Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Eduard Shima
Rezultate gjithsej: 6

Mbi 1000000 Fitim 2015

UNION FINANCIAR TIRANE

J62424002G
(Te kryeje aktivitet financiar qe lidhet me: Kembim valutor dhe transferte parash. Te shese dhe te bleje valute ne kartemonedhe. Te shese dhe te bleje ceqe udhetaresh. Te shese dhe te bleje valute nepermjet levi)

Tiranë 248842047 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

I N T E R G R A F I K A

K51901008V
(Krijime, perpunime realizime grafike. Botime, shtypje librash, revistash, fletpalosje, reklama.)

Tirane 11657655 ALL

UNION GRUP (ish "UNION")(perthithur "UNION NET" - L11408037F)

K61527801R
(Pjesmarrja,ndjekja dhe kontrolli i pjesmarrjes ne pronesine e shoqerive te tjera ,ku ajo gezon te drejten e pronesise.)

Tiranë -35400814 ALL

UNION NET (perthithur nga "UNION GRUP")

L11408037F
(Ofrimin, ne çfaredo lloj forme, te sherbimeve administrative dhe manaxheriale per llogari te te treteve duke perfshire, por pa u kufizuar ne administrimin, bashkerendimin dhe drejtimin e shoqerive te treta.)

Tirane 798310 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

PRINT MARKET

L42209021A
(Dizenjime dhe printime te te gjitha llojeve, permasave dhe materialeve. Prodhim materiale marketingu, tabela te thjeshta dhe me ndricim, konstruksione plastike, druri dhe metalike si dhe montimi i tyre ne ç)

Tirane 15049307 ALL

Botimet POETEKA

L71319033I
(Botime, publikime, shtypshkrime librash e revistash ne formate leter dhe ne forma e teknologji te tjera te mbartjes se tekstit, botime e publikime multimediale (ne formatet web, film, video, audio etj.), bot)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni