Skip to content

BE - IS SH.P.K Zotëruese e një koncesioni Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-17 12:13:35
JSON

NIPT: K71412003A
Administrator: Mustaf Islamaj
Objekti i Veprimtarisë: Studim - Projektim, Konsulenca te ndryshme. Ndertime konstruksione te ndryshme. Prodhime, perpunime materiale inerte, perpunim, prodhim lende drusore, alumini dhe hekuri, import eksport i tyre. Hapje kurse private te formimit profesional, punime hidraulike dhe elektrike, punime montimi dhe konstruksione te ndryshme. Prodhim material ndertimi, transport mallrash dhe materialesh brenda dhe jashte vendit. Import Eksport mallrash dhe materialesh te ndryshme. Import Eksport te bimeve medicinale dhe farmaceutike. Grumbullim e transportim i mbejtjeve te llojeve te ndryshme urbane. Ndertime dhe rikonstruksione Rrugesh dhe Rikualifikime urbane, Ndertime ujesjellesash, KUZ dhe KUB, Punime ne linja elektrike TU, TM dhe nenstacione elektrike. Mirembajtje rrugesh. Vepra kullimi e vaditje, Mbrojtje lumore, bonifikime, rehabilitim digash dhe rezervuaresh. Restaurime te objekteve te vecanta, ndertime depozita karburanti dhe konstruksione metalike, ndertime vepra energjitike etj.
Emërtime të tjera Tregtare: BE - IS SH.P.K
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 15/12/2006
Rrethi: Kukes
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 59 842 900,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: KALISI HYDROPOWER, nje shoqeri koncesionare me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 14.06.2018 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L81818009A, me adrese ne Tirane, Rruga Qemal Stafa, Pallati 66, Hyrja Nr.3, Ap.24, me administrator Hamz Islamaj. Ortaket e shoqerise jane : shoqeria BE - IS SH.P.K me 50% te kapitalit dhe shoqeria EL- PROM me 50% te kapitalit (Sipas te dhenave te QKB deri me date 27.05.2022)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1) Tirane, RUL 500 KG 1 PERDORUR 14.05.2011
2) Tirane, AUTOBETONIERE KANTIERI
3) Tirane, Rimorkiator me targa AHR002
4) Tirane, Kamion TR 4552 J
5) Tirane, AUTOVINC me targe AA 782 FA
6) Tirane, FURGON me targe AA 568 ON
7) Tirane, Kamion TR 5989 F
8) Kukes, FURGON ME TARGA AA078XJ
9) Tirane, Kamion me targa TR 4256 S
10) Tirane, BOBCAT mr targe TIP 344
11) Tirane, ESKAVATOR ME ZINXHIR KOBELCO 250LC /P
12) Tirane, ESKAVATOR ME GOMA FIAT HITACHI
13) Tirane, BOBCAT JCB MODEL me targe TH190HF
14) Tirane, FADROME me targe ADMT41
15) Tirane, MINI ESKAVATOR ME ZINXHIR TIP YANMAR
16) Tirane, MINI ESKAVATOR ME ZINXHIR NR.FATURE 80
17) Tirane, ESKAVATOR ME GOMA KOMATSU me targe WB97R 3
18) Tirane, RUL TIPI AMMANN DUOMAT NGJESHES
19) Tirane, KAMIONCINE (MITSUBISHI) me targe AA 057 NZ
20) Kukes, FURGON ME TARGA AA855SA
21) Tirane, RUL ASFALTI 25.03.2010
22) Tirane, ASFALTOSHTRUESE TIP 8-35
23) Tirane, ESKAVATOR ME ZINXHIR CATERPILAR VETELEVIZES 320E
24) Tirane, VIBRATOR KORRENTI (APARAT)
25) Tirane, KAMION (M.BENZ) me targe AA 941 OZ
26) Tirane, MINI ESKAVATOR ME ZINXHIR NR FATURE .45
27) Tirane, Kamionçine TR 5021 L
28) Kukes, KAMIONCINE ME TARGA AA3841J
29) Tirane, RUL TIPI DYNAPAC CA 25 ME GOME
30) Tirane, RUL BOMAG 18 TON
31) Tirane, LAND ROVER me targe AA971 IN
32) Tirane, Eskavator Caterpillar 220
33) Tirane, Kamion ne targa TR 1327 T
34) Tirane, FREZE ASFALTI
35) Tirane, KAMIONCINE (MITSUBISHI) me targe TR 30- 94 U
36) Tirane, VIBRATOR BENZINE
37) Kukes, KAMIONCINE ME TARGA AA079XJ
38) Kukes, KAMION ME TARGA AA905VF
39) Tirane, RIMORKIATOR me targe ACR743
40) Tirane, Terheqes me targa AA061ZH
41) Tirane, RUL 1150KG VIBRUES
42) Kukes, KAMION VINC ME TARGA AA356SF
43) Tirane, ESKAVATOR ME ZINXHIR KOMATSU PC 230NHD
44) Tirane, FADROME me targe TR 0392 N
45) Tirane, KAMIONCINE me targe AA 108 HK
46) Tirane, Fuoristrada ML 270 me targe AA 203 ID
47) Tirane, BULDOZIER
48) Tirane, KAMION IVECO me targe AA 417 JS
49) Kukes, Gjysëm rimorkio me targë AGR478
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: I.2.A - Shërbime ekspertize
III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
Çështje Ligjore: I.Me date 08.03.2024, eshte depozituar Urdhri Nr.2509 Prot., Nr. 648-24 Regj, leshuar nga Zyra e Permbarimit Privat “ASTREA”, protokolluar nga QKB me Nr.1521 datë 13.03.2024 , ku eshte urdhëruar: Vendosja e mases se sekuestros konservative mbi aktivet e debitorit: “Shoqëria BE - IS SH.P.K " me NIPT K71412003A , duke ndaluar tjetërsimin, kalimin dhe çdo veprim tjetër të Administratorit, deri në një urdhër të dytë të Përmbaruesit Gjyqësor.

II.Me date 25.03.2024, eshte depozituar Urdhri Nr.2627 Prot., Nr. 648-24 Regj, leshuar nga Zyra e Permbarimit Privat “ASTREA”, protokolluar nga QKB me Nr.2385 datë 28.03.2024 , ku eshte urdhëruar: Heqja e mases se sekuestros konservative mbi aktivet e debitorit ''BE - IS'', sh.p.k me NIPT K71412003A, të vendosur me anë të urdhërit Nr.2509 Prot., Nr. 648-24 Regj., datë 08.03.2024.
Ndryshime
Shënime: Ish adresa dytesore (Nipte Sekondare):
Diber, Mat, Burrel, Rikonstruksion i Gjimnazit 28 Nentori Bashkia Mat, me adrese Rruga Sali Doda, Njesia Administrative Burrel, Bashkia Mat
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Kukes, Lagjja nr 1, pallati Metalurgu, hyrja nr 1

Adresa:
1) Tirane, Vore, Muçaj, Lagjja Muçaj, Objekti Nr. Pasurie 321/26, ZK. 2726, Bashkia Vore
2) Tirane, Njesia Administrative Nr.2, Rruga "Qemal Stafa", Pallati 66, Shkalla 3, Ap.24

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 27.05.2022
Akti i themelimit dhe statuti i shoqerise
Vendimi per ndryshimin e selise (03.01.2014) dhe Vendimi per rritjen e kapitalit (10.12.2013)
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 19.01.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 10.08.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 17.04.2024
Urdher per vendosjen e sekuestros konservative date 08.03.2024
Urdher per heqjen e sekuestros konservative date 25.03.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet shpjeguese te PF 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet Shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Shenimet Shpjeguese te PF 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 159 712 542,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 91 546 069,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 96 466 630,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 141 585 654,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 80 451 013,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 90 439 415,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 96 842 156,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 24 024 603,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 32 856 248,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 28 141 368,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 17 116 843,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:1 158 893 598,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:1 390 761 985,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:1 346 148 013,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:1 099 335 907,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:852 726 730,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:995 570 627,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:698 432 028,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:376 303 796,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 295 557 626,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 325 994 448,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 253 230 186,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja/L.Kanani