Skip to content

ERGENT-CO
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2017-12-22 13:00:00
JSON

NIPT: L02220021F
Administrator: Mynyr Rexhepaj
Objekti i Veprimtarisë: Import, eksport, tregtim me shumice e pakice te mallrave te ndryshme industriale, ushqimore, artikuj bujqësor dhe blegtorale, pajisje elektronike, elektrike, informatike, elektroshtepiake, konfeksione, metrazhe, lende kimike, pije alkoolike, cigare etj. Prodhim dhe tregtim te artikujve te ndryshme mobilierie, dyer, dritare, artikuj duralumini, tregtim pajisje zyre, kancelari, pajisje ventilimi dhe kondicionimi. Institucion arsimor jo publik parashkollor, nëntë vjeçar, i mesëm, profesional. Organizim kursesh te formimit profesional. Grumbullim, përpunim dhe tregtim te të gjitha llojeve te metaleve, lende te pare ndërtimi,mineraleve, dhe te të gjitha llojeve te metaleve me ngjyre dhe pa ngjyre. Projektim, ndërtim, te objekteve social kulturore, ekonomike, industriale, objekte banimi. Prodhim dhe tregtim materiale ndërtimi. Prodhim inertesh. Veprimtari hoteliere, bar kafe. Agjensi udhëtimesh turistike dhe agjensi imobilare.
Emërtime të tjera Tregtare: ERGENT-CO
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Viti i Themelimit: 18.10.2010
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
Çështje Ligjore: Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i urdhrit Nr.593Prot., datë 03.04.2017, protokolluar nga QKB me Nr.4873 Prot., date 04.04.2017 lëshuar nga Shoqeria Permbarimore “Studio Pema”sh.p.k., drejtuar QKB-se, ku ështe urdhëruar: Vendosjen e mases se sekuestros konservative mbi aksionet e subjektit debitor Tring Tv sh.a., me NUIS(NIPT)- K61931005K me qellim mostjetersimin e tyre per tu shmangur nga detyrimi per ekzekutimin e titullit ekzekutiv/fature tatimore shitje per 1-faturen tatimore nr.166, 2- faturen tatimore nr.195, 3-faturen tatimore nr.351, 4-faturen tatimorenr.89, 5-faturen tatimore nr.365 per te cilen eshte leshuar urdhri ekzekutimit nr.9291 date 29.12.2016 i Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane.
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i urdhrit Nr.602Prot., datë 05.04.2017, protokolluar nga QKB me Nr.5014 Prot., date 06.04.2017 lëshuar nga Shoqeria Permbarimore “Studio Pema”sh.p.k., drejtuar QKB-se, ku ështe urdhëruar: Heqjen e mases se bllokimit te dokumentacionit, aksioneve apo kuotave qe zoteron pala debitore Tring Tv sh.a me NUIS(NIPT)- K61931005K.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
FARKE E VOGEL Kompleks Vilash,Rruga e Collakeve,Farke e Vogel

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -2 671 674,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 6 113 176,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 4 016 217,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 4 641 368,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -1 219 715,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -1 050 588,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: -264 228,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:5 574 913,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:43 967 856,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 50 001 282,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016