Skip to content

GENERATE (Ish You2Be)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-03-04 13:27:47
JSON

NIPT: L61529028E
Administrator: Andi Canaj
Objekti i Veprimtarisë: Shoqeria ka per objekt te saj kryerjen e te gjitha aktiviteteve ge nje shogeri me pergjegjesi te kufizuar mund te ushtroje ne baze te legjislacionit shgiptar, brenda ose jashte territorit te Republikes se Shgiperise, duke perfshire por pa u kufizuar ne: pjesemarrje direkte ose indirekte ne shogeri te tjera dhe ndermarrje, si Shqiptare ashtu edhe te huaja, veprimtari tregtare dhe industriale duke perfshire edhe sektorin bujqesor, blegtoral, agroturizmin, turizmin, kulturen, etj, import dhe eksport te mirash, sherbimesh dhe produktesh. Konsulence ne fusha te ndryshme, ndermjetesime ndermjet shogerive shgiptare dhe te huaja, etj. Sipermarrje dhe investime ne sektore te ndryshme, veprimtari ne fushen e ndertimeve dhe rikonstruksioneve duke perfshire por pa u kufizuar ne restaurime apo ndertime dhe rikonstruksion te objekteve te nje rendesie te vecante, transporte te ndryshme, projektime, studime te ndryshme etj. Aktivitet ne fushen e Agro-biznesit duke perfshire por pa u kufizuar ne mbajtjen, trajtimin seleksionimin e lendes se pare, perzierjen, ruajtjen, ambalazhimin, paketimin dhe 2 shperndarjen e produktit final sipas standarteve dhe mekanizmave cilesor konform legjislacionit ne fuqi. Import -Eksport i linja/ makineri/ pajisje per perpunimin, distilimin, prodhimin, paketimin, standardizimin dhe etiketimin e produkteve bujqesore, nen produkteve te tyre, per prodhimin e pijeve alkolike, veres, konjakut, gin, brandy etj, Prodhim dhe tregtim i pijeve alkolike, veres, konjakut, gin etj dhe nenprodukteve te tyre si dhe pije joalkolike. Import-eksport te prodhimeve te veta dhe atyre qe mund te sigurohen nga bartesi si dhe lendesh te para e ndihmese dhe nenprodukteve qe rrjedhin nga perpunimi industrial i tyre. Si dhe cdo aktivitet tregtar, shitje me shumice apo pakice te mallrave dhe / ose sherbimeve.
Emërtime të tjera Tregtare: GENERATE
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 24/03/2016
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 3 000 000,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: PENINSULA DEVELOPMENT, nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me date 15/09/2021 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT M12206056V, me adrese ne Tirane, Njesia Bashkiake nr. 5, Rruga "Dervish Bej Mitrovica", Pallati "Kristi- Co", nr. 6, kati perdhe, dyqani nr. 1, me administrator Idlir Lopçi. GENERATE shpk zoteron 100% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 04.03.2022)

ASIGEST BROKER ALBANIA, nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me date 08/11/2018 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L91412050O, me adrese ne Tirane, Rogner Hotel Tirana, Bulevardi Deshmoret e Kombit, 9, zyra nr.3/A, me administrator Marin Piranjani GENERATE shpk zoteron 49% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 04.03.2022)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 01.11.2016, me vendim te ortakut te vetem, u pushua perkohesisht aktiviteti i shoqerise per nje periudhe pa afat. Statusi i shoqerise ndryshon nga: “Aktiv” ne “Pezulluar”.

II. Me date 25.04.2017, me vendim te ortakut te vetem, u aktivizua veprimtaria e shoqerise. Statusi i shoqerise behet “Aktiv”.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë Njësia Bashkiake nr. 5, Rruga "Dervish Bej Mitrovica", Pallati "Kristi- Co", nr. 6, kati përdhe, dyqani nr. 1

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 04.03.2022
Statuti i shoqerise
Vendimi i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit date 22.10.2018
Kontrate shitje kuotash date 20.07.2018
Vendimi i asamblese per aktivizimin e shoqerise date 25.04.2017
Vendimi i asamblese per pezullimin e aktivitetit date 01.11.2016
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2020
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 10 706 027,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:11 000 000,00
Punuar Nga : A.Lala