Skip to content

GJIKURIA Zotëruese e një konçesioni Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-02-02 14:43:02
JSON

NIPT: J62903456H
Administrator: Milo Gjikuria, Ardmir Doda, Florenc Gjikuria
Objekti i Veprimtarisë: Ndërtim, montim dhe rikonstruksion i objekteve dhe veprave të çfarëdollojshme, industriale, turistike, civile. Asfaltim rrugësh, punime bonifikimi. Prodhim i materialeve të ndërtimit, si dhe transport i tyre. Grumbullim, transportim, seleksionim të mbetjeve urbanë dhe riciklim, përpunim, presim të mbetjeve të riciklueshme, kompostim të mbetjeve organike. Trajtimi i ujërave dhe ujerave të zeza. Veprimtari private në fushën energjitike, studim, projektim, ndërtim, i Hidrocentraleve, dhe impjanteve të tjera për prodhimin e energjisë elektrike. Shfrytëzimi i tyre dhe prodhimi e tregtimi i energjisë elektrike. Ndërtim i nënstacioneve elektrike, linjave elektrike të tensionit të lartë dhe të mesëm, kabinave të transformimit dhe rrjeteve shpërndares të tensionit të ulët si dhe linjave të telekomunikacionit. Tregtim i artikujve të ndryshëm industrial, ushqimorë, import-eksport etj, tregtim, instalim dhe shërbime të makinerive dhe pajisjeve elektronike, kompjuterike dhe informatike. Ofrime rrjetesh dhe shërbime të komunikimeve elektronike, ndërtim i linjave me fibra optike. Zhvillim i aktivitetit në fushën e programimit dhe mirëmbajtjes të software dhe platformave software. Në fushën e ndërtimit të rrjeteve inxhinierike të ujësjellësit, të kanalizimeve të ujërave të bardha dhe të zeza, të vaditjes të kullimit, impiante të ndryshme, punime karpenterie, topogjeodezike, punime në sipërfaqe të gjelbërta, mirëmbajtje të rrugëve, në fushën e mbrojtjes ambientale lumore si dhe pastrimi i vijës bregdetare. Studim, projektim dhe zbatim punimesh në hortikulturë, arkitekturë mjedisi, pejsazheve, sipërfaqeve të gjelbërta si lulishte, parqe dhe pyje, pastrimi i sipërfaqeve urbane, mirëmbajtja dhe zhvillimi dekorit në mjedise urbane. Prodhimi dhe tregtimi (materiali mbjellës bimor) i farnave, fidanave, luleve, shkurre e drurëve dekorative. Kryerja e shërbimeve profesionale në fushën e prerjes dhe mirëmbajtjes së pyjeve. Shërbime të ekspertizës dhe profesionale në mjedis, pyje dhe kullota (studime, projektime dhe zbatime). Shërbimi dhe riparimi i automjeteve, hapje pikë servisi. Studime dhe konsulencë në fushën e mjekësisë. Të kryejë çdo aktivitet tregtar, financiar dhënie e marrje me qera. Të kryejë aktivitete publikimi edhe reklamimi. Aktivitet në fushën e turizmit. Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis. Karrierë guri dekorativ. Shërbimi ekspertize dhe/ose profesionale të mbrojtjes civile. Shërbime ekspertize per, studimi dhe përgatitja e projekteve mbi masat e mbrojtjes nga zjarri të ndërtesave të çdo lloji. Hartimin e akteve të ekspertizës teknike për zjarret e rëna në të gjithe territorin e Republikës së Shqipërisë. Të kryejë monitorime të gjendjes së mjedisit dhe komponenteve të saj si mjedis ujor, ajrin, biodiversitetin, pyjet dhe tokes. Të zhvillojë analiza laboratorike për matjen e parametrave të cilësisë së ujërave sipërfaqësore, ujit të pijshëm, tokës dhe ajrit si dhe shkarkimeve të të gjitha llojeve të industrisë së mjedisit, të monitorojë parametrat mjedisore të qyteteve si ajri, zhurmat etj. Të japë konsulencë në fushën e mjedisit. Të hartojë dhe zbatojë projekte për trajtimin e ujërave të ndotura, industriale, ujërave bregdetare etj. Të ofrojë konsulencë në fushën e GIS etj. Kryen shërbimet e desinfektimit, desinsektimit dhe deratizimit. Ofron shërbime në implementimin e sistemeve ISO 14001,9001 etj. Ofron shërbime për Shëndetin dhe Sigurinë në punë, të kurseve profesionale për implementimin e sistemit të Shëndetit dhe Sigurisë në Punë, ISO 14001 dhe ISO 9001. Të kryejë ndërtime detare dhe punime thellimi në ujë. Transport mallrash për llogari të vet, për të tretë dhe me qera brenda vendit. Transport të mallrave me mjete jashtë norme.
Emërtime të tjera Tregtare: GJIKURIA
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 27.02.1995
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 272 700 000,00
Numri i pjesëve: 2
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: I. E.N.P.I.&G Join, një shoqëri e thjeshtë, e themeluar më datë 07.12.2016 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L62409032A, me adresë në Tiranë, Njësia Administrative nr. 5, Rruga "Ibrahim Rugova", pallati Kontakt, kati i dytë, me administrator Florenc Gjikuria, me status aktiv. GJIKURIA shpk zotëron 90% të kuotave të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 02.02.2021).

II. JV/ENPI shpk & GJIKURIA shpk, një shoqëri e thjeshtë, e themeluar më datë 10.03.2017 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L71513040N, me adresë në Tiranë, Rruga Ibrahim Rugova, Pallati Kontakt, Kati 2, me administrator Florenc Gjikuria, me status aktiv. GJIKURIA shpk zotëron 85% të kuotave të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 02.02.2021).

III. Shoqeria Konçesionare "Rruga Orikum - Llogara", një shoqëri konçesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 22.11.2018 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L82327014A, me adresë në Tiranë, Rruga “Ibrahim Rugova”, Pallati Kontakt, Kati i tretë, me administrator Ermal Ali, me status aktiv. GJIKURIA shpk zotëron 100% të kuotave të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 02.02.2021).

IV. TechnoBuild 2018, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 28.02.2018 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L81505028B, me adresë në Korçe, Prane Pazarit te Vjeter, ne Godinen e quajtur Hani Gjelit, me Z.Kadastrale 8564, me administrator Blerdi Liçaj, me status aktiv. GJIKURIA shpk zotëron 70% të kuotave të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 02.02.2021).

V. WHITE ROADS HOTEL, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 26.12.2020 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT M02407023J, me adresë në Tirane, Njesia Bashkiake Nr.5 Rr. "Ibrahim Rugova", prane Gardes se Republikes se Shqiperise, Pallati Kontakt, Kati 2, mbi Union Bank,Pasuria nr. 4/90-N17, volum 68, faqe 204,zona kadastrale 8270., me administrator Florenc Gjikuria, me status aktiv. GJIKURIA shpk zotëron 100% të kuotave të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 02.02.2021).
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 3
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1) Fier, Kamion Benz TR 4048 I.
2) Tiranë, Furgon, Volksëagen, TR 8009 G
3) Fier, Kamion Saurer TR 6752 P.
4) Fier, Autobot Uji tip STEYR TR 9614 T.
5) Fier, Kamion Benz TR 9260 G.
6) Fier, Autobetoniere tip IVECO FR 3385 D.
7) Fier, Autovinç tip IFA TR 7960 R.
8) Fier, Kamion Benz TR 3059 J.
9) Fier, Kamion Vinç Benz TR 9481 H.
10) Fier, Gjysëm rimorkio Titan, FR 0316 D.
11) Fier, Kamionçinë Benz TR 5 8259 I
12) Tirane, Mjeti Autobetoniere - Scania, Targa AB 825 BX
13) Tirane, Mjeti Kamion me Vinç- Iveco, AB 573 BX; 14) Durres, Kruje, Riparimi i Shkolles "Shaqir Lleja", Bushnesh;
15) Tirane, Mjeti Autobetoniere - Scania, Targa AB 713 BX;
16)Tirane, Mjeti Kamioncine - Peugeot, AA 152 MB
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: I.2.A - Shërbime ekspertize
II.4 - Prodhimi dhe/ose tregtimi i farave dhe/ose fidanëve
III.7.A - Shërbime të ekspertizës dhe/ose profesionale lidhur me pyje dhe/ose kullota
III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
Çështje Ligjore: I. Më datë 18.10.2013, me anë të urdhërit Nr. 214 Regj, Nr. 214/4 Prot, lëshuar nga Dhoma Kombëtare e Përmbaruesve Gjyqësorë Privat, Studio përmbarimore L.D.C, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aktivet e palës debitore që zotëron subjekti juridik “GJIKURIA”. Aktivet do të qëndrojnë të sekuestruara deri në një urdhëresë të dytë.

II. Më datë 06.12.2013, me anë të urdhërit Nr. 214 Regj, Nr. 214/8 Prot, lëshuar nga Studio Përmbarimore “ L.D.C” shpk, drejtuar QKR, u urdhërua heqja e masës së sekuestros mbi aktivet e shoqërisë “Gjikuria” sh.p.k.

III. Më datë 18.12.2013, me anë të urdhërit Nr. 2635, Nr. 14298 Prot., lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “Strati Bailiff’s Service” sh.p.k , përmbarues privat Edvin Malotaj, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aktivet që zotëron pala debitore, shoqëria “GJIKURIA” sh.p.k, për ekzekutimin e urëdhrit ekzekutiv Nr. 6509 Akti, datë 12.11.2013, lëshuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë. Këto aktive do të qëndrojnë te bllokuara deri në një urdhër të dytë. Objekti i sekuestros është pagimi i shumës ndaj shoqërisë “SIAME” shpk.

IV. Më datë 24.12.2013, me anë të urdhërit Nr. 2635, Nr. 14572 Prot., lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “STRATI BAILIFF'S SERVICE” sh.p.k., u urdhërua heqja e masës së sekuestros Konservative mbi aktivet e palës debitore, shoqërisë ”GJIKURIA” sh.p.k, duke revokuar urdhërin Nr. 14298 Prot., datë 18.12.2013.

V. Më datë 2.11.2015, me anë të urdhërit Nr. 2122-291 Prot, protokolluar nga QKR me Nr. 9965 Prot., datë 5.11.2015 "Për Vënien e Sekuestros Konservative”, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore"AEF BAILIFF SERVICE", drejtuar QKR, u urdhërua vendosja e masës së bllokimit për shoqërinë "Gjikuria" Shpk.

VI. Më datë 11.11.2015, me anë të urdhërit Nr. 2143-291 Prot., protokolluar nga QKR me Nr. 10262 Prot., datë 13.11.2015, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “AEF BAILIFF SERVICE” shpk, u urdhërua heqja e masës së sekuestros konservative për shoqërinë “Gjikuria” shpk, pas përmbushjes së detyrimeve që kjo e fundit kishte ndaj kreditorit “GE.CO” sh.p.k.

VII. Më datë 28.06.2019, me anë të kërkesës Nr. 469 Prot, lëshuar nga Përmbaruesja Gjyqësore Private Ina Barjamaj, u kërkua vendosja e masës së sekuestros konservative në aksionet, kuotat e debitorit e palës debitore, shoqërisë GJIKURIA sh.p.k, si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i tyre duke ndaluar tjetërsimin dhe/ose disponimin e tyre si dhe moskryerjen e asnjë veprimi tjetër për ekzekutimin e Urdhërit Ekzekutiv Vendimi Nr. 814/U, datë 10.05.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë deri në një urdhër të dytë nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat Ina Bajramaj. Objekti i sekuestros është pagimi i faturave tatimore ndaj kreditorit, shoqërisë “Demak” sh.p.k.

VIII. Me date 17.07.2019, me ane te vendimit per pushimin e “Urdherit te ekzekutimit” Nr.469 Prot, leshuar nga Permbaruesi Gjyqesor Ina Barjamaj, u vendos pushimi i ekzekutimit te “Urdherit te ekzekutimit”, Nr.729, date 13.05.2019 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Vlore pasi vendimi u ekzekutua teresisht sipas ligjit.

IX. Me date 19.08.2019, me ane te urdhrit Nr.469 Prot, lëshuar nga Permbaruesja Gjyqesore Private Ina Barjamaj, u urdherua heqja e masës së sekuestros, te vendosur mbi kapitalet ne pronesi te debitorit shoqeria “GJIKURIA” sh.p.k pajisur me NUIS ( NIPT) - J62903456H.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 5, Rruga Ibrahim Rugova, Pranë Gardës së Republikës, Pallati Kontakt, mbi Union Bank

Adresa:
1) Tiranë, Vorë, PICAR Nr. Pasurie 167/15, Zona Kadastrale Nr. 3974, në Fshatin Picar
2) Tirane, Rikualifikim urban i bllokut qe kufizohet nga Bulevardi Bajram Curri - Bulevardi Petro Nini Luarasi - Rruga Taulantia - Rruga Ali Demi-Faza I
3) Tirane, Petrele, MULLET, Fshati Dobresh, Nr.Pasurie 403/1, Zone Kadastrale Nr.1498.
4) Vlore, Himare, Furnizimi me uje i zonave turistike Drimadhes, Dhermi dhe permiresimi i rrjetit te ujesjellesit te fshatit Dhermi
5) Tiranë, Ndërtimi i Rrugës së Unazës së Jashtme Tiranë, pjesa verilindore (segmenti Kthesa e Saukut-Bregu i Lumit) Lot 3
6) Tiranë, "Ndërtimi i 5 fiderave të rinj C 1/1 (Nënstacioni Hardin I 5), C 2/1 (Nënstacioni Qemal Stafa 3), C 3/1 (Nënstacioni Ali Demi 1), C 15/1 (Nënstacioni Sitki Cico 4), C 6/1 (Nënstacioni Kabina Shengjergji) për ndarjen e fiderave CI; C2; C3; C6, C15 etj.
7) Vlorë, Himarë, Fshati Dhërmi, nr. pasurie 68/1, zonë kadastrale nr. 1739.
8) Vlorë, Himarë, Kompleksi Green Coast, Palase.
9) Tiranë, Rehabilitimi i rrugëve të bllokut që kufizohet nga rrugët "Fabrika e Qelqit", "Konferenca e Pezës", "Besim Alla" dhe "Jorgo Panajoti" - Faza I
10) Vlorë, Himarë, Rrethi Vlorë, Bashkia Himarë, Mali Kolzës, "Vumblo" (Fabrikë Asfalto-Betoni)
11) Tiranë, Rikualifikim i akseve rrugore Unaza Lindore Loti 3
12) Durres, Sukth, Rindertimi i objektit ''Shkolla 9-vjecare Njazi Mastori'' dhe Rindertimi Shkolla Fillore dhe Kopshti Perlat, Njesia Administrative Sukth
13) Durres, Sukth, Rindertimi i objektit ''Shkolla 9-vjecare Njazi Mastori'' dhe Rindertimi Shkolla Fillore dhe Kopshti Perlat, Njesia Administrative Sukth
14) Tirane, Petrele, MULLET, Fshati Dobresh, Nr.Pasurie 403/1, Zone Kadastrale Nr.1498
15) Vlore, Himare, DHERMI; Ndërtimi i qendrës emergjente Palasë, rehabilitimi i përroit dhe zonës së parkimit në fshatin Dhërmi
16) Tirane, Rikualifikim urban i bllokut qe kufizohet nga Bulevardi Bajram Curri - Bulevardi Petro Nini Luarasi - Rruga Taulantia - Rruga Ali Demi-Faza I
17) Tirane, Vaqarr, Rindërtimi i banesave individuale, jashtë zonave të reja per zhvillim, ndërtimin dhe rikonstruksionin e infrastrukturës publike si dhe cdo ndërhyrje tjeter në funksion te tyre, ne Njesine administrative Vaqarr, ku jane te percaktuara 24 shtepi
18) Tirane, Kashar, Rindërtimi i banesave individuale, jashtë zonave të reja per zhvillim, ndërtimin dhe rikonstruksionin e infrastrukturës publike si dhe cdo ndërhyrje tjeter në funksion te tyre, ne Njesine Administrative Kashar dhe Lagjja 13, ku jane percaktuar 7 shtepi.
19) Tirane, Dajt, Zall Dajt, Zona Kadastrale 3348
20) Tirane, KAVAJE, Rrogozhine, Rindertimi i banesave individuale, ndertimi dhe rikonstruksioni i infrastruktures publike dhe çdo nderhyrje tjeter ne funksion te tyre, Bashkia Rrogozhine
21) Vlore, Himare, DHERMI; Impiant i Trajtimi te Ujerave te Ndotura dhe sistemi KUZ Drimadhe, Dhermi.
22) Vlore, Himare, Rikonstruksioni i Godines aktuale te Bashkise Himare
23) Tirane, Ndertimi i Godines Tip ne RSU nr.3 (nr.5), Tirane
24) Tirane, Sistemimi i Perroit te Kallmit, Bashkia Tirane
25) Tirane, Kamez, Rindërtimin e 162 banesave individuale, ndërtimin dhe rikonstruksionin e infrastrukturës publike dhe çdo nderhyrje tjetër ne funksion të tyre

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 02.02.2021
Akti i themelimit dhe statuti i shoqerise
Dokumenta te ndryshem
Vendimi per zmadhimin e kapitalit 24.12.2018
Kontrate shitje kuotash 18.04.2018
Kontrate per transferimin e kuotave 11.12.2006
Kontrate per shitjen e kuotave 27.01.2005
Kontrate transferimi e kuotave 14.01.2009
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 27.10.2010
Urdher sekuestro 28.06.2019
Urdher per heqjen e sekuestros 06.12.2013
Urdher per heqjen e sekuestros 11.11.2015
Urdher per venien e sekuestros 18.10.2013
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2008
Pasqyrat Financiare 2011
Pasqyrat Financiare 2012
Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet shpjeguese te PF 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013 Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 114 920 727,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 123 379 476,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 95 786 108,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 55 117 447,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 23 866 363,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 16 958 611,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 175 309,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 6 553 871,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 12 527 512,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 62 247 025,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: 49 348 114,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:1 805 832 323,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:2 885 986 405,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:2 434 753 866,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:2 145 646 247,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:843 656 820,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 767 732 163,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 853 083 358,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 446 527 743,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 983 164 612,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 998 422 316,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2008: 576 130 005,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2007: 501 921 997,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala