”, u urdherua heqja menjëherë e masës së sekuestros konservative në kuotat/aksionet e debitorit shoqëria “Korporata Elektroenergjitike Shqiptare (Sh.a KESH)” sh.a., me Nuis (Nipt)- J61817005F.

XXI. Me date 10.09.2021, me ane te Urdhërit urdhrit Nr. 2018 Prot.,Nr.170 -21 Regj, datë 07.09.2021, te lëshuar nga Shoqëria "Shërbimi Permbarimor Astrea”, është urdhëruar: Vendosja e sekuestros konservative në aktivet e shoqërisë, “Korporata Elektroenergjitike Shqiptare (Sh.a KESH)” SHA, me NUIS(NIPT) – J61817005F, deri në një urdhër të dytë. Kjo mase eshte hequr ne date 04.10.2021 ne baze te Urdhrit Nr.2210 Prot.,Nr.170 -21 Regj, datë 30.09.2021, lëshuar nga Shoqëria "Shërbimi Permbarimor Astrea”.

XXII. Sipas urdhrit Nr.2210 Prot.,Nr.170 -21 Regj, datë 30.09.2021, lëshuar nga Shoqëria "Shërbimi Permbarimor Astrea”, u urdherua heqja e sekuestros konservative në aktivet e shoqërisë, “Korporata Elektroenergjitike Shqiptare (Sh.a KESH)” SHA, me NUIS(NIPT) – J61817005F, vendosur me urdhrin Nr. 2018 Prot.,Nr.170 -21 Regj, datë 07.09.2021

XXIII. Sipas urdherit Nr. 118/1 Prot., Nr. 0047-20 Dosje, date 06.04.2022, lëshuar nga Shoqeria Permbarimore “BESA”SHPK, u urdherua heqja e mases se sekuestros konservative mbi kuotat/aksionet e debitorit “Korporata Elektroenergjitike Shqiptare (Sh.a KESH)” shpk me Nuis (Nipt)- J61817005F, si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre aksioneve/kuotave

XXIX. Sipas urdhrit Nr. 225 Prot., 2735 Regj., date 30.01.2023, lëshuar Zyra Permbarimore “Ardael’ SHPK , u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative per debitorin “Korporata Elektroenergjitike Shqiptare (Sh.a KESH)” sha., pajisur me NUIS(NIPT)- J61817005F. Masa e bllokimit te vendoset deri ne nje urdhër të dytë te kesaj zyre përmbarimore.

XX. Sipas urdhrit Nr. 419 Prot., Nr. 2735 Regj, datë 22.02.2023, lëshuar nga Zyra Përmbarimore Private “Ardael” SH.P.K, protokolluar nga QKB me Nr. 4803 Prot., datë 23.02.2023, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative në emër të debitorit Korporata Elektroenergjitike Shqiptare (Sh.a KESH), me NUIS (NIPT) J61817005F.

XXI. Sipas Urdhrit Nr. 614-01 Regj date 29.06.2023, lëshuar nga përmbaruesi gjyqesor “Aldo F.Gjevori”, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative në aktivet e palës debitore Korporata Elektroenergjetike Shqiptare ( KESH sha) Nipt J61817005F të vendosur me anë të shkresës Nr.614-3 Regj, datë 27.10.2016.

XXII.Me date 29.06.2023, eshte depozituar Urdhri Nr. 614-01 Regj, lëshuar nga përmbaruesi gjyqesor “Aldo F.Gjevori” ku është urdhëruar: Heqja e masës së sekuestros konservative në aktivet e palës debitore Korporata Elektroenergjetike Shqiptare ( KESH sha) Nipt J61817005F të vendosur me anë të shkresës Nr.614-3 Regj, datë 27.10.2016.

XXIII.Me date 04.07.2023, eshte depozituar Urdheri Nr. 1463 Prot., Nr.1487 Dosje, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “ELITE BAILIFF'S OFFICE” SHPK ku është urdhëruar: " Vendosja e masës së sekuestros konservative mbi te gjitha kuotat/aksionet e zoteruara nga debitori Korporata Elektroenergjitike Shqiptare (Sh.a KESH) me NUIS( NIPT)- J61817005F.
Ndryshime
Shënime:
Licencuar në Veprimtarinë e Prodhimit të Energjisë Elektrike (Fotovoltaike):
Licencë Nr. 503, Seria P22, Vendim i Bordit të ERE Nr. 62 datë 11.04.2022

Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Blloku Vasil Shanto, Rruga "Viktor Eftimiu".

Adresa:
1) Tirane, VASIL SHANTO APAR KESH
2) Elbasan, Fierze, KOMUNA FIERZE
3) Shkoder Vau Dejes Vau Dejes Lagjja Demokracia, Rruga Nacionale Vau Dejes, ndertese me nr pasurie 6/73 zona kadastrale 8598
4) Shkoder Temal KOMAN KOMUNA KOMAN

Faqja Web:
http://www.kesh.al/

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ndryshimi i Administratorit & Anetareve
Akti i themelimit dhe statuti
Ndryshimi i Kapitalit Themeltar
Urdher Nr. 74, date 02.11.1995 i Ministrise se Financave per transformimin e formes ligjore te shoqerise
Ekstrakti historik i regjistrit tregtar 01.07.2023
Urdher per heqjen e sekuestros konservative date 06.04.2022
Urdher per heqjen e mases se sekuestros konservative date 30.09.2021
Urdher per vendosjen e sekuestros konservative date 30.01.2023
Urdher per heqjen e sekuestros konservative date 22.02.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 17.05.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 29.09.2023
Urdher per venien e sekuestros konservative date 04.07.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 03.04.2024
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 18.06.2024
VENDIM Nr. 62, Datë 11.04.2022 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “KESH” SH.A., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA CENTRALI FOTOVOLTAIK I DIGËS QYRSAQ, HEC VAU I DEJËS, ME KAPACITET TË INSTALUAR 5.143 MWp
Dokumenta Financiare: Pasqyra Financiare 2008
Pasqyra Financiare 2010
Pasqyra Financiare 2011
Pasqyra Financiare 2012
Pasqyra Financiare 2013
Pasqyra Financiare 2014
Pasqyra Financiare 2015
Pasqyra Financiare 2016
Pasqyra Financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 342 360 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 102 488 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 10 559 703 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 506 174 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 1 786 815 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 1 445 992 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -22 135 435 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 9 300 344 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 7 212 212 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -7 359 339 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 17 098 824 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: 3 422 676 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: -10 346 905 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2007: -10 897 877 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:11 310 072 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:9 376 207 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:16 277 671 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:11 213 499 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:17 273 892 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:19 651 214 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 15 752 296 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 28 564 633 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 27 282 436 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 15 435 381,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 26 035 685 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 11 202 922 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2008: 18 997 407 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2007: 20 401 231 000,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.B / A. Lala / A. Baja / P. Nikolli