Skip to content

VALTELINA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-03-24 11:01:55
JSON

NIPT: J61923012V
Administrator: Vjollca Hoxha
Objekti i Veprimtarisë: Perpunim, paketim kafeje, import-eksport, tregtia me shumice dhe pakice e mallrave, sipermarrja dhe sherbimi ne fusha te ndryshme; kryerje e transaksioneve ne lidhje me pasurite e luajtshme dhe te paluajtshme, te kryeje aktivitete publikimi dhe reklamimi, kryeja e veprimtarive dhe/ose pjesemarrja ne çdo veprim ose aktivitet ne perputhje me ligjet e Republikes se Shqiperise, apo çdo veprimtari ne lidhje me to, dhe çdo aktivitet ekonomik qe do te konsiderohet i nevojshem dhe i dobishem ne menyre qe te permbushet qellimi i veprimtarise tregtare te Shoqerise, dhe qe nuk bie ne kundershtim me legjislacionin Shqiptar. Pervec kesaj ne perputhje me legjislacionin shqiptar, Shoqeria mund te kryeje cdo aktivitet qe lidhet direkt ose indirekt, qe eshte rezultat ose lidhet me objektivin e mesiperm. Per arritjen e qellimit te mesiperm, Shoqeria mund te kryeje cdo transaksion lidhur me pasurite e luajtshme dhe te palujtshme, dhe cdo aktivitet tjeter tregtar, financiar, qeraje ose hipoteke, qe mund te konsiderohet i vlefshem ose i nevojshem ne menyre qe te ushtrohet objekti i Shoqeirse.
Emërtime të tjera Tregtare: LORI CAFFE
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 26/10/1993
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 300 000 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Anëtarë Bordi: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Tirane, Kashar, Fiat Doblo me targe AA 714 UN
Tirane, Kashar, Fiat Doblo me targe AA 932 UP
Tirane, Citroen me targe AA 925 KL
Tirane, Kashar, Fiat Doblo me targe AA 928 UP
Tirane, Kashar, Fiat Doblo me targe AA 884 UN
Tirane, Kashar, Fiat Doblo me targe AA 715 UN
Tirane, Tirane, Automjet tip Volkswagen Caddy, Ngjyre e Bardhe TR 7024 L
Tirane, Kashar, Fiat Doblo me targe AA 947 UP
Tirane, Automjet Volkswagen Caddy me targe TR 0595 P.
Tirane, Kashar, Fiat Doblo me targe AA 948 UP
Tirane, Kashar, Fiat Doblo me targe AA 885 UN
Tirane, AA 231 KM
Tirane, Kashar, Fiat Doblo me targe AA 931 UP
Tirane, Kashar, Fiat Doblo me targe AA 930 UP
Tirane, Kashar, Fiat Doblo me targe AA 980 UP
Tirane, Automjeti tip Fiat Dublo, me targe AA 139 UO
Tirane, Kashar, Automjet tip Renault Megan me targe AA753KL
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
II.1.A - Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Kashar MEZEZ Autostrada Tirane - Durres, Km. 4, ZK. Nr. 2679, Pasuria 28/21

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 21.02.2022
Akti i themelimit dhe statuti
Kontrate shit-blerje kuotash (me kusht pezullues), date 25.11.2019
Kontrate shitje kuotash (me kusht rishitje), date 24.10.2017
Dokumentat bankare dhe njoftimi i rishitjes se kuotave, date 16.10.2019
Dokument me te dhenat e shoqerise EM CAPITAL GROUP AD, marre nga CNA.al, date 12.02.2020
Vendim i asamblese per zmadhimin e kapitalit 30.06.2010
Vendim i asamblese per zmadhimin e kapitalit, date 22.08.2012
Vendim i ortakeve per rritjen e kapitalit 24.07.2008
Vendimi i asamblese se ortakeve per miratimin e zmadhimit te kapitalit, date 01.09.2014
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 24.03.2023
Vërtetim për Marrëveshjen Siguruese datë 30.06.2022
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 43 333 447,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 55 561 271,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 62 421 190,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 92 415 425,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 66 819 093,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 93 688 080,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 32 871 100,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 103 217 569,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 244 635 164,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 57 366 621,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:374 871 053,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:361 340 313,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:420 561 834,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:445 430 704,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:521 330 820,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:550 302 431,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:511 282 468,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 584 755 839,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 758 645 327,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 502 478 959,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Punuar Nga : A.Lala / P. Nikolli