Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Niko Leka
Rezultate gjithsej: 6

Mbi 1000000 Fitim 2015

UNION FINANCIAR TIRANE

J62424002G
(Te kryeje aktivitet financiar qe lidhet me: Kembim valutor dhe transferte parash. Te shese dhe te bleje valute ne kartemonedhe. Te shese dhe te bleje ceqe udhetaresh. Te shese dhe te bleje valute nepermjet levi)

Tiranë 248842047 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

UNION BANK SHA (shoqeria e perthithur "BANKA NDERKOMBETARE TREGTARE")

K51807801R
()

Tiranë 441213000 ALL

UNION GRUP (ish "UNION")(perthithur "UNION NET" - L11408037F)

K61527801R
(Pjesmarrja,ndjekja dhe kontrolli i pjesmarrjes ne pronesine e shoqerive te tjera ,ku ajo gezon te drejten e pronesise.)

Tiranë -35400814 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

Arch Investor

K91404015I
(Pjesemarrja, ndjekja, kontrolli i pjesemarrjeve ne pronesine e shoqerive te tjera, ku gezon te drejten e pronesise.Çdo veprimtari tjeter e lejuar me ligj, qe ka lidhje direkte ose indirekte me objektin soci)

Tiranë 15529834 ALL

UNION NET (perthithur nga "UNION GRUP")

L11408037F
(Ofrimin, ne çfaredo lloj forme, te sherbimeve administrative dhe manaxheriale per llogari te te treteve duke perfshire, por pa u kufizuar ne administrimin, bashkerendimin dhe drejtimin e shoqerive te treta.)

Tirane 798310 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

Tirana Real Invest Capital

L52212076A
(Veprimtari tregtare, shit blerje pasurish te paluajtshme, aksionesh, export-import, tregtia me shumice dhe pakice e mallrave.Ndertim dhe investime ne fushen e ndertimit.Ne perputhje me legjislacionin shqipta)

Tirane 1094070 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni