Skip to content

AL.GLOBAL OIL
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-01-24 09:51:13
JSON

NIPT: L62214509P
Administrator: Shaban Guni
Objekti i Veprimtarisë: Importin dhe eksportin e hidrokarbureve te gjitha llojeve, te karburanteve, naftes, gaz dhe nenprodukteve te tyre me shumice si dhe perpunimi i naftes bruto dhe nenprodukteve te saj.
Emërtime të tjera Tregtare: AL.GLOBAL OIL
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 11/10/2016
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 887 962 000,00
Numri i pjesëve: 887 962
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: "EUROPETROL GROUP", shoqëri aksionare e se drejtës shqiptare, themeluar me date 10/07/2018 me NUIS L81925022T me seli aktuale ne Tirane Bulevardi Zhan D'Ark, Pallati 5, 1/1, me administrator Gerian Kuqi. Ortakët e shoqërisë janë Gerian Kuqi 20%, Eno Kuqi 20%, Qazim Qazimi 10%, Asllan Kuqi 30% dhe Skënder Kuqi 20%. (Sipas te dhenave te QKB deri me date 03.11.2023)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, depozituar në QKB date 30.04.2021, terhequr date 03.11.2023, Pronaret perfitues te subjektit “AL.GLOBAL OIL”, zoterues te 25% te kapitalit e me teper, është:

Ridgers Mema, shtetas shqiptar, i datelindjes 1992, pronar perfitues per 50% te kapitalit. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 26.11.2020.

Asllan Kuqi, shtetas shqiptar, i datelindjes 1963, pronar perfitues per 15% te kapitalit, pasi zotëron 30% të kapitalit të shoqërisë “Europetrol Group” – shoqëri mëmë për 50% të kapitalit të “AL.GLOBAL OIL”. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 26.11.2020.
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Gerian Kuqi, Sokol Mema, Endri Pema, Frident Kuqi, Ridgers Mema
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: VIII.1.A - Tregëtimi me shumicë i naftës, gazit, nënprodukteve përfshirë ato bio si dhe lëndët djegëse
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
III.1.C - Leje Mjedisi e tipit A
Çështje Ligjore: I. Me date 11.10.2018, me ane te Urdhrit Nr.206 Regj, Nr. 1482 Prot, protokolluar nga QKB me Nr.11630 Prot., date 12.10.2018, lëshuar nga Zyra Permbarimore Gazmor B Guri, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative ne aktivet, kredite e pales debitore shoqeria “AL.GLOBAL OIL” sh.a., me NIPT-L62214509P. Aktivet e mesiperme do te qendrojne te sekuestruara deri ne nje urdherese te dyte nga ana e jone.

II. Me date 17.10.2018, me ane te Urdhrit Nr.206 Regj., Nr. 1517 Prot, lëshuar nga Zyra Permbarimore “Gazmor B Guri”, u urdherua heqja e mases se sekuestros konservative ne aktivet, kredite e pales debitore shoqeria “AL.GLOBAL OIL" sh.a, me NUIS (NIPT) - L62214509P, me administrator Shaban Guni, te vendosur me ane te shkreses Nr.206 Regj., Nr. 1482 Prot., date 11.10.2018.

III. Me date 21.12.2018, me vendim te asamblese se aksionareve, u larguan nga detyra anetaret e Keshillit Mbikqyres: Leonard Kastrati, Musa Kastrati, Shefqet Kastrati dhe u emeruan anetaret e rinj: Sokol Mema, Endri Pema, Ridgers Mema.

IV. Me date 21.06.2019, u lidh akti “Perfundim i Marrëveshjes per Barre Siguruese mbi Aksionet Nr.2475 Rep, Nr.1405 Kol”, midis S.E.T Select Energy GmbH dhe Z. Qazim Qazimi, për perfundimin e Marrëveshjes për Barrën Siguruese mbi Aksionet, Nr.433, Nr.243 Kol datë.

V. Me date 26.06.2019, u lidh Kontrata e Pengut Mbi Aksionet Nr. 1542 Rep. Nr.762 Kol, e lidhur midis aksionerit Z. Ridgers Mema (Pengdhenes/kredimarres) dhe “Banka e Tiranës sh.a (Pengmarres /Kredidhenes) me objekt lenien peng te 66% te aksioneve qe zoteron Z. Ridgers Mema ne shoqerine “Al.Global Oil” SHA.

VI. Me date 25.06.2019, me vendim te asamblese se aksionareve, u miratua marrja e kredisë, dhe vendosja e barrës siguruese dhe pengut në favor të "Banka e Tiranës" SHA (Nuk ka dokument justifikues ne QKB).

VII. Me date 26.06.2019, u lidh Kontrata e Pengut nr. 1537 Rep, nr.757/5Kol, ndërmjet “BANKA E TIRANES” SH.A dhe Qazim Qazimi (Penglënësi). Dhenese pelqimi eshte shoqeria “Al.Global Oil” sha. Banka me kontraten per dhenie kredie bankare ne nje llogari rrjedhese overdraft Nr. Co. 915/20.06.2019 i ka akorduar kredimarresit shoqerise “Al.Global Oil” sh.a nje kredi ne shumen 7.000.000 (shtate milion) euro.

VIII. Me date 30.12.2020, me ane te deklarates noteriale Nr.5445 Rep, Nr. 3080 Kol, u liruan aksionet dhe u fshi kontrata e pengut Nr. 153 Rep, Nr. 757 Kol date 26.06.2019, si dhe fshirjen e barres siguruese te regjistruar sipas Marreveshjes Siguruese Nr.1539 Rep Nr. 759 Kol date 26.06.2019.

IX. Me date 28.12.2020, u lidh Marreveshja Siguruese Nr. 5382 Rep, Nr 3019 Kol, lidhur midis " BANKA OTP ALBANIA" SHA, Barremarresi dhe shoqerise "AL.GLOBAL OIL” SH.A Brredhenesi., sipas kushteve te kesaj marreveshje.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane Njesia Administrative Nr.5,Rruga "Sulejman Delvina", Ndertesa.11, Hyrja 10, Ap.7,1019

Adresa:
1) Fier Qender - FIER Drize Drize. Ndertese Numri i Pasurise 184/4 Nd.Zona Kadastrale 1557.
2) Durres, Terminali i Hidrokarbureve, Zona Doganore Offshore, Porto Romano

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti historik i regjistrit tregtar 04.02.2021
Akti i themelimit
Kontrate pengu mbi aksionet 26.06.2019
Kontrate shit-blerje aksionesh 27.06.2018
Kontrate per shitje aksionesh 20.12.2017
Kontrate shkembim aksionesh 25.11.2020
Perfundimi i marreveshjes per barre siguruese mbi aksionet 21.06.2019
Vendimi i asamblese se ortakeve per miratimin e transferimit te aksioneve date 26.11.2020
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 03.11.2023
Vendim i Asamblesë së Përgjithshme të Ortakëve, Zmadhim Kapitali datë 25.12.2020
Vendim i Asamblesë së Përgjithshme të Ortakëve, Zmadhim Kapitali datë 30.06.2021
Vendim i Asamblesë së Përgjithshme të Ortakëve, Zmadhim Kapitali datë 28.06.2022
Vendim i Asamblesë së Përgjithshme të Ortakëve, Zmadhim Kapitali datë 28.06.2022
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 03.11.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 24.01.2024
Kontratë Dhurimi Aksionesh datë 26.12.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenime shpjeguese te PF 2018
Bilanci kontabel 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 400 791 665,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 449 048 189,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 226 585 424,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 400 425 437,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 98 669 416,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -4 826 732,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -687 877,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:4 079 056 087,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:4 550 464 203,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:3 191 688 641,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:4 346 686 066,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:1 599 165 208,00
Punuar Nga : A.Lala / P. Nikolli