Skip to content

BESARET
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-04-10 07:33:44
JSON

NIPT: L21902027H
Administrator: Indrit Bakalli
Objekti i Veprimtarisë: Import eksport, tregtim me shumicë e pakice te mallrave te ndryshme industriale, instalime elektirke, elektronike, ne fushen e telefonise si dhe sherbime te ndryshme ne fushen e telefonise. Projektim,ndertim te objekteve civile, social kulturore, ekonomike, industriale,objekte banimi, qendra tregtare, ndertim rrugesh, ndertim veprash arti, arkitektonike, ndertime mjedisesh rekreative, linja hekurudhore, rikonstruksion rrugesh, te veprave te ndryshme industriale e tregetare. Studimi i zonave minerare ne fushen e rerave bituminose si dhe materialeve inerte, materialeve e gureve dekorative, materialet e tokave te rralla. Shfrytezimi i rerave bituminose me objekt kryesor perfitimin e hidrokarbureve si dhe ndarja e perberesve minerale me interes per tregun, nepermjet ngritjes se impianteve te perpunimit. Eksporti i produkteve te prodhuara ne impiantet tona si dhe importi i mjeteve e makinerive te nevojshme per teknologjine e aplikuar. Import-Eksport te produkteve minerare te realizuara nga shoqeria si dhe import te produkteve te ndryshme ne interes te tregut vendas. Importim makinerish ne sektorin e nxerrjes dhe shfrytezimin e produkteve minerare ne karrieret e marra me koncension. Studimi dhe ndertimi i rafinerive ne dimensione te reduktuara, operative per rerat bituminose, per ndarjen dhe rafinimin e hidrokarureve qe i shoqerojne. Ndertim dhe rikonstruksione te objekteve te ndryshme, rruge, godina banimi te karakterit civil,tregetar, induatrial e me tej si dhe tregtim materiale ndertimi dhe aktivitete te lidhura me ndertimin, si dhe dhenien me qera dhe shitje te pasurive te luajtshme dhe te paluajtshme. Veprimtari private ne fushen e studimit, projektimit, supervizionimit dhe ndertimit te linjave elektrike mbitokesore (ajrore) dhe nentokesore (kabllore) per energjine elektrike (linja te fuqise) dhe telekomunikacionit, nenstacionet elektrike te tensionit te larte T.L. dhe tensionit te mesem T.M.dhe tensionit te ulet T.U. (kabinat elektrike, centralet dhe hidrocentralet, rrjete inxhinierike per porte e aeroporte, objekte turistike, objekte industrial, realizimin e studimeve urbane, ndertimin e ndertesave publike, digave dhe veprave bonifikuese ujore, rehabilitimin e veprave ujitese, ujesjellesave. Realizimin e impianteve te telekomunikacionit, sherbjmeve te nderlidhjes ne internet, administrimi, konsulence lidhur me to. Studim dhe projektim per makineri elektrike, transformatore te tipeve dhe llojeve te ndryshme, pajisje dhe aparate mates, furra elektrike, dhe te linjave te ndryshme industriale, per keto prodhime elektrike. Mirembajtje, remont profilaktik te mesem e kapital te transformatoreve elektrike te cdo lloji, makinave elektrike si dhe pajisjeve elektrike, Marrja pjese dhe dhenia e asistences, trajnimeve dhe konsultimeve ne fushen e informatikes. Marrja pjese dhe dhenia e asistences inxhinierike dhe trajnimeve e konsultimeve ne fushen e emrgjencave dhe perditesimi i njohurive ne fushen e aviacionit civil. Shitblerja e pajisjeve TI - teknologjise se Informacionit te tilla si kompjutera, laptope, server, projektore, kamera digitale, scanner, printera, fotokopje, fax, etj. Krijimi i linjave per montimin e kompjuterave dhe studjove digitale. Sigurimi i pjeseve te kembimit per te gjitha llojet e pajisjeve te tilla dhe realizimi i sherbimit te mirembajtjes, garancise e te riparimit. Realizimi i projektimit dhe instalimit te rrjeteve kompjuterike, informatike dhe mirembajtjen e tyre. Realizimi i projektimit dhe instalimit te sistemeve te menaxhimit elektronik, elektrik dhe te sigurise se ndertesave. Programim programesh informatike te ndryshme te aplikueshem ne sektore te ndryshem. Programim faqesh internet-i (web design-development) si dhe mirembajtjen e tyre. Tregtim te programeve informatike (software-ve). Implementim i sitemeve dhe programeve informatike (software-ve), mirembajtje sistemesh dhe programesh informatike, asistence dhe konsulence per pergatitjen e programeve informatike (software-ve). Perpunim i te dhenave ne kompjuter e pajisje te tjera me synim realizimin e sherbimeve te tillasi pergatitje faqe internet, pergatitje reklamash, posterash, ftesash, kartevizitash e deri ne shtypje e lidhje libri. Kryerja e veprimeve te tjera tregtare si shitja dhe blerja me shumice e pakice te artikujve te kancelarise, pajisje elektrike dhe elektronike shtepiakcetj Shitja dhe blerja e sistemeve kompjuterike e informatike me qellim perdorimi dhe menaxhimi te sistemit banker. Realizim i import-eksportit te te gjithe artikujve te permendur me siper.
Emërtime të tjera Tregtare: BESARET
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 02.07.2012
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 01.12.2015, me vendim te asamblese se ortakeve, u pezullua aktiviteti i shoqerise per shkak se shoqeria nuk ka kryer aktivitet ekonomik. Statusi kaloi nga “Aktiv” ne “Pezulluar”.

II. Me date 26.02.2019, me kerkese te administratorit, u aktivizua veprimtaria e shoqerise. Statusi ndryshoi nga “Pezulluar” ne “Aktiv”.

III. Me date 22.07.2020, me vendim te asamblese se ortakeve, u pushua perkohesisht aktiviteti i shoqerise per nje periudhe te pacaktuar. Statusi i shoqerise ndryshoi nga “Aktiv” ne “Pezulluar”.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Rruga "Abdyl Frasheri", Pallati 31, Ap.6

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 30.10.2020
Statuti i shoqerise
Kontrate shitje kuotash 30.01.2019
Kerkesa e administratorit per aktivizimin e Nipt-it 26.02.2019
Vendimi i ortakeve per pezullimin e aktivitetit 01.12.2015
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 10.04.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Lala