Skip to content

AL.GLOBAL OIL
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-02-04 12:09:12
JSON

NIPT: L62214509P
Administrator: Shaban Guni
Objekti i Veprimtarisë: Importin dhe eksportin e hidrokarbureve te gjitha llojeve, te karburanteve, naftes, gaz dhe nenprodukteve te tyre me shumice si dhe perpunimi i naftes bruto dhe nenprodukteve te saj.
Emërtime të tjera Tregtare: AL.GLOBAL OIL
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 11.10.2016
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 3 500 000,00
Numri i pjesëve: 3 500
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: EUROPETROL GROUP, një shoqëri aksionare, e themeluar më datë 10.07.2018 sipas ligjit shqiptar, me numër në regjistrin tregtar L81925022T, me adresë në Tirane, Bulevardi Zhan D'Ark, Pallati 5, 1/1, me administrator Gerian Kuqi. Zoterues te shoqerise jane: Gerian Kuqi (23%), Eno Kuqi (23%), Asllan Kuqi (30%) dhe Skënder Kuqi (24%). (Sipas te dhenave te QKB deri me date 04.02.2021)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Gerian Kuqi, Sokol Mema, Endri Pema, Frident Kuqi, Ridgers Mema
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: VIII.1.A - Tregëtimi me shumicë i naftës, gazit, nënprodukteve përfshirë ato bio si dhe lëndët djegëse
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
III.1.C - Leje Mjedisi e tipit A
Çështje Ligjore: I. Me date 11.10.2018, me ane te Urdhrit Nr.206 Regj, Nr. 1482 Prot, protokolluar nga QKB me Nr.11630 Prot., date 12.10.2018, lëshuar nga Zyra Permbarimore Gazmor B Guri, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative ne aktivet, kredite e pales debitore shoqeria “AL.GLOBAL OIL” sh.a., me NIPT-L62214509P. Aktivet e mesiperme do te qendrojne te sekuestruara deri ne nje urdherese te dyte nga ana e jone.

II. Me date 17.10.2018, me ane te Urdhrit Nr.206 Regj., Nr. 1517 Prot, lëshuar nga Zyra Permbarimore “Gazmor B Guri”, u urdherua heqja e mases se sekuestros konservative ne aktivet, kredite e pales debitore shoqeria “AL.GLOBAL OIL" sh.a, me NUIS (NIPT) - L62214509P, me administrator Shaban Guni, te vendosur me ane te shkreses Nr.206 Regj., Nr. 1482 Prot., date 11.10.2018.

III. Me date 21.12.2018, me vendim te asamblese se aksionareve, u larguan nga detyra anetaret e Keshillit Mbikqyres: Leonard Kastrati, Musa Kastrati, Shefqet Kastrati dhe u emeruan anetaret e rinj: Sokol Mema, Endri Pema, Ridgers Mema.

IV. Me date 21.06.2019, u lidh akti “Perfundim i Marrëveshjes per Barre Siguruese mbi Aksionet Nr.2475 Rep, Nr.1405 Kol”, midis S.E.T Select Energy GmbH dhe Z. Qazim Qazimi, për perfundimin e Marrëveshjes për Barrën Siguruese mbi Aksionet, Nr.433, Nr.243 Kol datë.

V. Me date 26.06.2019, u lidh Kontrata e Pengut Mbi Aksionet Nr. 1542 Rep. Nr.762 Kol, e lidhur midis aksionerit Z. Ridgers Mema (Pengdhenes/kredimarres) dhe “Banka e Tiranës sh.a (Pengmarres /Kredidhenes) me objekt lenien peng te 66% te aksioneve qe zoteron Z. Ridgers Mema ne shoqerine “Al.Global Oil” SHA.

VI. Me date 25.06.2019, me vendim te asamblese se aksionareve, u miratua marrja e kredisë, dhe vendosja e barrës siguruese dhe pengut në favor të "Banka e Tiranës" SHA (Nuk ka dokument justifikues ne QKB).

VII. Me date 26.06.2019, u lidh Kontrata e Pengut nr. 1537 Rep, nr.757/5Kol, ndërmjet “BANKA E TIRANES” SH.A dhe Qazim Qazimi (Penglënësi). Dhenese pelqimi eshte shoqeria “Al.Global Oil” sha. Banka me kontraten per dhenie kredie bankare ne nje llogari rrjedhese overdraft Nr. Co. 915/20.06.2019 i ka akorduar kredimarresit shoqerise “Al.Global Oil” sh.a nje kredi ne shumen 7.000.000 (shtate milion) euro.

VIII. Me date 30.12.2020, me ane te deklarates noteriale Nr.5445 Rep, Nr. 3080 Kol, u liruan aksionet dhe u fshi kontrata e pengut Nr. 153 Rep, Nr. 757 Kol date 26.06.2019, si dhe fshirjen e barres siguruese te regjistruar sipas Marreveshjes Siguruese Nr.1539 Rep Nr. 759 Kol date 26.06.2019.

IX. Me date 28.12.2020, u lidh Marreveshja Siguruese Nr. 5382 Rep, Nr 3019 Kol, lidhur midis " BANKA OTP ALBANIA" SHA, Barremarresi dhe shoqerise "AL.GLOBAL OIL” SH.A Brredhenesi., sipas kushteve te kesaj marreveshje.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Njesia Administrative Nr.5, Rruga "Sulejman Delvina", Ndertesa.11, Hyrja 10, Ap.7,1019.

Adresa:
1) Lezhe, Shengjin, Terminali Depozitues "RENDON OIL"
2) Fier Qender - FIER Drize Drize. Ndertese Numri i Pasurise 184/4 Nd.Zona Kadastrale 1557.
3) Durres, Terminali i Hidrokarbureve, Zona Doganore Offshore, Porto Romano

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti historik i regjistrit tregtar 04.02.2021
Akti i themelimit
Kontrate pengu mbi aksionet 26.06.2019
Kontrate shit-blerje aksionesh 27.06.2018
Kontrate per shitje aksionesh 20.12.2017
Kontrate shkembim aksionesh 25.11.2020
Perfundimi i marreveshjes per barre siguruese mbi aksionet 21.06.2019
Vendimi i asamblese se ortakeve per miratimin e transferimit te aksioneve date 26.11.2020
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenime shpjeguese te PF 2018
Bilanci kontabel 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 400 425 437,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 98 669 416,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -4 826 732,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -687 877,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:4 346 686 066,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:1 599 165 208,00
Punuar Nga : A.Lala