Skip to content

UNION FINANCIAR TIRANE
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-03-22 08:50:03
JSON

NIPT: J62424002G
Administrator: Elton Çollaku
Objekti i Veprimtarisë: Te kryeje aktivitet financiar qe lidhet me: Kembim valutor dhe transferte parash. Te shese dhe te bleje valute ne kartemonedhe. Te shese dhe te bleje ceqe udhetaresh. Te shese dhe te bleje valute nepermjet levizjeve te fondeve ne llogari. Te ofroje sherbimin e pagesave dhe arketimeve. Te ndermjetesoje per transaksione monetare, perfshire valutat. Te sherbeje si agjente apo keshilltare financiare (nuk perfshihen sherbimet e parashikuara ne piken 3a dhe 3b te nenit 26 te ligjit "Per bankat ne Republiken e Shqiperise). Emetimi i parase elektronike (e-money). Te kryeje konsulence ne fushen e biznesit dhe te administrimit. Te kryeje aktivitet marketingu, te agjentit komisionar ose perfaqesuesit per shoqerite a firmat e ndryshme te vendit ose te huaja. Te kryeje ne pergjithesi te gjitha operacionet industriale, tregtare, financiare, mobiliare apo imobiliare, por edhe duke mos u kufizuar vetem ne to, sidomos kur eshte fjala per aktivitete te tjera qe lidhen me qellimet e parashikuara ne pikat e mesiperme te ketij neni. Per realizimin e objektit te mesiperm, Shoqeria mund edhe te kryeje çfaredo lloj aktiviteti tjeter qe mund te konsiderohet i dobishem ose i nevojshem per realizimin e qellimeve te saj duke perfshire çdo aktivitet i cili nuk eshte ndaluar nga legjislacioni ne fuqi.
Emërtime të tjera Tregtare: UNION FINANCIAR TIRANE
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 15/02/1995
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 60 000 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: I. UNION BANK SHA, nje shoqeri aksionare, e themeluar me date 17.05.2005 dhe qe funksionon sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi ne regjistrit tregtar NIPT K51807801R, me adrese ne Tiranë, Njesia Bashkiake Nr.9, Sheshi Ferenc Nopçka, Ndertesa Nr.5, Kodi postar 1016, me administrator Flutura Veipi. UNION FINANCIAR TIRANE zoteron 96.46% te kapitalit te bankes (Sipas te dhenave te QKB deri me date 22.03.2024)

II. Auto-City, nje shoqeri aksionare, e themeluar me date 07.07.2008 dhe qe funksionon sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi ne regjistrit tregtar NIPT K81918006B, me adrese ne Tiranë, Kashar, Autostrada Tirane-Durres, Prane Citypark, Gjokaj, Tirane, me administrator Gent Joca. UNION FINANCIAR TIRANE zoteron 100% te kapitalit te shoqerise (Sipas te dhenave te QKB deri me date 22.03.2024)

III. PAYLINK, nje shoqeri aksionare, e themeluar me date 11.09.2012 dhe qe funksionon sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi ne regjistrit tregtar NIPT L22112003M, me adrese ne Tiranë, Vore GJOKAJ Autostrada Tirane-Durres, Km 8, Godina Auto City, Kati perdhe dhe mexanin, zyra nr.01, me administratore Eneida Thomaj. UNION FINANCIAR TIRANE zoteron 100% te kapitalit te shoqerise (Sipas te dhenave te QKB deri me date 22.03.2024)

IV. LANDESLEASE, nje shoqeri aksionare, e themeluar me date 27.03.2005 dhe qe funksionon sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi ne regjistrit tregtar NIPT K51629002M, me adrese ne Tiranë, Njesia Administrative Nr. 9, Rruga "Mine Peza", Nd. 8, me administrator Rezart Ferzaj. UNION FINANCIAR TIRANE zoteron 19% te kapitalit te shoqerise (Sipas te dhenave te QKB deri me date 22.03.2024)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Varuzhan Piranjani, Niko Leka, Edmond Leka
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: VX - Licencë "Për subjekt financiar jo-bankë"
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga ''Ismail Qemali'' Nr.32, Kati 3, Kodi Postar 1019, Njësia Bashkiake Nr.5

Adresa:
1) Tirane, Rruga e Kavajes, Ish-Stabilimenti "Mihal Duri", Shk. 1, Kati 2 Njesia Administrative Nr. 7
2) Tirane, Bulevardi ''Zogu I'', Pallati Edicom, Kati 10, Kodi Postar 1016, Njësia Bashkiake Nr.9
3) Tirane, Vore, GJOKAJ Autostrada Tirane-Durres, Km.8, Godina "Auto City" Nr.1, Kati 2, Zyra Nr.01

Faqja Web:
https://uft.al/

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 23.04.2022
Akti i themelimit dhe statuti
Marreveshje per shitjen e pjeseve te kapitalit 31.10.2005
Vendim i asamblese se aksionareve per rritjen e kapitalit 30.05.2017
Informacion mbi strukturen e grupit bankar
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 08.04.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 10.07.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 24.01.2024
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 22.03.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Shenimet shpjeguese te PF 2022
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 388 528 215,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 526 499 878,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 424 787 270,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 361 215 480,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 331 230 623,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 497 869 908,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 459 950 283,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 248 842 047,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 463 008 708,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 657 894 537,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 537 328 130,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:1 004 476 583,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:1 022 965 504,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:876 880 311,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:809 746 861,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:804 102 564,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:871 660 824,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:786 500 520,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:527 878 662,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 665 043 188,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 840 341 854,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 699 149 059,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Lala / P. Nikolli