Skip to content

UJESJELLES MAT Sh.a
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-04-14 10:13:52
JSON

NIPT: J68103917F
Administrator: Artan Thomaraj
Objekti i Veprimtarisë: Shërbimi i furnizimit me ujë të pijshëm i konsumatorëve dhe shitja e tij. Mirëmbajtja e sistemit(eve) të furnizimit të ujit të pijshëm. Prodhimi dhe blerja e ujit për plotësimin e kërkesës se konsumatorëve. Shërbimi i grumbullimit, largimit dhe trajnimit të ujerave të ndotura dhe shitja e tij. Mirëmbajtja e sistemeve të ujërave të ndotura, si dhe të impianteve të pastrimit të tyre
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 16/07/1996
Rrethi: Mat
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 729 777 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Publike
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Agim Selita; Artan Thomaraj; Aranit Shpani
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: 01.Në datë 27.04.2016: Në bazë të Vendimit Nr.108, datë 22.04.2016, të lëshuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Mat, është vendosur: Pranimi i padisë të paditësit Petrit Skura (ish administratori i shoqërisë) “Sigurimi i objektit të padisë duke urdhëruar pezullimin e vendimeve Nr.88, datë 21.03.2016, pezullimin e Vendimit Nr.162, datë 12.04.2016 për lirimin nga detyra të administratorit Petrit Skura, pezullimin e vendimit Nr.164, datë 12.04.2016 për emërimin e administratorit Arjan Lika të Kryetarit të Asamblesë së Përgjithshme të Shoqërise Ujësjellës Kanalizime Mat sh.a deri në përfundimin e gjykimit.”
<02.Në datë 29.06.2016: Depozitimi i Shkresës Përcjellëse Nr.1501/1 Prot., 1542 Regj., datë 17.05.2016, lëshuar nga Zyra Përmbarimore “Ardael’ sh.p.k, ku është kërkuar zbatimi i vendimit të gjykatës Nr.108, datë 22.04.2016, lëshuar nga Gjykata e Rrethit gjyqësor Mat (plotësuese pika 01).
03. Në datë 05.09.2016: Në bazë tëVendimit Nr.452, datë 28.06.2016, të Gjykatës së Apelit Tiranë, është vendosur: “Prishja e Vendimit Nr.108 datë 22.04.2016, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Mat dhe dërgimin e çështjes për rigjykim në po atë gjykatë me tjetër trup gjykues.”
04. Me date 19/08/2022, me ane te Shkresës nr.949/5 Prot., datë 03.08.2022 për Vendosjen e Masës së Sigurimit te Detyrimit Tatimor, lëshuar nga Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve (Rajoni Verior), u kerkua të mos lejohet tjetërsimi mbi pasurine dhe te drejtat pasurore qe i perkasin subjektit "UJESJELLES MAT" Sh.a, pajisur me NUIS (NIPT)- J68103917F.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Mat, Burrel; Lagjja Partizani; Rruga "Ibrahim Temo", Ndërtesa nr.4.

Faqja Web:
https://www.shuk.al/mat

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ndryshimi i Administratorit & Anëtarëve
Ndryshimi i Aksionarit
Ndryshimi i Formes Ligjore
Ndryshimi i Kapitalit Themeltar
Ndryshimi i Statutit (Objekti)
Ekstrakti Historik i Shoqërisë- Datë 25.09.2021
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 14.04.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyra Financiare 2008
Pasqyra Financiare 2010
Pasqyra Financiare 2011
Pasqyra Financiare 2012
Pasqyra Financiare 2015
Pasqyra Financiare 2016
Pasqyra Financiare 2017
Pasqyra Financiare 2013
Pasqyra Financiare 2014
Pasqyra Financiare 2018
Pasqyra Financiare 2018 (Shenimet Shpjeguese)
Pasqyra Financiare 2019
Pasqyra Financiare 2019 (Shenimet Shpjeguese)
Pasqyra Financiare 2020
Pasqyra Financiare 2020 (Shenimet Shpjeguese)
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Informacione Financiare
Shpenzime Buxhetore te Shoqerise 2014
Shpenzime Buxhetore te Shoqerise 2015-2019
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: -10 873 339,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -7 144 347,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -8 138 186,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 2 835 074,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 4 760 776,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 546 186,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 9 788 106,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 650 160,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -2 925 562,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -13 361 730,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -3 409 566,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: -4 875 186,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: -7 058 472,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: 3 939 935,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2007: 64 742,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:47 408 218,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:45 244 873,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:45 834 215,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:46 059 365,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:39 033 769,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:35 582 279,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:35 666 539,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 24 952 465,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 21 423 537,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 29 224 972,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 18 384 658,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 19 773 251,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 20 645 654,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2008: 32 784 650,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2007: 21 758 556,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Punuar Nga : A.B/ A.Baja