Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Itan Hoxha
Rezultate gjithsej: 7

Mbi 1000000 Fitim 2015

VALTELINA

J61923012V
(Perpunim, paketim kafeje, import-eksport, tregtia me shumice dhe pakice e mallrave, sipermarrja dhe sherbimi ne fusha te ndryshme; kryerje e transaksioneve ne lidhje me pasurite e luajtshme dhe te paluajtshme, )

Tirane 32871100 ALL

VIDEO GRAFIC AGENCY (VGA) (ish “EXTRA LARGE”)

K01719004W
(Botim e prodhim reklamash, shitje,blerje te hapesirave publicitare ne mediat e shkruara e vizive, kryerja e veprimtarive dhe/ose pjesemarrja ne cdo veprim ose aktivitet ne perputhje me ligjet e Republikes se)

Tirane 800234 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

TOP ALBANIA

K01719005H
(Veprimtari radiofonike qe perfshin prodhimin, transmetimin e programeve dhe informacioneve te cdo lloji me ane te zerit, sinjaleve te koduara, shkrimit te destinuar per publikun. Agjensi publicitare, sherbim)

Tirane 1095511 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

TOP CHANNEL

K12007002U
(Veprimtari në fushën e mediave audiovizive, prodhim, transmetim dhe ritransmetim të programeve televizive, informacioneve, prodhim i filmave me metrazh të ndryshëm etj. Ruajtja e imazhit tregëtar dhe t)

Tiranë 9028166 ALL

Infotech ( ish "Mystar Albania")

K36419218I
(Tregti me shumice dhe pakice import eksport te mallrave te ndryshem ne çdo fushe si pajisje informatike, elektronike , mjekesore, si dhe pjisje per zyra dhe mobilim.Ndertim konfigurim dhe instalim te rrjeteve )

Vlorë -13778120 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

DIGIT-ALB (perthithur SUPERSPORT - K62031001W)

K41719004D
(Ndertim,tregetim, te sistemeve te telekomunikacioneve. Prodhim te sherbimeve audio dhe video. Ndertimi dhe tregtimi i sistemeve te telekornunikacionit dhe transmetimeve televizive. Tregtimi i aparaturave per si)

Tiranë 256228353 ALL

VINI & FOOD SH.P.K

K72327001M
(Import eksport verera e artikuj ushqimore e te gjitha lendet e para per restorante,pajisjet e tyre)

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni