Skip to content

ERPA INVEST (Ish FONDI ERPA) Zotëruese e disa konçesioneve Më shumë Më shumë Më shumë Më shumë Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2019-11-02 14:38:45
JSON

NIPT: L51308018A
Administrator: Nertila Malasi
Objekti i Veprimtarisë: Aktivitete të blerjes dhe shitjes së aksioneve brenda dhe jashtë vendit, operacione tregtare dhe financiare me banka, me persona juridikë, fizikë, shoqëria mund të japë grante reale në favor të të tretëve, enteve publike, bankave apo dhe në favor të vetë ortakëve, operacione të këmbimeve valutore, marrjen e huave nga institucionet financiare apo individë të ndryshëm, operacione studimore në fushën e turizmit infrastrukturës, energjisë, shfrytëzimit minerar, agrikulturës etj., të drejtën e investimeve në fusha të ndryshme, në fushën e blerjes dhe shitjeve të pasurive të paluajtshme dhe të luajtshme, mbledhjen dhe përpunimin e të dhënave për të tretë, krijimin dhe drejtimin e të dhënave të çfarëdolloj tipi, aktivitet për ndërhyrje kreditore në të gjitha format e parashikuara nga normativat përkatëse, ndërmjetësim në blerjen dhe në trajnimin e praktikave të financimit, leasing, hua, garancive, imobiliare, praktika për kredi konsumi, për shlyerje kredish, asistencë për këshillime ekonomike dhe financiare, për studime të realizueshme, plane sipërmarrje dhe analizë tregtare, formulimin, përshtatjen dhe ekzaminimin për llogari të të tretëve, të programeve financiare, të investimit apo zhvillim të përbashkët, gjithashtu aktivitete kujdestarie për zhvillimin e projekteve ndërmarrëse dhe çfarëdolloj forme iniciative të zhvillimit, organizim të sipërmarrjeve edhe për paraqitje kërkese për financim të çfarëdolloj forme iniciative të zhvillimit, organizim i sipërmarrjeve edhe për paraqitje kërkese për financim të çfarëdolloj tipi sipas asaj që është vendosur nga autoritetet vendore, kombëtare dhe komunitare.
Emërtime të tjera Tregtare: ERPA INVEST
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 07.01.2015
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 586 359 764,00
Numri i pjesëve: 7
Shoqëri Mëmë për këtë Subjekt: I. Pariel Invest Sa është një shoqëri aksionare, e themeluar në përputhje me legjislacionin e Luksemburgut, me seli në 10 Rue Antoine Jans, 1820, Luksemburg, regjistruar në regjistrin tregtar të Luksemburgut me nr. B203887, e përfaqësuar nga Massimo Longoni.(Sipas kontratës së shitjes së kuotave nr. 2561 rep., nr. 799 kol., datë 15.03.2017, të dorëzuar në QKB)

II. MECAMIDI ITALIA Srl është shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar në përputhje me legjislacionin italian, me seli në Cuneo (CN), rruga Bartolomeo Bruni 7 CAP 12100, Itali, regjistruar në regjistrin tregtar të Cuneo me numër REA CN-257801 dhe n. IVA 03045530049, e përfaqësuar nga administratori Francesco Ghisoli. (Sipas kontratës së nënshkrimit të kuotës nr. 2444 rep., nr. 838 kol., datë 23.03.2016, të dorëzuar në QKB)

` III. Noldem s.r.l është një shoqëri italiane që vepron sipas ligjeve të Italisë, me seli ligjore në Torino në via Digione n. 13bis, e regjistruar në regjistrin tregtar të Italisë me nr. 07014850015. (Sipas statutit të shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar “Erpa Invest” sh.p.k, datë 06.12.2018)
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: I. HEC LASHKIZA sh.p.k është një shoqëri konçesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 12.07.2012 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër regjistrimi në QKB (NIPT) L21917008H, me seli në Tiranë, njësia bashkiake nr. 5, rruga Abdyl Frashëri, pallati 11/1, EGT Tower, kati 5, me administratore Liljana Delia. Erpa Invest zotëron 100% të kuotave të kapitalit të HEC LASHKIZA sh.p.k. (Sipas të dhënave të QKB deri në datën 12.09.2019)

II. HEC VERNIK sh.p.k është një shoqëri konçesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 12.09.2013 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër regjistrimi në QKB (NIPT) L32118018V, me seli në Tiranë, njësia bashkiake nr. 5, rruga Abdyl Frashëri, pallati 11/1, EGT Tower, Kati 5, me administratore Liljana Delia. Erpa Invest zotëron 100% të kuotave të kapitalit të HEC VERNIK sh.p.k. (Sipas të dhënave të QKB deri në datën 12.09.2019)

III. ''PERPARIMI SK ''sh.p.k është një shoqëri konçesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 24.09.2009 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër regjistrimi në QKB (NIPT) K99601201L, me seli në Tiranë, njësia bashkiake nr. 5, rruga Abdyl Frashëri, pallati 11/1, EGT Tower, Kati 5, me administratore Liljana Delia, me status aktiv. Erpa Invest zotëron 100% të kuotave të kapitalit të ''PERPARIMI SK ''sh.p.k. (Sipas të dhënave të QKB deri në datën 12.09.2019)

IV. RAJAN ENERGY sh.p.k është një shoqëri konçesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 13.04.2010 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër regjistrimi në QKB (NIPT) L01630010E, me seli në Tiranë, njësia bashkiake nr. 5, rruga Abdyl Frashëri, pallati 11/1, EGT Tower, Kati 5, me administratore Liljana Delia. Erpa Invest zotëron 100% të kuotave të kapitalit të RAJAN ENERGY sh.p.k. (Sipas të dhënave të QKB deri në datën 12.09.2019)

V. HEC-i KABASH POROÇAN sh.p.k është një shoqëri konçesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 26.11.2008 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër regjistrimi në QKB (NIPT) K82403009G, me seli në Tiranë, njësia bashkiake nr. 5, rruga Abdyl Frashëri, pallati 11/1, EGT Tower, Kati 5, me administratore Liljana Delia. Erpa Invest zotëron 100% të kuotave të kapitalit të HEC-i KABASH POROÇAN sh.p.k. (Sipas të dhënave të QKB deri në datën 12.09.2019)

VI. TEKNOVA sh.p.k është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 02.02.2015 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër regjistrimi në QKB (NIPT) L51404007O, me seli në Tiranë, njësia bashkiake nr. 5, rruga Abdyl Frashëri, pallati 11/1, EGT Tower, Kati 5, me administratore Nertila Malasi. Erpa Invest zotëron 100% të kuotave të kapitalit të TEKNOVA sh.p.k. (Sipas të dhënave të QKB deri në datën 12.09.2019)
Konçesione dhe PPP: Jo
Lloji i pronësisë: Mikse (Shqiptare&E huaj)
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Më datë 18.07.2017, sipas kontratës së pengut datë 27.06.2017, Nr. 6173 Rep., dhe 12 Nr. 1976 Kol., lidhur ndërmjet palëve : Pariel Invest S.A. /Pengdhënësi, Advance Multifund S.A. –compartment EECM/Pengmbajtësi, si dhe shoqëria “Fondi Erpa” shpk, shoqëria Pariel Invest s.a lë peng të gjitha kuotat e zotëruara prej saj të cilat përfaqësojnë 35.76% të kapitalit të Fondi Erpa shpk, për të siguruar përmbushjen e detyrimeve të pengdhënësit ndaj obligacioneve të tashme dhe të ardhme.

II. Më datë 30.07.2018, u lidh projekt-marrëveshja për bashkimin me përthithje, ndërmjet shoqërisë përthithëse FONDI ERPA shpk me NIPT L51308018A dhe shoqërisë së përthithur “ERPA INVESTMENT ” shpk (sipas projekt-marrëveshjes për bashkimin me përthithje, datë 30.07.2018, ERPA INVESTMENT sh.p.k është person juridik i organizuar dhe që vepron në përputhje me legjislacionin në fuqi në Republikën e Shqipërisë, e regjistruar pranë QKB, me NIPT L12025001L, me seli në njësia bashkiake nr. 5, rruga Abdyl Frashëri, pallati 11/1, EGT Tower, kati 5, Tiranë, e përfaqësuar nga administratori Paulin Rranzi).

Më datë 06.12.2018, me vendim të asamblesë së përgjithshme, është miratuar marrëveshja e bashkimit të shoqërive Fondi Erpa shpk dhe Erpa Investment shpk dhe raporti i përthithjes sw tyre. Shoqëria përthithëse “Fondi Erpa” sh.p.k (tani Erpa Invest) ka si qëllim grupimin e forcave dhe mjeteve në funksion të zgjerimit të aktivitetit. Shoqëria “Erpa Investment” sh.p.k do t’i transferojë shoqërisë përthithëse “Fondi Erpa” sh.p.k, kundrejt aksioneve të kësaj të fundit, të gjitha aktivet dhe pasivet sipas Bilancit të datës së fundit kontabël. Me transferimin e aktiveve dhe detyrimeve, “Fondi Erpa” sh.p.k do të marrë në posedim të gjithë evidencat, librat, korrespondecat, regjistrimet, marrëveshjet dhe dokumenta të tjerë. Raporti i këmbimit të kuotave përcaktohet nga madhësia e përftuar nga pjestimi i vlerave kontabël të kuotave të dy shoqërive.

Në datën e regjistrimit të bashkimit në QKB, të gjitha kontratat e punës së punëmarrësve të “Erpa Investment” sh.p.k do të transferohen pranë “Fondi Erpa’ sh.p.k. Në datën e ekzekutimit të bashkimit, administratori i shoqërisë do të jetë Z. Paulin Rranzi.

Si rrjedhim i bashkimit me përthithje, ortakët e shoqërisë së përthithur “Erpa Investment” sh.p.k do të bëhen ortakë të shoqërisë përthithëse. Shoqëria që përthithet “Erpa Investment” vlerësohet e prishur, ndaj ç’regjistrohet nga QKB, pa kaluar në proçesin e likuidimit. Personalitet juridik do të vazhdojë të ketë vetëm shoqëria përthithëse “Fondi Erpa” sh.p.k, e cila do të ndryshojë dhe emrin në “Erpa Invest” shpk. Nga ky bashkim i shoqërive është krijuar shoqëria Erpa Invest sh.p.k me kapitalin e përbashkët të dy shoqërive.

III. Më datë 13.08.2019, u nënshkrua Kontrata e Kredisë Bankare, me nr. rep. 7777 e kol. 2517, midis “INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA” SHA (kredidhënës), ”HEC LASHKIZA” SHPK (me ortak të vetëm “ERPA INVEST” SHPK), për shumën e kredisë prej 3.000.000 (tre milion) euro. Sipas vendimit të ortakut të vetëm të shoqërisë, datë 06.08.2019, u vendos të merret kjo kredi për financimin e hidrocentralit “Hec Lashkiza”.

IV. Më datë 13.08.2019, u nënshkrua kontrata e kredisë bankare Nr. 7776 Rep., Nr. 2516 Kol., ndërmjet kredimarrësit “Hec-i Kabash Poroçan” dhe bankës “Intesa Sanpaolo Bank Albania” sha, për shumën e kredisë 4.000.000 (katër milion) euro. Sipas vendimit të ortakut të vetëm të shoqërisë “Hec Kabash Porocan” shpk, datë 06.08.2019, u miratua marrja e kësaj kredie nga banka Intesa Sanpaolo në Shqipëri për financimin e aktivitetit të shoqërisë për hidrocentralin “Hec Kabash Porocan”.

V. Më datë 13.08.2019, u nënshkrua Kontrata e Kredisë Bankare, me nr. rep.7775 e kol. 2515, midis “INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA” SHA (kredidhënës),”PERPARIMI SK” SHPK (me ortak të vetëm “ERPA INVEST” SHPK), për shumën e kredisë 1.000.000 (një milion) euro me qëllim financimin e aktivitetit të shoqërisë për hidrocentralin “Përparimi SK”.

VI. Më datë 13.08.2019, u nënshkrua marrëveshja siguruese, me nr. rep.7778 e kol. 2518, ku Emanuele Bellani, Paulin Rranzi, Paolo Datti, Giancarlo Fiorani, MECAMIDI ITALIA SRL, PARIEL INVEST SA dhe NOLDEM SRL janë barrëdhënës/ kredimarrës, ndërsa “INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA” SHA, është barrëmarrës/kredidhënës. Objekti i marrëveshjes është vendosja e një barre siguruese mbi kuotat që zotërojnë ortakët në shoqërinë “ERPA INVEST” SHPK, si dhe çdo të drejtë të lidhur me to.
Ndryshime
Shënime: *Të ardhurat për vitin 2018 përfshijnë të ardhurat nga pjesëmarrja financiare në njësitë ekonomike brenda grupit, shoqëritë bija: “Rajan Energy” shpk, “Hec Kabash Porocan”, si dhe të ardhurat nga Bilanci i Bashkimit me shoqërinë e përthithur “Erpa Investment” shpk.

Baza e llogaritjes së tatim fitimit është fitimi para tatimit në vlerën 181.521.916 lekë duke zbritur humbjet e mbartura nga Bilanci i Bashkimit me “Erpa Investment” shpk dhe shpenzimet e panjohura. Si rrjedhim baza e llogaritjes së tatim fitimit është 18.521.916 lekë. (Sipas Pasqyrave Financiare 2018, Shënimet shpjeguese)
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, njësia bashkiake Nr. 5, rruga Abdyl Frashëri, Pallati 11/1, EGT Tower, Kati 5

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit kombetar (14.01.2019)
Kontrate shitje kuote (2017)
Vendim I ortakut te vetem: Shnderrim ne shoqeri anonime (2017)
Kontrate pengu (2017)
Marreveshje transferimi e pjeseve te kapitalit (2016)
Kontrate nenshkrimi kuote (14.10.2016)
Kontrate nenshkrimi kuote (23.03.2016)
Kontrate shitje kuotash (19.12.2016)
Projekt-marreveshje per bashkimin me perthithje (2018)
Statuti I shoqerise (2015)
Vendim I ortakeve te shoqerise (23.05.2016)
Vendim I ortakeve te shoqerise (03.02.2016)
Vendim I ortakeve te shoqerise (2018)
Vendim I ortakeve te shoqerise (2015)
Statuti i Ri ERPA INVEST 06.12.2018.pdf.pdf1_14_2019
Ekstrakt historik i regjistrit kombetar 12.09.2019
Kontrate kredie bankare per Hec Lashkiza 13.08.2019
Kontrate kredie bankare per Hec Kabash Porocan 13.08.2019
Kontrate kredie bankare per Hidrocentralin Perparimi SK 13.08.2019
Kontrate shitje kuote 15.03.2017
Vendimi I ortakeve 12.04.2017 dhe kontrate shitje kuotash 18.04.2017
Kontrate shitje kuotash 29.12.2017
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 29.10.2019
Kontrate shitje kuote 03.10.2019
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare (2017)
Pasqyrat financiare (2016)
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyrat financiare 2018
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 181 255 072,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 19 439 740,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 2 672 977,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 551 302,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:282 123 820,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:54 825 113,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:13 643 626,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:8 127 095,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2015
2016
2017
2018

Punuar Nga : A.Lala