Skip to content

A.I.B.A. KOMPANI
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-06-03 09:55:27
JSON

NIPT: J61818528J
Administrator: Enka Rushani
Objekti i Veprimtarisë: Ne fushen e prodhimit: Prodhimi dhe tregtimi i vezeve; Prodhimi, mbareshtimi dhe tregtimi i zogjve; Prodhimi dhe tregetimi i ushqimeve blegtorale; Prodhimi dhe Tregtimi i plehut organik per bujqesine; Prodhimi dhe tregetimi i pijeve alkoolike; Ne fushen e tregtise : Tregtimi import-eksport, me shumice e pakice i mallrave ushqimore, bujqesore e blegtorale, industriale, elektrike, elektroshtepiake, duhanit e cigareve, pijeve te ndryshme alkolike ose joalkolike, automjeteve, mjeteve detare, makineri e paisje, pjese kembimit per to, karburante, lendeve djegese, lende drusore, mobilje, material ndertimi etj. Ne fushen e transportit: Transport tokesor, detar dhe ajror i mallrave, udhetareve dhe turisteve me mjetet e veta ose te te treteve brenda dhe jashte vendit. Ne fushen e ndertimit dhe : Veprimtari ne fushen e ndertimit e te tregtimit te materialeve te ndertimit. Ne fushen e sherbimeve: Zyre per Kembime Valutore. Bar, bufe restorant, perfaqesimin e shoqerive te ndryshme shqiptare apo te huaja qe kane objekt te njejte apo te perafert me te kesaj, dhenia me qira e mjeteve tokesore apo detare, agjensi imobiliare. Distribucion dhe rishitje sherbimesh te teknologjise se informacionit dhe telekomunikacionit. Kryerja e aktiviteteve ne distribucion dhe shitje te SIM Karta, vouchers (apo karta rimbushese celulari), aparate telefona celulare, karta interneti etj. Krijimi dhe zgjerimi i rrjetit te dyqaneve te retail-it permes shtimit te games se artikujve qe do te tregtoje, brandeve, markave qe do te tregtohen ne pikat e shitjes se rrjetit (si consumer goods apo sherbime). Kryerja e aktiviteteve ne distribucion dhe shitje te sim karta, vouchers (apo karta rimbushese celulari), aparate telefona celulare, karta internet etj te shoqerise Plus Communication sh.a, Vodafone Albania, Eagle Mobile dhe Telekom Albania. Sherbime Kosulence per menaxhimin e aktivitetit tregtar. Mbareshtim dhe tregtim i zogjve dhe pulave per mish.
Emërtime të tjera Tregtare: A.I.B.A KOMPANI
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 10/03/1994
Rrethi: Durres
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 144 500 000,00
Numri i pjesëve: 34 000
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: "Kato Aromatic Albania", është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 24.11.2016 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIIPT L62325025C, me adresë në Tirane, Vore, Koder Vore, Rruga Industriale dytesore, Autostrada Tirane - Vore, me administrator Sofokli Mjeshtri, me status aktiv. A.I.B.A. KOMPANI zotëron 50% te kapitalit ne kete kompani. Sipas të dhënave të QKB deri më datë 03.06.2022

B. G. R, është një shoqëri aksionare, e themeluar më datë 21.02.2006 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIIPT K61628534G, me adresë në Durres, SKENDERBEJ L.4, me administrator Rozarta Kore, me status aktiv. A.I.B.A. KOMPANI zotëron 75% te kapitalit ne kete kompani. Sipas të dhënave të QKB deri më datë 03.06.2022

KATO VORA ALBANIA, është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 16.02.2017, sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIIPT L71507067H,, me adresë në Tirane, Vore, Koder Vore, rruga Industriale dytesore Vore, objekti me nr.pasurie 132/14/N-1, zona kadastrale 2183, me administrator Gent Domi, me status Çregjistruar pa Likuidim. A.I.B.A. KOMPANI zotëron 50% te kapitalit ne kete kompani. Sipas të dhënave të QKB deri më datë 03.06.2022

KING SHIITAKE, është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 07.02.2013, sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIIPT L31504007P,, me adresë në Tirane, Rruga Bajram Tusha, Lagjja nr.14 prane Kompleksit AIBA, Shkozet, me administratore Leo Rodenrijs dhe Leo Rodenrijs, me status aktiv. A.I.B.A. KOMPANI zotëron 33% te kapitalit ne kete kompani. Sipas të dhënave të QKB deri më datë 03.06.2022

Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femer
Anëtarë Bordi: Armand Duka; Suela Duka; Enka Rushani
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1.Durres, DR 6113 E
2. Durres, Ford AA 758 PV
3. Durres, Mjet me targë AA 630 NH
4. Durres, Automjet Furgon me targe AB 023 EG
5. Durres, Automjet me targe AA 314 BS 6.Durres, Lagjja 14, Rruga Tirana, Shkozet, Furgon CDI Sprinter, Targa AA 476 OU
7.Durres, Automjet furgon me targë AB 416 BT
8. Durres, Mjeti me targe AA 805 SI
9.Durres, SCANIA, DR 9282 B
10. Durres, Benz DR 4839E,Lagja Nr.14,Shkozet
11 Durres, Automjet me targë AA 206 RP
12.Durres, Mjeti me targe AA 336 BS 4
13. Durres, Automjet Furgon me targë AB 516 AI
14. Durres, Automjet furgon me targë AA 557 ZD
15. Durres, Mjet me targë AA 628 NH
16. Durres, Automjet me targë AA 617 RK
17. Durres, Automjet tip Daimler Chrysler me targë AA 687 RH
18. Durres, Mjet me targë AA 629 NH
19. Durres, Lagjja 14, Rruga Tirana, Automjet me targë AA 016 KB
20. Durres, Automjet me targë AA 217 ZZ
21. Durres, Automjeti me targë AA 562 UZ
22. Durres, Automjet me targë AA 057 ZG
23. Durres, Lagjja 14, Rruga Tirana, Shkozet, Automjet tip Renault, me targë AA 534 MG
24. Durres, Automjet furgon me targë AB474EA MG
25.Durres, FORD TRANZIT AA 795 SJ
26.Durres, Mjet me targe AA189NS Volkswagen Transporter
27.Durres, Automjert tip VOLKSWAGEN CADDY, me targe AA 379 PB
28. Durres, Mjetin Kamion Tip Mercedes me targë AA281 PB
29. Durres, Automjet Furgon me targe AB 128 5 EP
30. Durres, Lagjja 14, Rruga Tirana, Automjet tip Mercedes Benz, me targë AA 147 DM
31.Durres, Mjeti me targë AA 896 PZ
32. Durres, Ford AA 759 PV
33. Durres, Automjet me targë AA 306 JJ
34. Durres, Automjet Furgon me targe AB 756 FC
35. Durres, Automjet furgon me targë AA 960 IP
36. Durres, Automjet Nissan Primastar, me targë AA 327 RM
37. Durres, Mjeti Ford me targe AA 024 OV
38. Durres, Automjet me targë AA 931 RM
39. Durres, Automjet furgon me targë AB487EA
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.C - Leje Mjedisi e tipit A
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
II.1.B - Shitje me shumicë e ushqimeve me origjinë shtazore (për njerez)
XII.5 - Leje mjedisore
II.3.A - Mbarështimi i kafshëve në fermat agroblektorale të mëdha
II.3.C - Tregtia me shumicë e kafshëve të gjalla
II.1.A - Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve
-
Çështje Ligjore: I.Me date 04.03.2013, eshte depozituar Projekt-Marrveshja, per bashkimin me perthithje te shoqerive tregtare "Best.Brands" shpk me shoqerine "A.I.B.A. KOMPANI" sha. "Best.Brands" shpk eshte shoqëria e përthithur, ndërsa "A.I.B.A. KOMPANI" sha eshte shoqëria përthithëse.

II.Me date 20.12.2019, eshte depozitaur Kontrata e Pengut mbi aksionet me Nr.2840 Rep., Nr.1771/4 Kol.,, lidhur midis “Banka e Tiranës” sh.a., dhe Armand Duka, shoqëria “A.I.B.A. KOMPANI” sh.a., të cilët lënë peng si garanci 100% të aksioneve të zotëruara në favor të “Banka e Tiranës” sh.a.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Durres, L.14 RR. TIRANA SHKOZET

Adresa:
1.Durres, Xhafzotaj, Fshati Xhafzotaj,Sektori i prodhimit te Zogave,Prane Ish-Fermes se Derrave
2.Durres, Xhafzotaj, Fshati Xhafzotaj,Fabrika e Perpunimit te plehut,Prane Ish-Sektorit Zooteknik
3. Durres, Lagjja 14, Rruga Tirana, Godinë 1 katëshe, Zona Kadastrale 8515, Nr.Pasurie 5/810, në ambjentet e AIBA Kompani, Shkozet
4. Durres, Xhafzotaj, Fshati Xhafzotaj,Sektori i prodhimit te vezeve,Prane Ish-Sektorit Zooteknik
5. Tirane, Njësia Bashkiake Nr.9, Rruga Siri Kodra, Blloku i Magazinave, Zona Kadastrale 8340, Nr.Pasurie 8/284
6. Tirane, Rruga Kongresi i Manastirit, Garazh me Nr.Pasurie 1/235/ND-G2
7. Gjirokaster, Lagjja Kodër e Shtufit, Shtesë e pallatit 99, Zona Kadastrale 8541
8. Tirane, Vore, Koder-Vore, Objekt me nr. pasurie 132/14/13, Zona Kadastrale 2183 dhe nr. pasurie 132/14/14 Zona Kadastrale 2183
9. Tirane, Njësia Bashkiake Nr.9, Rruga Siri Kodra, Blloku i Magazinave, Magazina Nr.26, Zona Kadastrale 8340, Nr.Pasurie 8/284
10.Durres, Lagjja 14, Rruga Tirana, Godinë 1 katëshe, Zona Kadastrale 8515, Nr.Pasurie 5/810, Shkozet
11. Elbasan, Lagjja Çlirimi, Rruga Dhimitër Bega, Ndërtesë 1 katëshe, Zona Kadastrale 8522, Nr.Pasurie 10/72
12.Tirane, Rruga Hoxha Tasim,Lagjia nr 11,ndertese 1-kateshe,prane Qendres Stefan
13. Vlore, Fshati Novosele, Zona kadastrale 3467, Godine me nr. pasurise 2/2 14. Vlore, Novosele, Fshati Novosele, (Pularia)
15. Durres, Xhafzotaj, Fabrika e Përpunimit të Plehut
16. Korçe, Ish Fabrika e Bukës, Lagjja nr.18, Rruga Dhora Leka, Pallati Nr.1

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 03.06.2022
Statusi fillestar i shoqerise dhe dokumanta te ndryshem
Statuti i Shoqerise i formes SHA
Projekt-Marrveshje date 04.03.2013
Vendim i Asamblese se Pergjithshme date 04.09.2013
Kontrate e Pengu date 20.12.2019
Kontrate e Dhurimi date 30.09.2020
Kontrate e Dhurimi date 22.09.2021
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare viti 2008
Pasqyrat Financiare viti 2010
Pasqyrat Financiare viti 2011
Pasqyrat Financiare viti 2012
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2014
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2015
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2016
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2017
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2018
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2019
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -13 287 398,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 23 051 255,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 114 760 119,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 31 250 531,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 18 490 859,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -31 761 511,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 10 445 033,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 21 379 059,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 30 151 781,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 9 176 162,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: 67 840 001,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:1 155 289 701,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:1 041 608 469,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:1 176 370 442,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:1 029 474 245,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:1 189 738 174,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:1 238 784 270,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 1 224 341 660,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 972 294 492,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 746 736 780,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 762 844 710,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2008: 1 484 982 121,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : L.Kanani