Skip to content

''IMPULS - 95'' Zotëruese e një koncesioni Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-06-02 10:41:15
JSON

NIPT: K42619205W
Administrator: Bujar Bendo (Likujdues)
Objekti i Veprimtarisë: Imp-eks, transport dhe tregtim me shumicë e pakicë të të gjithë gamës së produkteve të petrolieres duke përfshirë dhe lubrifikantet dhe bitumet speciale, lende djegëse, oksigjen. Projektim dhe ndërtim të një rrjeti shpërndarje karburanti. Organizim të një rrjeti shpërndarje dhe shitje të gazit të lëngshëm për ngrohje dhe gatim për përdorim shtëpiak dhe industrial. Ndërtim magazinash, deposh, dhe impiante për produkte petroliere. Grumbullim, transport dhe tregtim të skrapit.
Emërtime të tjera Tregtare: ''IMPULS-95 ''
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 11/10/1995
Rrethi: Durres
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 56 300 000,00
Numri i pjesëve: 56 300
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: AE KARDHIQ, një shoqëri konçesionare me përgjegjësi të kufizuar, me numër identifikimi në Qendrën Kombëtare të Biznesit (NIPT) L12212015O, e themeluar më datë 03.10.2011, me seli në Gjirokaster Cepo CEPUN Fshati Cepun, Gjirokaster, me administrator Arian Tartari. Ortaket e shoqerise jane: shoqeria ALBAENERGIAPLUS sh.p.k. me 97% te kapitalit dhe shoqeria ''IMPULS - 95'' me 3% te kapitalit.(Sipas te dhenave te QKB deri me date 02.06.2022)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Blerina Qylafku; Enkeleida Qylafku; Kreshnik Seitaj
Statusi: Shoqëri në Likuidim e Sipër
Leje/Licensa: VIII.1.A - Tregëtimi me shumicë i naftës, gazit, nënprodukteve përfshirë ato bio si dhe lëndët djegëse
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
Çështje Ligjore: I. Me date 02.06.2015, sipas Prokurës së Posaçme, Nr.294 Rep, Nr.125/3 Kol, ku Z.Bujar Muça në cilësinë e përfaqësuesit ligjor të shoqërisë "IMPULS95" emëron përfaqësuese të posaçme Znj.Anila Muça, të cilës i jep të drejtën e ushtrimit të tagrave sipas kësaj prokure.

II. Me date 10.01.2017,sipas Aktit Nr. 3 Rep. Nr. 2/5 Kol. "Shfuqizim Prokure" mbi bazen e te cilit subjekti "IMPULS-95" Sh.a me NUIS (NIPT) K42619205W perfaqesuar nga administratorit Mentor Legisi shfuqizon teresisht prokuren e posaçme Nr. 294 Rep. Nr. 125 Kol. date 02.06.2015, notere Enkeleida Qylafku, duke i hequr perfaqesueses se posaçme Zj. Anila Muça teresisht dhe menjehere te gjitha tagrat e parashikuara ne kete prokure. Nga ky moment perfaqesuesja ne prokuren e siperpermendur nuk ka me asnje te drejte te kryeje veprime ne emer dhe per llogari te shoqerise "IMPULS - 95" Sh.a me NUIS (NIPT) K42619205W, çdo veprim i kryer pas dates se nenshkrimit te ketij akti noterial per shfuqizim prokure eshte i pavlefshem.

III. Me date 28.03.2022, me vendim te aksionerit te vetem, u vendos Pezullim aktiviteti. Statusi i shoqerise u be nga "Aktiv" ne "Pezulluar".

IV. Me date 31.03.2022, me vendim te aksionerit te vetem, u vendos Fillim i procedures se likujdimit. Statusi i shoqerise u be nga "Pezulluar" ne "Shoqeri ne Likuidim e Siper".

Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Durres, Xhafzotaj, Pikë Karburanti në Autostradën Tiranë -Durrës, Ura e Fllakës, Zona Kadastrale Nr.3582, Nr.Pasurisë 14/59

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 02.06.2022
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Kontrate Shitje Kuotash date 10.10.2003
Raport per Shnderrimin e Shoqerise, date 25.07.2005
Vendim i Ortakut te Vetem, date 13.09.2005
Kontrate Shitblerjesh Aksionesh date 15.04.2009
Vendim i Asamblese se Aksionereve, Zmadhim Kapitali 27.10.2010
Kontrate Shitblerjesh Aksionesh date 10.03.2011
Kontrate Shitblerjesh Aksionesh date 25.03.2011
Kontrate Shitblerjesh Aksionesh date 18.11.2011
Vendim i Asamblese se Aksionereve, Zmadhim Kapitali 09.12.2011
Kontrate Shitblerjesh Aksionesh date 31.03.2012
Vendim i Asamblese se Aksionereve, Zmadhim Kapitali 20.12.2012
Vendim i Asamblese se Aksionereve, Zmadhim Kapitali 09.09.2013
Kontrate Shitblerjesh Aksionesh date 21.04.2015
Prokure e Posacme date 02.06.2015
Shfuqizim Prokure te Posacme date 10.01.2017
Vendim i Asamblese se Aksionereve, Shkembim Aksionesh 07.08.2017
Kontrate Shkembimi date 08.11.2018
Vendim i Aksionerit te Vetem, Caktim Likujduesi 31.03.2022
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2010
Pasqyrat Financiare 2011
Pasqyrat Financiare 2012
Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyrat Financiare 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet Shpjeguese te PF 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet Shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet Shpjeguese te PF 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 15 901 072,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 18 829 788,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -12 347 416,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 4 746 110,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 6 067 434,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 9 345 131,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 25 430 338,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 30 717 229,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 12 117 444,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 11 846 089,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 12 653 298,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: 5 339 796,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:907 280 658,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:1 273 699 998,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:1 536 950 872,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:1 937 145 545,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:1 839 754 690,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:1 806 653 877,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 2 283 647 060,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 1 604 898 545,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 570 185 944,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 264 189 299,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 295 578 539,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 188 099 814,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Baja