Skip to content

AMERICAN HOSPITAL (Ish Univers-Alb)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-03-22 15:19:05
JSON

NIPT: K61821002C
Administrator: Klodian Allajbeu
Objekti i Veprimtarisë: Investime dhe shërbime në fushën e mjekësisë dhe shëndetit, ngritja dhe menaxhimi i spitaleve dhe klinikave private, importimi dhe eksportimi i materialeve te ndryshme. Industria e ndërtimit, shitblerje, dhënie ose marrje me qera. Riparim i pajisjeve dhe punëve obliguese në montim. Përgatitje projektesh. Konsulencë teknike në fushën e ndërtimit dhe fusha të tjera, projektimi i pyjeve, etj. Tregtim me shumicë të aparaturave mjekësore/pajisje, tregtim me pakicë i barnave. Aktivitetet ne fushen e sherbimeve te lavanderise (duke perfshire larje / tharje / palosje, marrje dhe dorezim) per entitetet private ose publike (te tilla si, duke perfshire por pa u kufizuar tek spitalet, infrastrukture mjekesore, industri te ndryshrne, etj), import-eksport te materialeve dhe makinerive qe lidhen me fushen e sherbimeve te lavanderive, si dhe cdo aktivitet tjeter ne sherbim te fushave te aktivitetit te mesiperm.
Emërtime të tjera Tregtare: AMERICAN HOSPITAL
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 17/02/2006
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Holande
Kapitali Themeltar(Lekë): 2 907 200 000,00
Numri i pjesëve: 291 320
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: BALKAN ALLIANCE HEALTHCARE B.V., një shoqëri private me përgjegjësi të kufizuar, e krijuar sipas ligjeve të shtetit të Hollandës, me seli në Amsterdam dhe me adresë në Naritaweg 165, 1043 BW Amsterdam, regjistruar në regjistrin tregtar të Dhomave të Tregtisë me numër dosje 27001729 (Sipas kontratës për transferim aksionesh, nr. 606 Rep., nr.510 Kol., datë 30.05.2008)
Sipas te dhenave te marra nga Drimble.nl, date 18.03.2022 BALKAN ALLIANCE HEALTHCARE BV eshte nje shoqeri hollandeze me numer regjistri 27001729, e regjistruar ne daten 04.01.2006, me adrese ne Frankendael, Juliana Park, 1097 JB, Amsterdam, me administratore David Lyle Mathewson, Edwin Denekamp, Arie Willem Verkaik. Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 11.07.2023 terhequr nga QKB date 22.03.2024, nuk janë identifikuar pronaret perfitues
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: International Hospital, një shoqëri aksionare, e themeluar më datë 25.04.2007 dhe që funksionon sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K71822007C, me adresë në Tiranë, Kashar, Mëzez, KM 01 i Rrugës dytësore të Autostradës Tiranë-Durrës, Fushë-Mëzez, me administrator Mario Karaj. AMERICAN HOSPITAL sha zotëron 100% të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 18.03.2022)
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: David Lyle Mathewson, Klodian Allajbeu, Ercan Nuri Ergul, Catalin-Mihai Iliescu
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
II.7.A.1.F - Farmacitë ose agjencitë farmaceutike (farmaci)
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
II.6.A - Shërbime mjeksore parësore dhe/ose stomatologjike
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
II.6.B - Shërbime spitalore
VIII.6 - Operator turistik
Çështje Ligjore: I. Më datë 09.01.2013, u miratua rinovimi i dy linjave të kredisë (overdraft) për kompaninë, në shumën totale prej 2 milion e pesëqind mijë euro nga Raiffeisen Bank, duke lënë të njëjtin kolateral si në huanë ekzistuese (në këtë datë). Sipas Pasqyrave Financiare të shoqërisë të vitit 2012, në mbyllje të vitit rezulton një hua prej 265.789 mijë (dyqind e gjashtëdhjetë e pesë million e shtatëqind e tetëdhjetë e nëntë mijë) euro nga Raiffaisen Bank dhe një shumë kredie e papërdorur prej 596 mijë Euro për qëllime të kapitalit punues.

II. Më datë 21.01.2014, asambleja e aksionarëve vendosi:

a. të bëhet rinovimi i një linje të re kredie (overdraft) për shoqërinë në shumën 2 milion e pesëqind mijë euro nga Raiffaisen Bank, duke lënë si garanci të njëjtin kolateral si në kreditë e mëparshme;
b. të shtohet një linje të re kredie (Overdraft) për shoqërinë në shumën 1 milion euro nga Raiffeisen Bank duke lënë si garanci të njejtat asete si në kredinë e mëparshme dhe asete shtesë në një vlerë totale prej 1.237.517 (një milion e dyqind e tridhjetë e shtatë mijë e pesëqind e shtatëmbëdhjetë) euro si dhe kolateralin financiar të llogarive të arkëtueshme nga pacientet me homedializë;
c. të shtohet një linjë kartë krediti për kredinë e shoqërisë , në shumën prej 6 mijë e pesëqind euro nga Raiffeisen Bank duke lënë si garanci të njejtat asete që janë peng për kreditë e mëparshme dhe asete shtesë si më sipër.

III. Më datë 21.04.2016, shoqëria Image Diplomacy L.t.d ka paraqitur pranë Zyrës Përmbarimore E.G BAILIFFS' SERVICES, kërkesën për ekzekutimin e titullit ekzekutiv ndaj kreditorit American Hospital me objekt pagim shume, vendim gjyqësor nr.10307, datë 19.12.2016 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë. Më datë 15.02.2018, nëpërmjet depozitimit të urdhërit nr.64 Prot, datë 08.02.2018 , lëshuar nga zyra përmbarimore E.G BAILIFFS' SERVICES, protokolluar nga QKB me Nr. 1605 Prot., datë 09.02.2018, është vendosur heqja e masës së sekuestros konservative mbi aksionet e shoqërisë American Hospital për arsye të ekzekutimit të detyrueshëm të titullit ekzekutiv. IV. Me date 29.12.2020, me vendim te asamblese se aksionareve, -u miratua kerkesa per rinovimin/shtimin e linjes se kredise (overdraft) dhe linjen e kredise per kapital punues per shoqerine deri ne shumen prej 7.000.000 (shtate milion) euro nga Raiffeisen Bank Albania sh.a, per qellime operative te shoqerise. -u miratua kerkesa per rritjen e limitit te kartes se kreditit per shoqerine deri ne shumen prej 15.000 (pesembedhjete mije) nga Raiffeisen Bank Albania sh.a, per qellime pagesa POS/internet ne emer te shoqerise, pa kolateral. -u miratua kerkesa e shoqerise “American Hospital” sha per te qene bashkekredimarres per linjen e re te kredise (overdraft) per kapital punues per shoqerine “International Hospital” sha deri ne shumen prej 1.000.000 (nje milion) euro nga Raiffeisen Banka Albania sha per qellime operative te shoqerise “International Hospital” sha.

Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia bashkiake nr 6, rruga Sabaudin Gabrani, godina nr 2, zona kadastrale 8240, pasuria nr 2/154

Adresa:
Tiranë, Njësia Bashkiake nr.11, Rr.Lord Bajron, pranë S.U.T ( Spitalit Ushtarak i Traumës) Okulistika ne Spitalin Amerikan Nr.1
Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 4, Rruga Bajram Curri, pranë Fakultetit të Mjekësisë, Recepsioni Kryesor në Spitalin Amerikan Nr. 2.
Tiranë, Kamëz, Lagjja Nr.4, Rruga Venecia, Godina Nr.10
Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 4, Rr."Bajram Curri", pranë Fakultetit të Mjekësisë, Hemodializa në Spitalin Amerikan Nr. 2.
Gjirokastër, Ndërtesa shtatë katëshe, e ndodhur në Lagjja "18 Shtatori", me numër pasurie 16/83 (N1), Zona Kadastrale 8541
Tiranë, Njësia Bashkiake Nr.4, Rr."Bajram Curri", pranë Fakultetit të Mjekësisë, Gjinekologjia në Spitalin Amerikan Nr. 2
Tiranë, Njesia Bashkiake nr.11, Rr.Lord Bajron, pranë S.U.T ( Spitalit Ushtarak i Traumës ) Kardiokirurgjia ne Spitalin Amerikan Nr.1
Fier, Lagjja 1 Maji, rruga Camëria, përballe Spitalit Rajonal Fier, Magazina
Tiranë, Njësia Bashkiake Nr.4, Rr. "Selaudin Zorba" Nr.61, pranë Fakultetit të Mjekësisë, Administrata në Spitalin Amerikan Nr. 2
Vlorë, Lagjia 15 Tetori, Rruga Mitraq Sallata, Zona Kadastrale 8601, Pasuria Nr. 2/336, Godina Nr. 1, Kati i pare
Tiranë, Njësia bashkiake nr. 6, Rruga Sabaudin Gabrani, zona 8240, Godina A, Recepsioni kryesor në Spitalin Amerikan Nr.3
Tiranë, Njësia bashkiake nr. 6, Rruga Sabaudin Gabrani, zona 8240, Godina A, Urgjenca në Spitalin Amerikan Nr.3
Tiranë, Njësia Bashkiake nr.11, Rr.Lord Bajron, prane S.U.T ( Spitalit Ushtarak i Traumës ) Poliklinika ne Spitalin Amerikan Nr.1
Tiranë, Njësia Bashkiake nr.4, Rruga Selaudin Zorba, Banesa nr.14, Arkiva në spitalin Amerikan nr.2
Elbasan, Lagjja Kongresi i Elbasanit, Rruga Bedri Xhomo, Qendër Laboratorike dhe Diagnostike
Tiranë, Njësia bashkiake nr. 6, Rruga Sabaudin Gabrani, zona 8240, Godina B, Poliklinika 3 në Spitalin Amerikan Nr.3
Tiranë, Njësia bashkiake nr. 6, Rruga Sabaudin Gabrani, zona 8240, godine 1 katëshe, Magazina në Spitalin Amerikan Nr.3
Tiranë, Njësia Bashkiake nr.11, Rruga Lord Bajron, prane S.U.T ( Spitali Universitar te Traumës), Urgjenca ne Spitalin Amerikan Nr.1
Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 4, Rr. "Bajram Curri", pranë Fakultetit të Mjekësisë, Shtrimi 1 në Spitalin Amerikan Nr. 2.
Shkoder, Lagjja Skenderbeg, Nr. pasurie 12/401, Zona Kadastrale 8593
Tiranë, Njësia bashkiake nr. 6, Rruga Sabaudin Gabrani, zona 8240, Godina A, Poliklinika 1 në Spitalin Amerikan Nr.3
Tiranë, Njësia bashkiake nr.4, Rruga Selaudin Zorba, Pranë Fakultetit te Mjekësisë, Parkimi per "Spitalin Amerikan Nr.2"
Durrës, Lagja 18, Rr. "Ahmet Ramzoti", përballë Spitalit Rajonar Durrës, Magazina
Berat, Lagjja Kushtrim, Rruga Rilindja, Pallati 273, Hyrja 2, Apartamenti 1 "Qender Laboratorike dhe Diagnostike"
Tiranë, Njësia Bashkiake nr.11, Rr.Lord Bajron, pranë S.U.T ( Spitalit Ushtarak i Traumës ) Parkimi në Spitalin Amerikan Nr.1
Tiranë, Njësia bashkiake nr 9, Bulevardi Zogu i Parë, ndërtesa 3-katëshe, zona kadastale 8360, nr pasurie 1/122, laboratori qendror
Tiranë, Njësia Bashkiake nr.11, Rr.Lord Bajron, prane S.U.T ( Spitalit Ushtarak i Traumës ) Hemodializa ne Spitalin Amerikan Nr.1
Tiranë, Njësia Bashkiake nr.11, Rr.Lord Bajron, prane S.U.T ( Spitalit Ushtarak i Traumes ) Magazina në Spitalin Amerikan Nr.1
Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 4, Rr. "Bajram Curri", pranë Fakultetit të Mjekësisë, Shtrimi 2 në Spitalin Amerikan Nr. 2.
Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 11, Rr. "Lord Bajron", pranë S.U.T (Spitali Ushtarak i Traumës), Administrata në Spitalin Amerikan Nr. 1.
Tiranë Njësia Bashkiake Nr. 6, Rruga Sabaudin Gabrani, zona 8240, Godina A, Pediatria ne Spitalin Amerikan Nr. 3, Tirana 3, Godina A, Kulla B, Kati 4, Pediatri
Tirane, Njesia bashkiake nr. 6, zona 8240, Rruga "Sabaudin Gabrani", Godina A, Okulistika
Tiranë, Lagjja 21- Dhjetori, Rruga e Kavajes, Pallati Gora. Qender Laboratorike dhe Dignostike
Tiranë, Njësia bashkiake nr.4, Rr."Bajram Curri", pranë Fakultetit të Mjekësisë, Urgjenca në Spitalin Amerikan 2.
Tiranë, Njesia bashkiake Nr. 6, Rruga Sabaudin Gabrani, zona kadastrale 8240, nr pasurie 2/154, Ndërtesa Nr. 2
Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 4, Rr. "Bajram Curri", pranë Fakultetit të Mjekësisë, Pacientë me Kontratë në Spitalin Amerikan Nr. 2.
Tiranë, Njësia Bashkiake Nr.4, Rr."Bajram Curri", pranë Fakultetit të Mjekësisë, Poliklinika në Spitalin Amerikan Nr. 2
Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 6, Rruga Sabaudin Gabrani, Zona 8240, Godina B, Dializa në Spitalin Amerikan Nr. 3, Tirana 3, Godina B, Kati 4, Dializa
Tiranë, Njësia bashkiake nr. 6, Rruga Sabaudin Gabrani, zona 8240, Godina B, Poliklinika 2 në Spitalin Amerikan Nr.3
Fier, Lagja 1 Maji, Rr. "Camëria", përballë Spitalit Rajonal Fier, Recepsioni.
Tiranë, Njësia Bashkiake Nr.4, Rr."Selaudin Zorba" Nr.61, pranë Fakultetit të Mjekësisë, Magazina në Spitalin Amerikan Nr. 2.
Durrës, Lagja 18, Rr. "Ahmet Ramzoti", përballë Spitalit Rajonar Durrës, Recepsioni
Tiranë, Njësia Bashkiake nr.11, Rr.Lord Bajron, prane S.U.T ( Spitalit Ushtarak i Traumës ) Radiologjia ne Spitalin Amerikan Nr.1
Tiranë, Njësia bashkiake nr. 6, Rruga Sabaudin Gabrani, zona 8240, Godina A, Shtrim 1 në Spitalin Amerikan Nr.3
Tiranë, Lagjja brryli, Rruga Sitki Çiço, Hyrja 1, Ap. 1, Qendër Laboratorike dhe Diagnostike
Tiranë, The PLAZA Tirana, Njësia bashkiake nr 2, Rruga "Abdi Toptani", Tiranë
Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 4, Rr. "Bajram Curri", pranë Fakultetit të Mjekësisë, Gjinekologji/Pediatri në Spitalin Amerikan Nr. 2.
Tiranë, Njësia Bashkiake Nr.9, Lagjja Nr.5, Rruga ''Papa Kristo Negovani'', Godina Nr.44, Kati i Parë, Magazina e Laboratorit Qendror
Fier, Lagjja 1 Maji, Rruga Çamëria, pranë spitalit rajonal Fier, Hemodializa
Lushnje, Lagjja Xhevdet Nepravishta, Shëtitore Kongresi i Lushnjës, Pallati Nr. 22, Qendër Laboratorike dhe Diagnostike.
Durres, Rruga "Ahmet Ramzoti"/18, P.917, Shk.2, Kati 4, Ap.11
Korçe, Lagjia 4, Rruga "Partizani", Objekti nr.80, Ap.80, Korçe
Fier, Lagja 1 Maji, Rruga Çameria, Nr. Pasurie 4/328, e ndodhur në Zonën Kadastrale Nr. 8531
Lezhe, Lagjja "Beselidhja", Rruga "Hydajet Lezha", Zona Kadastrale 8632, Nr i Pasurise 7/407

Faqja Web:
http://www.spitaliamerikan.com/

Akte. Tjetërsim Kapitali: Urdher per heqjen e sekuestros konservative 05.08.2020
Kontratë për transferim aksionesh (2008)
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 18.03.2022
Vendim I asamblese se pergjithshme (04.12.2009)
Vendim I asamblese se pergjithshme (15.03.2010)
Vendim I asamblese se pergjithshme (14.12.2012)
Vendim I asamblese se pergjithshme per huamarrje (17.12.2012)
Vendim I asamblese se pergjithshme per huamarrje (17.12.2013)
Kontrate per transferim aksionesh 30.05.2008
Vendim i asamblese se aksionareve per zvogelimin e kapitalit 28.01.2019
Vendim i asamblese se aksionareve per zvogelimin e kapitalit 09.01.2020
Akti i themelimit dhe statuti i shoqerise
Vendimi i asamblese per zvogelimin e kapitalit dhe linjat e kredise date 29.12.2020
Te dhenat e ortakut Balkan Alliance Healthcare BV sipas Drimble.nl, date 18.03.2022
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 18.03.2022
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 17.08.2023
Vendimi i Asamablese se Pergjithshme date 01.03.2022
Ekstrakt historik i regjistrit te pronareve perfitues date 22.03.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2012
Pasqyrat financiare (2013)
Bilanci Kontabël (2014)
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2020
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: -333 908 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: -143 556 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -24 328 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -22 044 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -167 782 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -338 282,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -48 208 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -88 317 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 8 853 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -101 796 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -208 508 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:5 533 331 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:7 230 873 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:5 984 027 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:5 405 844 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:4 910 390 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:5 270 960 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:4 588 845 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:3 873 025 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 3 337 035 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 2 995 365 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 2 563 986 000,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Lala/L.Kanani