Skip to content

G. P. G. COMPANY (Ish G. P. G. Kompani) Zotëruese e disa koncesioneve Më shumë Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-16 14:05:46
JSON

NIPT: J64324443V
Administrator: Besmir Çako
Objekti i Veprimtarisë: Te zhvilloje veprimtari ne punimet e ndertimit per objekte civile, industriale, turistike etj; Te zhvilloje veprimtari ne punimet e germimit te dheut, punimet e muratures dhe beton arme; Te zhvilloje veprimtari ne punimet e mirembajtjes; Te zhvilloje veprimtari ne punimet e restaurimit; Te zhvilloje veprimtari ne prodhimin, tregtimin, import - eksport te materialeve te ndertimit, makineri e pajisje; Te zhvilloje veprimtari ne prodhimin e materialeve inerte, materialeve me baze bitumi; Te zhvilloje veprimtari ne ndertime civile dhe ekonomike, ndertim rrugesh; Te zhvilloje veprimtari ne ndertimet hekurudhore, ndertime ura dhe vepra arti, ndertime detare, ndertime hidraulike e hidroteknike, vepra te vecanta e punime speciale; Te zhvilloje veprimtari ne projektimin e ndertimeve civile; Te zhvilloje veprimtari ne transportin e mallrave me mjete jashte norme; Te zhvilloje veprimtari ne fushen e bujqesise, blegtorise dhe pemtarise; Te zhvilloje veprimtari perpunimi paraprak dhe perfundimtar te produkteve te ndryshme bujqesore, blegtorale dhe frutore; Te zhvilloje veprimtari ne import - eksport, blerje/shitje me shumice dhe pakice, te produkteve bujqesore, blegtorale, frutore, lendeve kimike e materialeve ndihmese lidhu.r drejteperdrejte me veprimtarine kryesore; Te zhvilloje veprimtari ne ndertimin e linjave te energjise elektrike dhe nenstacionet elektrike T.L/T.M/T.U; Te zhvilloje veprimtari ne ndertimin e linjave te telekomunikacionit; Te zhvilloje veprimtari ne ndertimin e impianteve te energjise se rinovueshme; Te zhvilloje veprimtari ne import - eksport dhe tregtim te energjise elektrike; Te zhvilloje veprimtari ne fushen e mirembajtjes, remontit profilaktik te mesem e kapital te transformatoreve te llojeve te ndryshem; Te zhvilloje veprimtari ne fushen e ndertimit per punime ndertimi, sherbime mirembajtje e riparim te aseteve te infrastruktures energjitike industriale te TL dhe TM, punime hidraulike, elektrike, punime hekuri dhe cdo punim tjeter qe ka te beje me ndertime e montime; Te zhvilloje veprimari ekonomike ne fushen e import-eksportit dhe tregtimit me shumice e pakice te makinerive e pajisjeve elektrike dhe elektronike per perdorim industrial.Te zhvilloje veprimtari si operator tatimor ;Te zhvilloje veprimtari per grumbullimin, transportimin e mbetjeve te rrezikshme dhe jo te rrezikshme ( inerteve );Te zhvilloje veprimtari ne fushen e hoteleri-turizmit, strukturave akomoduese hoteleri, bar, delivery, katering, fast food, restorant me plan sherbim te personalizuar, shazllone, stacione plazhi, lundrime turistike, sporte ujore, piste ne det me lokacion bar restorant, vendbazim per mjete ujore, motorrike dhe jo motorrike, sherbime opsionale plotesuese me karakter clodhje, pushimi apo defrimi, spektakli, lojra, organizime dhe realizime "eventesh'' te ndryshme, sherbim Spa, sherbim parkimi, ofrimi i guidave turistike si dhe cdo veprimtari tjeter ekonomike qe do te konsiderohet e nevojshme dhe e dobishme per vijimin e aktivitetit te shoqerise; Te zhvilloje veprimtari ne prodhimin dhe tregtimin e pijeve alkolike dhe jo alkolike; Te zhvilloje veprimtari ne fushen e pastrimit te mjediseve urbane, punime ne siperfaqe te gjelberta, sherbime dekori, dezinsektim, dezinfektim dhe deratizim; Te zhvilloje veprimtari ne menaxhimin e integruar te mbetjeve urbane, grumbullim, magazinim, seleksionim dhe ruajtje te mbetjeve. Te zhvilloje veprimtari te mirembajtjes, larjes, dezinfektimit dhe riparimit te konteniereve te mbetjeve urbane dhe industriale; Shoqeria mund te kryeje cdo veprim apo operacion tjeter komercial, industrial e financiar, te dobishem apo plotesues ndaj permbushjes se objektit te Shoqerise me kusht qe aktivitetet e mesiperme te mos jene ne kundershtim me objektin e Shoqerise.
Emërtime të tjera Tregtare: G. P. G. COMPANY
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 12/01/1996
Rrethi: Lushnje
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 550 270 990,00
Numri i pjesëve: 2
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: I. “PLATINUM GROUP” shpk, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 15.06.2020 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT M04224402C, me adresë në Fier, Lushnje, Lagjja ''18 Tetori'', Godinë 1 Katëshe, tek Nyja e Prodhimit Asfalto-Betonit, pranë Rotondos së Plukut. Aktualisht shoqeria eshte e pezulluar. G.P.G. COMPANY zoteron 100% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 05.11.2023)

II. BETA shpk, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 11.07.1995 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar J62904026N, me adresë në Berat, Ura Vajgurore PASHALLI Lagjja " Allvaxhias ", rruga për ne Skrevan. Lejet minerare ( Gurore ), Shfrytezimi i mineralit te gurit gelqeror me nr. 969/1 dhe nr.1816, me administrator Gëzim Dani. G.P.G. COMPANY zoteron 100% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 05.11.2023)

III. Egnatia Hydropower shpk, një shoqëri konçesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 22.01.2018 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar L82529203M, me adresë në Tiranë, Rruga "Rrapo Hekali", Pallati Beem Shpk, Ap. Nr.16, me administrator Paqsor Buzi. G.P.G. COMPANY zoteron 100% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 05.11.2023)

IV. HIDROALBANIA ENERGJI shpk, një shoqëri konçesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 23.09.2009 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar K98420202O, me adresë në Kukës, Shishtavec, Cernalevë, Hidrocentral në Cernalevë, me administrator Kujtim Kolgjini. G.P.G. COMPANY zoteron 66% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 05.11.2023)

V. VELLEZERIT-TOLA sh.p.k, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 15.02.2006 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar K73512202L, me adresë në Tiranë, Bulevardi Zhan D’Ark, Pallati ngjitur me Ministrinë e Jashtme, Kati i 7, me administrator Gezim Dani. Shoqeria eshte e c’regjistruar pa likuidim. G.P.G. COMPANY zoteronte 100% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 05.11.2023)

VI. Greenfarm & Energy, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 03/03/2015 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar L51505023E, me adresë në Tiranë, ne Rruga '' Abdi Toptani '', Torre Drin, Kati 10, Nr. 101, me administrator Refat Shkodra. Shoqeria eshte e pezulluar. G.P.G. COMPANY zoteron 100% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 05.11.2023)

VII. ENERSOL POWER, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 14/01/2016 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar L61315032C, me adresë në Tiranë, Rruga "Abdi Toptani", Torre Drin, Kati 10, Nr. 101, Tirane, me administrator Gëzim Dani. G.P.G. COMPANY zoteron 80% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 05.11.2023)

VIII. E VENTO srl Albania, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 15/02/2008 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar K81419015N, me adresë në Tiranë, Rruga "Abdi Toptani", Torre Drin, Kati 10, Nr. 101, me administrator Florian Peri. G.P.G. COMPANY zoteron 80% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 05.11.2023)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
II.4 - Prodhimi dhe/ose tregtimi i farave dhe/ose fidanëve
III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
Çështje Ligjore: I. Me date 16.10.2020, u hartua projekt-marreveshja per bashkimin e shoqerise perthithese “G.P.G Company” sh.p.k me shoqerine e perthithur “Vellezerit-Tola” sh.p.k. Kalimi i kuotave nga shoqeria e perthithur tek shoqeria perthithese nuk do te shoqerohet me zmadhim te kapitalit.

II. Me date 31/08/2022, me ane te Urdhërit Nr.1505/4Prot., Nr.1505Regj., datë 24.08.2022, protokolluar nga QKB me Nr. 21839Prot., date 25.08.2022 "Për Venien e Sekuestros Konservative”, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore "JUS", drejtuar QKB, u urdherua vendosja e masës se sekuestros mbi kuotat e debitorit “G.P.G COMPANY” me NIPT-J64324443V dhe te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i kuotave per shumen e detyrimit ne total prej 1.792.000 leke. Kreditor : Inspektorati Kombetar i Mbrojtjes se Territorit; Objekti Pagim Gjobe

III. Me date 15/09/2022, me ane te Urdherit Nr.1505/9 Prot., Nr. 1505 Regj., date 06.09.2022, leshuar nga Zyra Permbarimore Gjyqesor Privat “JUS” shpk, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat e debitorit; Shoqeria “G.P.G. COMPANY” SHPK me NIPT- J64324443V, si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre kuotave .
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Lushnje, Lagjja 18 Tetori, godinë 1 katëshe, tek nyja e prodhimit Asfalto-Betonit, pranë Rotondos së Plukut.

Adresa:
1. Tirane, Ndërtimi i Unazës së Jashtme Tiranë, Loti 5

2. Lushnje, Lagjja Loni Dhamo, Bulevardi i Palmave, pallati 8 katesh 3 kolonat, kati i pare

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 05.11.2023
Vendimi I asamblese per zmadhimin e kapitalit (15.12.2011)
Raport per zmadhimin e kapitalit (10.07.2009)
Kontrate shitje kuotash (12.12.2017)
Vendim I ortakut te vetem per rritje kapitali (25.06.2009)
Vendim I ortakut te vetem per rritje kapitali (20.07.2010)
Vendim I ortakut te vetem per rritje kapitali (10.08.2008)
Vendim I asamblese per rritje kapitali (13.04.2018)
Vendim I asamblese per rritje kapitali (30.12.2014)
Kontrate shitje kuotash (06.12.2006)
Dokumenta te ndryshem (Akt themelimi, vendimet e asamblese)
Kontrate shitje kuotash (27.02.2007)
Projekt-marreveshja e bashkimit te “G.P.G Company” sh.p.k me “Vellezerit-Tola” sh.p.k, date 16.10.2020
Urdher per Venie Sekuestro date 24.08.2022
Urdher per Heqje Sekuestro date 06.09.2022
Vendim i Asamblese se Ortakeve, Zmadhim Kapitali date 30.11.2022
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 16.04.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare (2013)
Pasqyrat financiare (2014)
Pasqyrat financiare (2015)
Pasqyrat financiare (2012)
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2020
Pasqyrat financiare 2021
Pasqyrat financiare 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 596 984 590,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 339 255 340,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 428 485 287,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 282 457 908,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 173 330 090,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 285 630 752,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 197 648 918,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 277 221 957,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 132 193 386,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 88 233 142,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 71 776 921,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 60 806 085,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 88 766 969,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:4 164 336 491,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:3 467 341 922,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:2 638 695 101,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:1 852 315 939,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:1 442 929 851,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:1 866 480 308,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:1 263 730 817,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:1 738 160 564,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 1 372 417 998,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 1 175 789 440,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 864 564 897,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 1 089 589 327,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 1 070 500 166,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Lala/ P. Nikolli/L.Kanani