Skip to content
Ndërtimi, operimi, transferimi i Hidrocentraleve mbi lumin Gostimë, Egnatia Shushicë

Egnatia Hydropower
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-04-02 15:01:48

NIPT: L82529203M
Administrator: Paqsor Buzi
Objekti i Veprimtarisë: Planifikimi, ndërtimi, mirëmbajtja dhe funksionimi i hidrocentraleve në lumin Gostimë me një kapacitet të instaluar nga lartësia 130 deri në 1350 metra mbi nivelin e detit, si edhe shitja e elektricitetit të prodhuar në Shqipëri dhe jashtë saj. Shoqëria mund të kryejë çdo veprimtari tjetër tregtare të lejueshme që është e nevojshme dhe e dobishme për të përmbushur objektivin e saj.
Emërtime të tjera Tregtare: Egnatia Hydropower
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 22/01/2018
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 000,00
Numri i pjesëve: 2
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: G. P. G. COMPANY shpk, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 12.01.1996 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J64324443V, me adresë në Fier, Lushnje, Lagjja 18 Tetori, godinë 1 katëshe, tek nyja e prodhimit Asfalto-Betonit, pranë Rotondos së Plukut, me administrator Paqsor Buzi. Ortaket e shoqerise jane: Paqsor Buzi (50%) dhe Gezim Dani (50%) (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 02.04.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 01.04.2021, terhequr nga QKB ne daten 02.04.2022, Pronar perfitues i shoqerise eshte:

Paqsor Buzi, shtetas Shqiptar, i datelindjes 1970, pranor perfitues per 50% te pronesise pasi zoteron 50% te kapitalit tek shoqeria G.P.G Company. Data e percaktimit si pronar perfitues: 12.12.2019.

Gëzim Dani, shtetas Shqiptar, i datelindjes 1970, pranor perfitues per 50% te pronesise pasi zoteron 50% te kapitalit tek shoqeria G.P.G Company. Data e percaktimit si pronar perfitues: 12.12.2019.
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 20.02.2013
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji ose gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 7.806.058.026 lekë
Vlera e Riinvestimit: Çdo 15 vjet konçesionari do të riinvestojë 100% të vlerës së investimit për makineri dhe pajisje. Kjo vlerë do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Kosto Konçesionare: Konçesionari do të paguajë si tarifë konçesioni, në favor të Autoritetit Kontraktues, 3.5 % (tre pikë pesë përqind) të të ardhurave neto nga prodhimi i energjisë dhe çdo lloj përfitimi që konçesionari ka të drejtë të raportojë në përqindjen e cila përfaqëson tarifën konçesionare, prodhimi i kësaj energjie elektrike, përfshirë pa limit edhe të drejta prej reduktimit të karbonit dhe të gazrave të tjera në atmosferë.
Shënime: Egnatia Hydropower shpk është një shoqëri konçesionare e krijuar për zbatimin e kontratës së konçesionit të formës BOT për financimin, projektimin, ndërtimin, vënien në punë, administrimin dhe mirëmbajtjen e hidrocentralit mbi lumin Gostimë, Rrethi Elbasan-Librazhd, si dhe transferimin e tij në përfundim të kontratës tek Autoriteti Kontraktues, të nënshkruar nga bashkimi i përkohshëm i shoqërive “Vëllezërit Tola” sh.p.k, “Arti” sh.p.k dhe “G.P.A Konstruksion” shpk me Ministrinë e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës.

Më datë 18.07.2007, me anë të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 464, u miratua bonusi prej 10% të pikëve për rezultatin, teknik dhe financiar, në proçedurën konkurruese përzgjedhëse (propozim i pakërkuar), që i jepet shoqërisë “Vëllezërit Tola” sh.p.k.

Hidrocentralet mbi lumin Gostimë do të ndërtohen në rrjedhën e lumit Gostimë, përfshirë edhe degët e tij, rrethi Elbasan – Librazhd, me këto karakteristika të përgjithshme: Fuqia e instaluar 65360 MW dhe Prodhimi Vjetor i Energjisë 312.802.976 KW/H.
Hidrocentralet do të ndërtohen nga kuota 1350 m mbi nivelin e detit ku ndodhet vepra e marrjes së HEC-it të sipërm deri në kuotën 130 m mbi nivelin e detit ku është kuota e godinës së centralit të HEC-it të poshtëm sipas përcaktimeve të ofertës të paraqitur nga konçesionari.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga "Rrapo Hekali", Pallati Beem Shpk, Ap. Nr.16.

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 02.04.2022
Statuti I shoqerise Egnatia Hydropower
Kontrate shitje kuotash (26.04.2018)
Kontrata Koncesionare (20.02.2013)
VKM nr 464 per miratimin e bonusit (18.07.2007)
Kontrate shitje kuotash 12.12.2019
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 02.04.2022
Shtojcat e kontrates koncesionare
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -714 950,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -478 128,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -327 577,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala