Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Edmond Leka
Rezultate gjithsej: 9

Mbi 1000000 Fitim 2015

UNION FINANCIAR TIRANE

J62424002G
(Te kryeje aktivitet financiar qe lidhet me: Kembim valutor dhe transferte parash. Te shese dhe te bleje valute ne kartemonedhe. Te shese dhe te bleje ceqe udhetaresh. Te shese dhe te bleje valute nepermjet levi)

Tiranë 248842047 ALL

SESA

J66902067B
(Shpërndarje të energjisë elektrike.)

Shkodër ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

GEO CONSULTING

K31421004D
(Konsulence teknike, sherbime, projektim e zbatim, revizion dhe tregtim ne fushat, punime topogjeodezike, gjeodezi inxhinierike, hartografi, fotogrametri, sistemet e informacioneve gjeografike, pasurite e paluaj)

Tiranë 20977330 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

UNION BANK SHA (shoqeria e perthithur "BANKA NDERKOMBETARE TREGTARE")

K51807801R
()

Tiranë 441213000 ALL

UNION GRUP (ish "UNION")(perthithur "UNION NET" - L11408037F)

K61527801R
(Pjesmarrja,ndjekja dhe kontrolli i pjesmarrjes ne pronesine e shoqerive te tjera ,ku ajo gezon te drejten e pronesise.)

Tiranë -35400814 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

Arch Investor

K91404015I
(Pjesemarrja, ndjekja, kontrolli i pjesemarrjeve ne pronesine e shoqerive te tjera, ku gezon te drejten e pronesise.Çdo veprimtari tjeter e lejuar me ligj, qe ka lidhje direkte ose indirekte me objektin soci)

Tiranë 15529834 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

PLUTON INVESTOR

K91417016M
(Veprimtari tregetare,shit-blerje aksionesh,ekxport-import mallrash.Ndertim dhe investime ne fushen e ndertimit.Shoqeria mund te kryeje çdo transaksion ne lidhje me pasurite e luajtshme dhe te paluajtshme si)

Tirane 27236274 ALL

UNION NET (perthithur nga "UNION GRUP")

L11408037F
(Ofrimin, ne çfaredo lloj forme, te sherbimeve administrative dhe manaxheriale per llogari te te treteve duke perfshire, por pa u kufizuar ne administrimin, bashkerendimin dhe drejtimin e shoqerive te treta.)

Tirane 798310 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

INVENT

L32015008T
(Prodhim programesh kompjuterike ne fushat e punimeve topogjeodezike, gjeodezi inxhinierike, hartografi, fotogrametri, sistemet e informacioneve gjeografike (WEBGIS), pasuritë e paluajtshme etj. Shërbime ne fu)

Tiranë 21277904 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni